CMATI

|
|
|
Compartir

Busca de plans ou programas de avaliación ambiental estratéxica

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2229/2019 Modificación puntual do PXOM para a delimitación do solo de núcleo rural de A Verea, Toén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1981/2017 Modificación da delimitación do plan parcial do parque empresarial, O Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1375/2012 PXOM, Concello de Portas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2232/2019 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL K32 Monte Fieiteira, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0336/2007 PXOM do Concello de Pontedeume Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1571/2013 Proxecto sectorial da concesión de explotación Santa Lucía n.º 4875.1, Dirección Xeral de Industria Minería  Ver proxecto
0433/2008 PXOM do Concello de Quiroga Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1980/2017 Modificación puntual do plan parcial do polígono industrial da Uceira, O Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1021/2010 Plan Sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia. IGVS Industria  Ver proxecto
0631/2008 PXOM do Concello de Petín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2231/2019 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL P39 Peñarredonda, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1805/2016 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2230/2019 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Betanzos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0828/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Entrimo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1592/2013 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Carral. Concello de Carral Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0733/2008 Plan Especial de Reforma Interior (P.B3-2, Camiño do Rueiro II), concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1600/2013 PP do sector S.UR.D I-1 do Plan xeral de ordenación municipal de Rodeiro. Concello de Rodeiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1601/2013 MP das NSP do Concello de Coles no núcleo rural de Prados. Concello de Coles Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1590/2013 MP do PXOM para delimitar un ámbito de solo urbanizable industrial. Concello de Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1417/2012 PlanSect solo apto para urbanizar industrial (SAU-I) Leche Celta, S.L.U. Concello de Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1595/2013 MP núm. 4 do PXOM. Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1830/2016 Delimitación do ámbito do NR de Penalba, Mañufe. Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2233/2019 MP nº1 do Plan xeral de ordenación municipal, solo rústico de protección forestal, Mañón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1598/2013 Plan de sectorización de zona industrial en Portaprado. Concello de Carballeda de Avia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1949/2017 Plan especial de reforma interior UE10C, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0599/2008 PXOM do Concello de Porto do Son Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1599/2013 MP n4 das NSP núcleos rurais de Vimianzo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1593/2013 MP do PXOM SUD Untes. Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1589/2013 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación 17-2. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1588/2013 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación núm.17-3. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1602/2013 Plan especial de dotacións para construír unha residencia de estudantes en Cela. Concello de Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0162/2007 PXOM do Concello de Chantada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1812/2016 Modificación puntual do PXOM no ámbito delimitado do SUNC AR-1, Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1620/2014 MP das NNSS de Arteixo cambiar a cualificación urbanística dun solar do polígono industrial de Sabón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1813/2016 Modificación puntual do Plan parcial do Seixo, Concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1791/2016 Modificación puntual núm 1 do PXOM, Concello de Rodeiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1822/2016 Modificación puntual núm.5 das NNSS de planeamento, Concello de Vimianzo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1766/2016 MP das Normas Subsidiarias de Planeamento para ampliación de usos en solo de núcleo rural, Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1815/2016 Modificacións puntuais das Normas subsidiarias municipais, Concello de Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1831/2016 Delimitación do núcleo de San Roque, Morgadáns. Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1848/2016 MP das Normas subsidiarias no ámbito da rúa Juan Antonio Suanzes, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1982/2017 MP das NNSS de planeamento municipal de Outeiro de Rei. Delimitación do núcleo rural de Soborvila Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1985/2017 Delimitación do solo de núcleo rural de Lordelo. Concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1816/2016 MP das Normas subsidiarias de planeamento no núcleo de Gandarío, Concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1817/2016 MP PXOM no vial de enlace coa autovía A-52, Xinzo de Limia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1836/2016 Modificación puntual núm.1 do Plan xeral de ordenación urbana de Cedeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1853/2016 MP PXOM para a corrección do ámbito de protección do elemento protexido B-42, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1820/2016 MP do PXOM para o desenvolvemento dos sectores SU2A e SU2B, con ordenacións detallada, Tui Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1818/2016 Plan especial de ordenación portuaria do porto de Canido - Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1814/2016 Modificación puntual nº 4 do PXOM, Concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1852/2016 Mp nº5 do PXOM para a ordenación especial dunha parcela dotacional, A Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2234/2019 Plan parcial do sector SURB-I solo urbanizable de uso industrial da Cabana, concello de Muras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1834/2016 MP das Normas subsidiarias, aplicables ao solo de núcleo rural, Cambados Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1850/2016 MP NNSS no ámbito da parcela comprendida entre os números 129 e 137 da Avenida da Habana, As Pontes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1849/2016 MP das Normas subsidiarias na ordenanza de quinteiro pechado, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1983/2017 Modificación puntual Polígono 2 -SAU 11, Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1591/2013 Proxecto sectorial da concesión de explotación “Morada n.º 4810.1”. Concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2235/2019 Delimitación do núcleo rural de Ribela de Abaixo, concello de Abadín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1604/2013 Plan especial para ampliar o paseo fluvial dende Sabón ata O Rañal. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1606/2014 Plan especial de reforma interior A-4-44 Raviso-industrial. Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1608/2014 Plan especial do polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Concello de San Cibrao Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1616/2014 MP das NSP determinar novas condicións edificacións anexas ás vivendas. Concello de Lourenzá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1624/2014 ProxSect 02_14 de infraestruturas telecomunicacións nova implantación RETEGAL Telecomunicacións  Ver proxecto
1611/2014 MP das NSP avenida Baldomero González coa travesía de Arteixo. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1596/2013 Plan de conservación do humidal protexido Lagoa e areal de Valdoviño Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
1613/2014 PE de protección e rehabilitación do conxunto histórico de Padrón, Concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1622/2014 MP art. 69 PP sector residencial-deportivo de Perbes - San Xoan de Vilanova. Concello de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1212/2011 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Amoeiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1832/2016 Modificación puntual nº 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Abegondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1621/2014 MP do PXOM do Concello de Chantada para delimitar o núcleo rural de Esmoriz. Concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1627/2014 MP do PXOM de Xinzo de Limia desenvolvemento dunha actuación de carácter industrial Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1630/2014 MP do PP do polígono industrial de Sabón no ámbito das parcelas 27, 28 e 29. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1633/2014 Plan especial de protección da finca Altos de Torona. Concello de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0791/2009 Proxecto Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe, concellos de Gondomar e Vigo Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
1609/2014 Modificación puntual nº 10 do PXOM no ámbito da APR A-4-09 Calvario 6, Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1615/2014 MP do PXOM incremento de densidade dos solos urbanizables non delimitados. Concello de Santiago de C Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1617/2014 MP das das Normas subsidiarias de planeamento para delimitar o núcleo rural de Ribiñas, Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1628/2014 Modificación do proxecto sectorial do polígono industrial da Pasaxe. Xestur Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
1835/2016 MP das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal en Camiño de Aldea de Riba, Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1618/2014 Modificación puntual do PXOM na rúa das Penas número 9C - Aríns, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1619/2014 MP do PXOM de Xinzo de Limia no viario de acceso á autovía A-52. Concello de Xinzo de Limia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1623/2014 MP nº 1 do PXOM do Concello de Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1634/2014 MP do PXOM de Mesía para a adaptación á nova Lei de estradas. Concello de Mesía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1833/2016 Plan especial Creación de solo urbano para dotacións públicas no Cruceiro Gordo. Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1629/2014 MP nº 5 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo. Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1986/2017 Delimitación de solo de núcleo rural: Vilaúde. Concello de Alfoz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1632/2014 Modificación puntual Nº 11 do PXOM de Vigo no PERI IV-01 San Roque Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1626/2014 ProxSect 01_14 infraestruturas telecomunicacións nova implantación RETEGAL Telecomunicacións  Ver proxecto
1955/2017 MP das NNSS no ámbito do Plan parcial O Castelo. Cerceda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1956/2017 PE de dotacións, infraestruturas e integración paisaxística no entorno do monte Monticaño, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1112/2010 Plan especial de dotacións para equipamentos en solo rústico, Concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1953/2017 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cospeito Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1984/2017 Modificación puntual nº 4 do PXOM de Ribadumia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1843/2016 Modificación puntual núm. 6 do PXOM do Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1643/2014 Modificación puntual nº 2 do Plan parcial do sector B-4 "Fonte Santa", Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1631/2014 Programa operativo FEDER de Galicia 2014-2020. Consellería de Facenda Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
1842/2016 Modificación puntual núm. 6 do Plan xeral de ordenación municipal, Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1840/2016 Plan especial de infraestruturas da estrada DP 2204-As Pontigas, Cedeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1841/2016 Plan especial de equipamento en solo rústico – Sporting Club Casino, Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1958/2017 Modificación do Proxecto sectorial do parque empresarial da Laracha Industria  Ver proxecto
1807/2016 MP do PXOM para o sinalamento de aliñacións na N-525, tramo I, no núcleo de Susana, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2237/2019 MP núm.4 das NNSSPP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1808/2016 Modificación puntual da ordenanza especial OE5-5 Galeras, no ámbito do antigo hospital, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1992/2017 Plan especial de solo urbanizable PE-3R, área dotacional de Bastiagueiro, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1991/2017 Plan parcial do sector de solo urbanizable SP-18-I do PXOM de Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1806/2016 MP das NNSS de planeamento para clasificar como solo urbano o Polígono Industrial de Suevos, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1809/2016 MP do Plan xeral de ordenación municipal "MP-1/2016-Gran Balneario", Concello do Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1837/2016 MP nº1 do PXOM no ámbito dos sectores de solo urbanizable uso industrial ao norte da PO-548, Valga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2241/2019 MP núm.2 do PXOM. Modificación do polígono de solo urbano non consolidado AR-D3.2, Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2240/2019 PEID para a construción de instalación turística con adega en Condide, Pontecesures Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2239/2019 Revisión do Plan parcial do sector de solo urbanizable SU- 9 Festiñanzo, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0173/2007 PXOM do Concello de Verea Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1648/2014 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello da Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1637/2014 Modificación puntual do PEPRI na canella do Hospital e canella do Son, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1638/2014 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Camariñas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1636/2014 Plan especial Fonte Vilar en Lestrobe, Concello de Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1635/2014 MP do Plan xeral de ordenación municipal nos sectores S-15.R e S-16.R. , Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1987/2017 Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUD-4 Santa Cruz-Coruxo, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1838/2016 Plan especial de dotacións para equipamento asistencial de ASPAVI, Pazos de Borbén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1650/2014 Modificación puntual das aliñacións da rúa Lagoas do Plan xeral de ordenación municipal de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1641/2014 Plan especial de protección e rehabilitación da zona histórica e o seu contorno, Xunqueira de Ambía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1639/2014 Modificación puntual do PXOM na Rocha, estrada N-550, pk 67, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1640/2014 Plan especial do porto do Grove e A Toxa, O Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0351/2007 Plan especial da papeleira de Vidán (SUNP-29) Brandía no concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1839/2016 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1844/2016 Plan especial de reforma interior D1-AR-3, Xove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1664/2014 Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa 2015-2021 Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
1651/2014 Modificación puntual do plan parcial de solo industrial de Amoedo, Pazos de Borbén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0526/2008 Plan de Sectorización do RA-50 no concello de Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1988/2017 Delimitación do núcleo rural de Paramios , San Cristovo de Cea Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1989/2017 MP PXOM na parte dunha parcela situada entre o paseo marítimo e as rúas Espadañal e nº 14, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1662/2014 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1647/2014 Plan especial director de ordenación e rehabilitación do camiño Francés de Santiago (PE-3), Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1070/2010 Delimitación dos Espazos e Usos Portuarios do porto de Cambados (Santo Tomé e Tragove) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1649/2014 Plan de sectorización para a ampliación do parque empresarial de Espiñeira, Concello de Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1667/2014 PE en desenvolvemento da UEI núm. 21 do Plan xeral de ordenación de Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1654/2014 Plan especial de dotacións, Concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0691/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Pontedeva Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1645/2014 MP PP SUP-2 (Cornes) e SUP-3 (Ponte Pedriña). Aparcadoiro disuasorio, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1660/2014 Plan especial de protección do casco antigo, Concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1653/2014 MP das normas susbsidiarias de planeamento de Outeiro de Rei, delimitación do núcleo rural de Alvite Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2242/2019 Modificación puntual do Proxecto sectorial do parque empresarial do Pousadoiro Industria  Ver proxecto
1661/2014 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1665/2014 Modificación puntual núm. 2 do PXOM, Concello de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1646/2014 Modificación puntual nº 17 das Normas subsidiarias de planeamento, Concello de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1652/2014 MP do PXOM para corrixir o ámbito de protección do xacemento arqeuolóxico 4PHA, Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1656/2014 Plan especial de reforma interior de Coroto (PERI-12.R), Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1658/2014 Plan especial dotacional para a ampliación da miniresidencia de Boimorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1659/2014 Modificación puntual núm. 2 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Capela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1657/2014 MP do Plan especial de reforma interior do casco histórico de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0523/2008 Modificación Puntual do PXOM que afecta ao Solo Urbanizable SUR-1 no concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0592/2008 Plan Especial de Reforma Interior Nº 98 do PXOM do concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0305/2007 Plan Parcial de ordenación do Sector S13-Cantalarrana no concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1666/2014 Modificación puntual 14-01 do Plan xeral de ordenación municipal do Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1810/2016 Delimitación do solo de núcleo rural Campo Grande-lugar de Vilas, parroquia de Morgadáns, Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2264/2019 Modificación puntual do Plan parcial para desenvolvemento do SU-7 Foxos-Noalla, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1960/2017 MP das NNSS para a clasificación de solo urbanizable e ordenación detallada do sector, Cerceda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1811/2016 Proxecto modificación PXOM con obxecto de revisar a delimitación do NR de Merouzo Pequeno, A Merca Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1819/2016 Plan especial de ordenación portuaria do porto de Combarro, Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1847/2016 Modificación puntual do Plan parcial do sector 5 Mesoiro, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1845/2016 Plan especial de dotacións para tanatorio, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1990/2017 Instrumento de ordenación provisional do concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1959/2017 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na Solana, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2262/2019 Delimitación do solo de núcleo rural do Mosteiro, parroquia de Donas, Concello de Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2263/2019 Delimitación do núcleo rural común de Vilasión, parroquia de San Fiz de Amarante, Antas de Ulla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2243/2019 Plan especial de reforma interior dun solo industrial en Obra de Paño. Casagrande.Lubre. Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2265/2019 PEID implantación de adega e actividades de enoturismo Santo André de Campo Redondo, Ribadavia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0044/2007 PXOM do Concello de Irixoa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2245/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para tanatorio, concello de Meaño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2244/2019 PE de infraestruturas e dotacións para a ampliación do cemiterio municipal de San Xoán, Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2254/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento para delimitación de núcleo rural, Parada de Sil Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1862/2016 MP do PXOM no ámbito do PE do Campus (PE-8) vivendas San Ignacio de Loyola, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1663/2014 Modificación puntual núm. 9 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1944/2017 MP das NNSS do sector 1 do polígono industrial Monte do Cristo, Portomarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1942/2017 Plan Especial de Reforma Interior PERI P-B4-07, Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1946/2017 Delimitación de solo de núcleo rural en A Eixavedra, parroquia de Santiago de Mondariz,Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1857/2016 Plan especial de reforma interior do ámbito de solo urbano non consolidado UA-47 E, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1855/2016 Plan parcial do solo urbanizable S-01 do PXOM, Concello de Vilamartín de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1821/2016 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ferrol Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1846/2016 Modificación puntual da ordenación detallada do sector UDI-2, Taboadela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2236/2019 MP do Plan especial de reforma interior e protección do casco antigo de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1943/2017 MP nº 20 das NNSS no polígono industrial de Tremoedo e a súa contorna, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1947/2017 Modificación puntual do Plan parcial do S-O5, Cortes-Condomiña, Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1954/2017 PEID do novo cemiterio, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1948/2017 MP do Plan especial de protección e reforma interior do casco Historico, Mondoñedo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1952/2017 Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove, Cambados Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1945/2017 MP nº 1 do Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto
1951/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións para hotel da natureza Pepe Vieira, Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1950/2017 Plan especial de equipamento en solo rústico, de Cela, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1851/2016 Plan parcial do sector SUD-19 Os Regos, Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1859/2016 MP do PE de protección e rehabilitación da cidade histórica, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1854/2016 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Barreiros Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1856/2016 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1858/2016 Delimitación do solo de núcleo rural da Mourisca - parroquia de Chaín, Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2247/2019 Modificación do Plan parcial SUD-17 Monte do Gozo - Aríns, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1996/2017 MP do PXOM para execución de sentenza sobre o PXOM 2013 - STARCO INVEST S.A., A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1994/2017 PERI UI7 do PEPRI do recinto amurallado da cidade de Lugo e a súa zona de influencia, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1961/2017 Plan parcial para ordenación do solo urbanizable delimitado Lugo Alto S-1.I, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1962/2017 MP PXOM para execución de sentenza sobre o PXOM2013-Treneo Inversións, S.L, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1995/2017 Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos, Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1993/2017 Plan especial de dotacións para equipamento de albergue turístico en solo rústico, Palas de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2246/2019 Modificación do Plan parcial SUD-16 Agra dos Campos-Aríns, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1860/2016 MP das NNSS de Cambre, ámbito do SAU-RD1 “ A Barcala”, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1676/2014 Modificación puntual do plan de sectorización SUNP-25 en Roxos, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1677/2014 Plan especial de protección e integración paisaxística da Casa de Louzao, Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1828/2016 MP nº 2 Plan Parcial SURPP-B1 e SURPP-B2 en Barraña, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2248/2019 MP núm.24 das NNSSPP municipal para a redelimitación do núcleo rural da Torre, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1861/2016 MP núm. 1 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1669/2014 Modificación do Plan parcial "Estrada de Lugo" SUE-4, Concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1670/2014 Plan especial de dotacións, Concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1695/2015 Modificación puntual do Plan de sectorización SRAU-industrial Outeda-Curro, Concello de Barro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1863/2016 MP do PXOM no límite co término municipal de Salceda de Caselas, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2253/2019 Modificación 3 do Proxecto sectorial do Parque empresarial de As Gándaras en Lugo Industria  Ver proxecto
2249/2019 Modificación puntual do PXOM co obxecto de revisar a delimitación do núcleo rural de Vilar, Esgos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1692/2015 Plan de conservación do monumento natural da Praia das Catedrais Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
1977/2017 Plan parcial do SURB-1 do Concello da Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1976/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións "Senda fluvial Rio Maior", Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1672/2014 PEID en solo e subsolo para viarios da UA nº 35 do PXOU na rúa de Antón Fraguas, Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1142/2010 Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Carballo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1698/2015 MP das NSP entre a Avda. de Bértoa e a Rúa Xosé Manuel Eirís, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1680/2014 MP do Plan especial de reforma interior do casco histórico para a supresión da UE 14, Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1997/2017 Modificación puntual núm.3 das NNSS, Cerdedo - Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1998/2017 PEID dun espazo dotacional público no zona de Fontenova, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1674/2014 Modificación puntual nº 12 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1673/2014 Modificación puntual nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1675/2014 MP do plan especial de infraestruturas para a instalación de servizo de tanatorio en Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1682/2014 Modificación puntual núm.14 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1683/2014 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal de Taboadela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1684/2014 Modificación puntual núm. 10 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1685/2014 Modificación do PXOM para incorporar elementos do patrimonio cultural. Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1679/2014 PE de equipamento en solo rústico para ordenación dunha dotación sanitario-asistencial, Oza-Cesuras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1281/2011 MP das Normas subsidiarias de planeamento municipal no SAU-1 , Concello de Cangas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1866/2016 Modificación puntual das Normas subsidiarias de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1867/2016 Plan parcial do sector de solo urbanizable S-I04, Concello de Valga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2003/2017 MP ao Texto Refundido do PXOM para Delimitación do Núcleo Rural de Candóns, Marín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2001/2017 Plan parcial SUD PIC-1 SEARAS, Marín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2005/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións nas inmediacións do núcleo de Campo, Cuntis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1865/2016 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2004/2017 PP para o desenvolvemento do sector SURPC B-4 do PXOM para uso dotacional público, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2006/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións culturais e educativas en San Amaro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2000/2017 MP núm.3 do Plan xeral de ordenación municipal, Barro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1876/2016 MP das NNSS corrección de erros materiais, Concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1875/2016 MP das NNSS precisión das condicións de ordenación, Concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2013/2017 MPdo PXOM para a DN de A Magdalena, Escarís-San Mauro e Goiáns-Outeiro-Changuiña-Ponte Goiáns, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2016/2017 MP nº 3 do PXOM revisión das alturas das ordenanzas, do réxime de fóra de ordenación, Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2007/2017 PER e mellora do medio rural para o núcleo histórico-tradicional de Medialdea Oeste, Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2012/2017 MP do PXOM para a delimitación do núcleo de Vilariño, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2017/2017 MP do PXOM, incorporación e revisión de elementos no Catálogo, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0174/2007 PXOM do Concello de Valga Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1979/2017 MP do PXOM para a ampliación da ordenanza de solo industrial no NU da Ribeira do Freixo, Outes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1878/2016 Delimitación do ámbito do núcleo rural de O Cruceiro, Donas. Concello de Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1879/2016 Modificación puntual núm. 7 do Plan xeral de ordenación municipal, Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1881/2016 Plan especial de infraestruturas e dotacións para velorio no concello de Esgos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1880/2016 Plan especial de protección do conxunto histórico-artístico de Monforte de Lemos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1877/2016 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, concello de Avión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2009/2017 MP do PXOM para a delimitación do núcleo de Ponte Beluso - Amanecida, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2015/2017 Proxecto de delimitación de solo de núcleo rural de Meiroi, Ribeira de Piquín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1999/2017 PEID para dotación deportiva privada no lugar de Dorrón, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2010/2017 MP do PXOM para a modificación da ordenanza 6.2 Parque empresarial de Espiñeira, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2002/2017 MP das Normas subsidiarias de planeamento no parque empresarial Sete Pontes, Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2011/2017 MP do PXOM para a delimitación dos núcleos de San Roque e Arribada, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1978/2017 Plan especial de dotacións para ampliación de cemiterio en solo rústico, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2014/2017 Proxecto sectorial para a ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
2008/2017 Delimitación do núcleo rural de Zaqueiradas, Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1704/2015 MP nº 7 do PXOM, Concello de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1687/2014 Plan especial dotacional para establecemento hípico. Concello de Teo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1688/2014 Modificación puntual do PXOM do Porriño na rúa Estación Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1690/2014 Modificación puntual do PXOM do Porriño dos usos na normativa industrial Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1689/2014 Plan de sectorización do SAUR-4 Pastoriza. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1691/2014 MP do Plan xeral no núcleo de Outeiro-igrexa parroquial de Pontellas, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1869/2016 MP das NNSS para a apertura da Avda. Baldomero González no seu encontro coa travesía de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1883/2016 Modificación puntual do PXOM nas áreas de planeamento incorporado, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0010/2006 PXOM do Concello de Curtis Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1693/2015 MP núm.1 do Plan parcial de actuación industrial de Vilar do Colo, Concello de Fene Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1340/2012 PE do Porto de Baiona, Concello de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2250/2019 PEID para instalacións deportivas do Real Club Celta de Vigo S.A.D., Pereiras, Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2251/2019 MP do PXOM para establecer os novos límites dos sectores SUR-R13 e SUR-R17, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1167/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Sada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2255/2019 Modificación puntual do PXOM no polígono 029 “A Sardiñeira”, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1045/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Coristanco Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1699/2015 Modificación puntual núm.3 do Plan xeral de ordenación municipal de Boimorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1700/2015 Modificación puntual núm. 3 do Plan parcial do parque empresarial (Sector 1) de Vilamarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2018/2017 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, solo urbanizable industrial, Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1701/2015 MP das Normas Subsidiarias de Planeamento na parcela da Casa da Botica, Concello de Guitiriz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1703/2015 PERI no lugar de Obra de Paño, Concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1702/2015 MP núm.13 do PXOM, no ámbito definido na AOD A-4-76 A Seara, Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1705/2015 MP do PXOM no Polígono Industrial David Ferrer Garrido, Concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2252/2019 MP do PXOM no ámbito do Plan especial de mellora e desenvolvemento L41 Feáns II, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1872/2016 Plan parcial de ordenación para solo urbanizable delimitado Lugo S-15R Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1873/2016 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de Bergantiños Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1884/2016 MP PXOM clasificación de solo urbanizable dun sector con asentamento industrial en Untes, Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1888/2016 Directrices de Paisaxe de Galicia Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
2256/2019 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do SURT 3 Vío, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2021/2017 Modificación nº1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo Industria  Ver proxecto
2020/2017 Plan Parcial do SUND-8 Monte Vidán, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2024/2017 Plan especial de dotacións e infraestructuras no lugar de Milladoiro, Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2019/2017 PE de protección para a ordenanza detallada no ámbito C-2 (O Campo) de solo urbanizable , Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2022/2017 Plan especial de dotacións para centro docente, Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2023/2017 Plan especial de protección e rehabilitación do Casco Histórico, Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2227/2019 Plan especial reforma interior do ámbito de solo urbano non consolidado PERI-1 do PXOM de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2226/2019 MP das NSP para a delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre, Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2258/2019 Plan parcial do solo urbanizable delimitado SP-17-I, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2259/2019 Plan especial de protección do sistema viario AP09, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1303/2011 PXOM do Concello de Soutomaior Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1868/2016 Delimitación do ámbito do núcleo rural de A Carballa, lugar de Vilas-Morgadáns, Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1244/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mañón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1901/2017 MP PXOM para a redelimitación do núcleo rural do Vilariño (Oleiros), concello de Toques Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1895/2017 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Marín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1900/2017 Delimitación do núcleo rural de San Mauro, Concello de Frades Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1898/2017 Proxecto Sectorial para ampliación e mellora das instalacións de EXLABESA Industria  Ver proxecto
1885/2016 Plan especial de reforma interior do polígono 10 do PXOM, Concello de Moaña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2029/2017 PEP rehabilitación e mellora do medio rural para o núcleo histórico-tradicional de Morade, Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1696/2015 MP PXOM ampliar a cualificación de dotacional de equipamentos do colexio Unión Mugardesa, Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2031/2018 MP do PXOMno Polígono Industrial A Granxa-Polígono Industrial Sur-PPI5, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1890/2017 Plan parcial do solo urbanizable S-02 do PXOM de Vilamartín de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1904/2017 MP das NNSS para a delimitación do solo de núcleo rural na costa, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1903/2017 MP das NNSS : Modificación da delimitación do núcleo rural de Ferreira, Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2026/2017 MP do Plan especial de protección e reforma interior do Casco Vello, na zona da Panificadora, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1896/2017 Modificación puntual núm. 15 do Plan xeral de ordenación municipal, concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2028/2017 Modificación puntual das Normas subsidiarias municipais, O Valadouro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1891/2017 Plan parcial do solo urbanizable non delimitado SUND 01- A Brea, Concello de Cualedro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1892/2017 Modificación puntual nº 10 do Plan xeral de ordenación municipal, Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1897/2017 Modificación puntual nº 6 do PXOM de Curtis. Modificación na delimitación de núcleos rurais, Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1874/2016 Delimitación de solo de NR de Agudeiro-As Travesas-A Mariñadona-A Fonte, concello de Monfero Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2030/2017 MP do Plan xeral para a clasificación de solo urbanizable e ordenación detallada do sector, Aranga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2032/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal do Cambio de Ordenanza de Uso Comercial, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1887/2016 Modificación puntual núm. 1 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1886/2016 PE de ordenación de accesos, infraestruturas, servizos ferroviarios e estación intermodal, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1889/2017 MP PXOMno solo rústico de protección de costas e no núcleo de Imo, Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2035/2018 MP nº1 do PXOM delimitación dun sector de SU de usos dotacionais e terciarios, Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2281/2019 MP PP para desenvolvemento do solo urbanizable residencial 23-3 Pousadouro-Reboreda, Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2027/2017 MP nº 21 das Normas subsidiarias para a redelimitación do núcleo rural de Rañas, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2033/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA-8, Malpica de Bergantiños Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1729/2015 Proxecto sectorial ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira S.A. en Bodión, Boiro Industria  Ver proxecto
1734/2015 Plan especial de reforma interior do polígono 8 previsto no PXOM, Concello de Riveira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0880/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ponteareas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1706/2015 Modificación puntual núm.11 do PXOM. Concello das Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2285/2019 Instrumento de ordenación provisional ámbito A-7-02 Recaré adaptado aos informes sectoriais, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1905/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a construción dunha piscina en Meicende, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2286/2019 Plan especial de reforma interior do Polígono de execución inmediata núm. 9 do PXOM, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1717/2015 Plan especial de dotacións para a ampliación do equipamento docente CEIP Os Tilos, Teo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1716/2015 MP núm1 do PERI-2 no ámbito do AEI-E.Conxo de Arriba, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1724/2015 PEID As Costeiras PE-4 , Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2036/2018 MP nº 8 do PXOM para a delimitación do núcleo rural Magor-Pragueira, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1726/2015 Plan especial de protección da excolexiata de Sta.María de Iria Flavia e o seu entorno, Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2055/2018 Plan parcial do sector de solo urbanizable S.UBLE-1, Laxe Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1718/2015 Plan de Xestión do Risco de Inundación de Galicia-Costa 2015-2021 Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
2260/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para implantación de centro de saúde, Abegondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0089/2007 Plan Parcial do Sector 2.5.T Freixeiro en Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1925/2017 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Consorcio Local dos Peares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1924/2017 PE de infraestruturas Acondicionamento da rúa entre Avda. Bellavista e Avda. da Veiga, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1870/2016 MP do PXOM na rúa Camiño de Monelos, A Baña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1871/2016 MP núm.9 do PXOM. Modificacións en solo urbano, Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1919/2017 Delimitación de núcleo de San Roque de Crespos, Concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1923/2017 Plan especial de reforma interior POL-24 "O Paraiso" do PXOM, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1922/2017 PE de dotacións para equipamento en solo rústico de Toén - velorio municipal, Concello de Toén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2261/2019 MP NNSSPP e ordenación detallada dun sector de solo urbanizable situado no lugar da Lameira, Carral Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1707/2015 PE de dotacións para o equipamento de servizos funerarios en solo rústico, Concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1708/2015 PP do sector de solo urbanizable delimitado SUD-5 Icaria IV, Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2266/2019 Plan especial de reforma interior do APR-45, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1915/2017 MP do PXOM de Paradela en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, concello de Paradela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2037/2018 PS-3 área científico tecnolóxica 2 do PS de ordenación territorial do Campus do Mar na ETEA, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2038/2018 PE de reforma interior que desenvolve o solo urbano non consolidado do polígono 11 do PXOM, Moaña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1719/2015 MP núm.7 do PXOM para a redelimitación do núcleo rural común de Rial, Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1921/2017 Plan xeral de ordenación municipal de Malpica de Bergantiños Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1720/2015 MP núm.7 do PXOM para a delimitación do núcleo rural de Soutullo(2)parroquia de Noalla, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1916/2017 Modificación puntual das normas subsidiarias referida ao uso de garaxe, Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1917/2017 Modificación puntual Nº 2 do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Mos Industria  Ver proxecto
1918/2017 MP núm. 14, para a redefinición da protección do Castro de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1912/2017 Delimitación de solo de núcleo rural do Vilar, Concello de Frades Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1920/2017 Plan especial de dotacións, Concello de Coles Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1908/2017 Modificación puntual núm. 1 do PXOM, Lobios Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1914/2017 Delimitación do solo de núcleo rural de Vilar, concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0171/2007 PXOM do Concello de Tui Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1913/2017 MP nº 7 do PXOM, modificación das categorías de solo rústico, Concello de Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1723/2015 Modificación puntual núm. 1 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Irixoa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1926/2017 Plan de acción contra o ruído Transporte  Ver proxecto
1721/2015 MP do PXOM na nacional N-550 A Rocha e N-120 Painzal, Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1934/2017 MP do PXOM para supresión de vial entre a PO-410 e a rúa A Toxa, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1722/2015 Modificación puntual do PXOM no lugar da Cortiña - Pacios, Concello de Paradela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1936/2017 MP do Plan de sectorización CC1-1ª fase. Modificación da ordenanza industrial, Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1937/2017 PED para equipamento en solo rústico de pista de adestramento de motocicletas, Atios. O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1935/2017 Modificación puntual núm.16 do Plan xeral de ordenación municipal, Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2040/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2051/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito do PEONR-01 A Portela, Ponteareas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2048/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de cemiterio municipal de Añobre, Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2058/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito das antigas fábricas de salazón en Quenxe, Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1906/2017 MP das NNSS para a reformulación e ordenación detallada da UA-23, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2056/2018 Delimitación de solo de núcleo rural do Mato, Cartelle Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2042/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de hotel-apartamento en solo rústico, Petín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2045/2018 Plan especial de dotacións para creación dunha zona de equipamentos públicos en Vilarrodís, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2044/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello do Porriño Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2049/2018 Modificación puntual do plan parcial do Parque empresarial de Palas de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2050/2018 MP das Normas subsidiarias nos núcleos rurais de Piñeiro de Vales e A Castellana, Oza-Cesuras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2046/2018 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2053/2018 PE para a creación de solo urbano con destino a usos industriais de terciarios, Calvos de Randín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2054/2018 Plan parcial do sector do solo urbanizable delimitado SUR-D/SI-4 - AR S-I4 do PXOM, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2043/2018 MP do PXOM para reclasificar o solo urbanizable SUD-17 “Monte do Sino" en solo urbano, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2060/2018 Modificación puntual nº 3 do PXOM de Carballo en normativa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2059/2018 PE de infraestruturas e dotacións parcela na parte posterior da Estación de Autobuses, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2057/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para cemiterio en Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2061/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2062/2018 MP do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán Industria  Ver proxecto
2063/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións nun ámbito de solo rústico no lugar de Rumbo, Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2052/2018 Modificación puntual nº 6 das Normas subsidiarias de planeamento, Vimianzo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2039/2018 Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-22 (Castro de Abaixo), Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2047/2018 Plan especial de dotacións para situar unha residencia de terceira idade en Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2257/2019 MP do PXOM no ámbito do Paseo Marítimo na antiga cetaria "OTAMAR", A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2041/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Portocelo, Concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1928/2017 MP núm.1 do PXOM, modificación de aliñacións no núcleo rural de Lestimoño, Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1714/2015 MP núm. 5 do Plan parcial do Sector Parque Tecnolóxico de Galicia, Concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1711/2015 MP do PXOM no ámbito do sistema xeral e equipamento deportivo ZD-7, Agra dos Campos-Aríns, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1713/2015 Plan especial de dotacións e infraestruturas, Concello de Porqueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1715/2015 MP do PXOM no ámbito do PE do Campus (PE-8), vivendas San Ignacio de Loyola, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1712/2015 MP das NSP para a delimitación do núcleo rural de Fontesalgueira, Concello de Cospeito Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1932/2017 Modificación puntual 02 do Plan xeral de ordenación urbana de 1995, Cedeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2068/2018 Plan especial de dotacións para equipamento sanitario asistencial Residencia terceira idade, Arbo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1927/2017 MP do PXOM para reubicar o solo urbanizable industrial S-01, Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1739/2015 MP PXOM para supresión de vial entre PO-410 e a rúa A Toxa, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1740/2015 Modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento UA4, Concello de Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1910/2017 Modificación singular núm. 25 das Normas subsidiarias de planeamento, Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1933/2017 Delimitación do núcleo rural de Casagrandes, concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2066/2018 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1931/2017 MP do PXOU no lugar de Alemparte, parroquia de Mariz, concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1894/2017 MP das Normas Subsidiarias no “Camiño da Aldea de Riba” – Baamonde, Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1893/2017 MP do PXOM con obxecto de revisar a delimitación do núcleo rural de Rioseco, Paderne de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1930/2017 Modificación singular nº 2 do PS do Parque empresarial terciario Porto de Molle, Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1902/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións para turismo enolóxico en Pousada, Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1728/2015 MP do PXOM no viario de acceso ao polígono industrial de Pazos, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1907/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións no núcleo do Ézaro, Dumbría Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2067/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito de Leitón-Cidadelle, Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1929/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións do complexo balneario-asistencial de Caldeliñas, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2064/2018 PEID para o acondicionamento de vivenda unifamiliar para albergue turístico, Vilaboa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2065/2018 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1741/2015 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2091/2018 Delimitación do núcleo rural de Alemparte, Antas de Ulla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1911/2017 MP das NNSS no ámbito das Veigas, Poboado Encaso, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1909/2017 Plan especial de dotacións para a implantación do museo do viño no núcleo de Belesar, O Saviñao Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2079/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para planetario-observatorio astronómico, A Veiga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2077/2018 PEID da ronda interior de Verín (tramo 6º) e do parque do Támega-Preguiza, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2086/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Carnota Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2080/2018 MP do “PE de protección e rehabilitación da cidade histórica de Santiago de Compostela - PE 1” Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2083/2018 MP do PXOM no ámbito do PERI-12 Antigo Colexio Manuel Peleteiro, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2069/2018 Plan especial de infraestruturas do vial do sistema Xeral SX INF-07 do PXOM, Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2082/2018 MP do PXOM no ámbito da parcela EM-FE Finca do Espiño, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2090/2018 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal de Meaño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2081/2018 Modificación puntual dos usos do parque empresarial do Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2070/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Pantón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2078/2018 Expediente de delimitación do núcleo rural do Toxal. Concello de Porqueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2275/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións do polígono P-6.1 da AR-6, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2084/2018 MO de NSP, delimitación de núcleo rural tradicional do Bordón, concello de Lourenzá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2075/2018 Plan especial de dotacións para situar un local social en Borrifáns, Oza-Cesuras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2085/2018 PE de infraestruturas e dotacións para a instalación dun centro de talasoterapia, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2270/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Lendoiro-A Barcala, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2072/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2074/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Penadrade , Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2073/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para Tanatorio Golpe, Abegondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2277/2019 Modificación puntal do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito da finca Casa do Sol, Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2071/2018 Modificación puntual nº 10 no lugar de Seoane 75, Cruceiro, do PXOM do Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2267/2019 Plan parcial do sector de solo urbanizable SP-7-I, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2087/2018 MP nº9 do PXOM no ámbito das unidades de execución UE-1 e UE-2, As Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2279/2019 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cambre Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2088/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal no núcleo rural da Igrexa-San Salvador, Arzúa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2076/2018 Prox. Sect. para ampliación das instalacións de Aluminios Cortizo, nos concellos de Rois e Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1730/2015 MP núm. 4 do PXOM cambio de usos nas parcelas de equipamento da urbanización Mesón da Auga, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1744/2015 Plan especial de ordenación do Porto de Santo Tomé – Tragove, Cambados Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2274/2019 ProxSect. ampliación das instalacións da sede central do Grupo Caamaño situadas en Alvedro,Culleredo Industria  Ver proxecto
1733/2015 Modificación 2 do Proxecto sectorial do parque empresarial das Gándaras, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2268/2019 Modificación puntual do Plan parcial do sector SU-1 A Granxa-Dorrón, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1731/2015 MP núm. 3 do PXOM modificación da rede viaria PERI de Rialta (rúa Santo Domingo), Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1725/2015 Proxecto sectorial L.A.T. aéreo–subterránea 66kV de subest. do PE de Monteagudo á subest. de Morás Enerxía  Ver proxecto
1743/2015 Modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento no núcleo de Reboredo, Concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1742/2015 MP das Normas subsidiarias no ámbito da rúa Juan Antonio Suanzes, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1745/2015 MP das NSP no ámbito da parcela comprendida entre os núm. 129 e 127 da Avda. da Habana, As Pontes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1746/2015 MP do PP de solo urbanizable non programado núm. 27 (SUNP-27) Piñeiro, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2098/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para albergue turístico, Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2096/2018 Plan especial de dotacións e infraestruturas para instalacións deportivas en Morás, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2094/2018 Plan parcial de solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2095/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a ampliación do CEIP A Maía en Bertamiráns, Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2273/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a instalación de Talasoterapia no concello de Oia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2278/2019 Modificación puntal núm.11 do Plan xeral de ordenación municipal de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2288/2020 MP n5 do Plan xeral de ordenación municipal. Catálogo de protección de conxunto de hórreos, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0099/2007 Modificación Puntual Nº 2 do PXOM de Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2276/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións, acondicionamento da estrada a Quintás, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2269/2019 Modificación puntual núm. 1 do PXOM: Modificación de varias cuestións normativas, Lousame Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1735/2015 MP nº 16 do PXOM no ámbito definido na área de ordenación detallada “AOD A-4-37 Ofimático” , Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2271/2019 Delimitación do solo de núcleo rural da Veiga, parroquia de Pradeda, Guntín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1736/2015 Modificación puntual núm.6 do PXOM do Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1747/2015 Plan especial de ordenación do núcleo rural na Igrexa-Vilamaior-Ordes, Concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1748/2015 Plan especial de dotacións para equipamento asistencial de ASPAVI, Concello de Pazos de Borbén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1938/2017 PE para fixación de aliñacións na finca nº 527. Lugar de Paraño, San Miguel de Barcala, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1965/2017 MP das das NNSS: Delimitación do núcleo rural de Venda de Cruzul, Becerreá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1963/2017 Plan parcial SUND-30 A Ferrala, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1964/2017 Modificación puntual do Catálogo do Plan xeral de ordenación municipal, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2100/2018 Instrumento de ordenación provisional do concello de Abegondo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2089/2018 MP das NSP, delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre, Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2093/2018 Plan parcial para o desenvolvemento urbanístico do sector S16-R, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2034/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Bergondo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2097/2018 Plan parcial para o desenvolvemento da Área de reparto nº 122 do PXOM, Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1761/2016 Plan especial de dotacións para equipamentos deportivos en solo rústico, Concello de Lousame Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1760/2016 MP NSP no ámbito entre a estrada N-541 e a rúa de acceso a Corzos, na localidade da Fontenla, Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1758/2016 Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 Xestión de residuos  Ver proxecto
1756/2016 MP das NSP no sector 1 do Polígono Industrial Monte do Cristo, Concello de Portomarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1759/2016 Plan de sectoriación para a ampliación do parque empresarial (Entrepinares) , Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1968/2017 MP nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal relativa o equipamento denominado E209, Tui Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1967/2017 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, Tui Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1941/2017 Plan especial de dotacións para equipamento asistencial de FUDACE, Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1762/2016 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL. Coruxo-I, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2282/2019 PEID para a instalación dun centro termal e espazos libres, Boborás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1971/2017 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal, Laza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1738/2015 Plan especial S.U.N.D “Vilarín”, Concello de Riotorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1966/2017 Modificación puntual nº2 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Mondoñedo Industria  Ver proxecto
1957/2017 Modificación puntual do PXOM na área da N-120 núcleo de Painzal, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1940/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións nas Cachopas – Ouzande, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1939/2017 MP núm. 6 do PXOM para a recualificación de dúas parcelas dotacionais, A Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2284/2019 Modificación puntual núm. 9 do Plan xeral de ordenación municipal, Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1521/2013 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Piñor Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1973/2017 Modificación puntual núm. 4 do PXOM do Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2102/2018 Delimitación solo de núcleo rural da Goia, parroquia de Santa Eulalia de Padreda. Concello de Guntín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1755/2016 Modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento, Concello de Muras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2272/2019 Plan especial de reforma interior do PEI 12, concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0176/2007 PXOM do Concello de Parada do Sil Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1970/2017 PE de infraestruturas e dotacións para a realización dun espazo dotacional público en Anceis, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2101/2018 Plan especial de reforma interior AR-35. Plan xeral de ordenación municipal da Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1969/2017 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito da N-VI en O Temple, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1765/2016 Modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento no ámbito do Campo da Feira, Carral Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2120/2018 Plan parcial de ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SP-3-I/T do PXOM, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2111/2018 MP PXOU ámbitos General Antero Rubín-Fernández Ladreda, hoxe María Victoria Moreno e Mollavao Norte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2115/2018 PE de infraestruturas e dotacións para a construción dunha instalación turística en Souteliño, Laza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2103/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Broz (Goiriz), Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1763/2016 MP PXOM cualificación das parcelas catastrais. San Pedro de Nós, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1764/2016 MP das NSP para a delimitación do núcleo rural de Cartel, Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2125/2018 Modificación puntual do PXOU (1993) para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2113/2018 Plan especial de dotacións e infraestruturas en solo rústico en Xoane, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2126/2018 Delimitación de solo de núcleo rural da Corga, Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1974/2017 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Narón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2107/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Redondela Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2114/2018 PE de infraestruturas e dotacións para ampliación do cemiterio San Juan de Baión, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2109/2018 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na zona do polígono Barraña 2, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2283/2019 MP PXOM para delimitación de solo de núcleo rural Cruz de Rante, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2280/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planaemento no lugar de San Xulián, Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2117/2018 MP do PE de desenvolvemento do sistema xeral de equipamento deportivo ZD-2 (San Lázaro), Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2287/2019 Prox. Sect. do aproveitamento hidroeléctrico de San Juan de Fecha, no río Tambre, Santiago e Trazo Enerxía  Ver proxecto
2116/2018 Modificación puntual núm.3 do Plan parcial do sector B-4 Fonte Santa, Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2106/2018 PED para equipamento de centro sociocultural en solo rústico no lugar do Valadiño, Carnota Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2110/2018 Modificación puntual núm.9 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1975/2017 Plan Básico Autonómico Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0177/2007 PXOM do Concello de Sandiás Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2128/2018 Modificación puntual do Plan parcial no SR-D en Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2123/2018 Plan especial de protección do xacemento da Atalaia, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2121/2018 Modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal de Valga na normativa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2122/2018 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-7-02 Recaré, Vigo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2118/2018 Modificación puntual núm1 do PXOM, Sobrado Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2130/2018 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal da Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2127/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA3 Montana, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2108/2018 Modificación puntal do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito da D1-AR3, Xove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2119/2018 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal de Coirós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0625/2008 Plan de sectorización do S.R.A.U.-2, do concello de A Baña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1779/2016 Plan parcial relativo ao sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06-Avd. de Vigo, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1749/2015 Modificación puntual do Plan parcial do SUR-PPI-5 delimitado no PXOM do Porriño, Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1788/2016 MP PXOM para corrixir aliñacións en Casnadagaia – parroquia de San Mamede de Urrós, Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1773/2016 MP núm. 8 do PXOM reconfiguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián, Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1787/2016 Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento no núcleo de Reboredo, Concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1783/2016 MP das Normas subsidiarias para a delimitación do núcleo rural de Cernadas, Concello de Val do Dubra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2290/2020 PEID residencia e centro de día para persoas discapacitadas psíquicas adultas, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1750/2015 Plan especial de dotacións para equipamentos en solo rústico, Concello de Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1780/2016 Plan especial do solo urbano non consolidado UU-R-13. San Marco, Concello de Abegondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1789/2016 MP Plan Parcial do Parque empresarial de Coirós (Pedrapartida I-1), Concello de Coirós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1768/2016 Modificación do planeamento no ámbito do polígono industrial de Sabón, Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1784/2016 Modificación puntual núm. 3 do plan de ordenación do medio rural, Concello de Mondariz Balneario Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1753/2015 MP do catálogo do PXOM.Corrección da ficha D-061 e creación fichas D-061(a), (b-c) e (d),Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1790/2016 Modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento UA4, Concello de Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1776/2016 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mondoñedo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1778/2016 Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-I-33R en Iñás, Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2293/2020 Plan parcial polígono industrial " As Pedreiras", concello da Rúa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1782/2016 MP das NSP no lugar de Veiga de San Pedro, Concello de Barreiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1781/2016 MP do PXOM, modificación das condicións de desenvolvemento do SUND-4, Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2129/2018 MP do PXOM en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11-Castiñeiriño,Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0932/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cabanas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1313/2011 Plan de sectorización residencial no Val, Concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1792/2016 Plan Parcial do Sector SUD-21. Finca Alsina, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1794/2016 MP do Plan Xeral de Ordenación Municipal na rúa da Mina, Concello de Sober Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2289/2020 Modificación do Plan xeral de ordenación municipal no polígono 30.1 e no PE O29 da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2104/2018 MP das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Xoberte (Sancovade), Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2133/2018 Plan especial de ordenación do núcleo rural de Pedra do Sal e protección do seu contorno, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2135/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilagarcía de Arousa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2132/2018 Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/S-T3/AR S-T3 A Revolta , Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2136/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito dotacional do solo urbano, Xunqueira de Ambía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1793/2016 Plan parcial do sector SUD-6 “Alsina-Lamastelle”, Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1317/2011 Plan de Sectorización SU non delimitado (SUND) Santa Cruz de Arrabaldo, Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1798/2016 MP nº.1 PXOM descatalogación elementos do catálogo B65 en Oleiros e B91 e B92 en Santa Cruz, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1797/2016 MP nº 7 do PXOM para a redelimitación do núcleo rural común de Soutullo, Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1796/2016 MP nº 7 do PXOM para a redelimitación do núcleo rural común de Rial, Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1795/2016 MP PXOM nos núcleos de Quintáns, Texo, Os Muiños e Famelga, Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1799/2016 Plan especial de protección das Catedrais, Concello de Ribadeo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2112/2018 Prox. sectorial de incidencia supramunicipal para a reforma e ampliación do hospital Gran Montecelo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2310/2020 Modificación da ordenanza residencial do PP SUB-SI Santa Isabel, Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2303/2020 PEID en solo rústico, complexo para uso turístico dinamizador do medio rural A Eirexe, Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2305/2020 PEID para a implantación dun equipamento destinado a albergue xuvenil, Ortigueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2312/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para o desenvolvemento do SX-SU03 do PXOM, Valga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2316/2020 Modificación puntual núm.10 do PXOM de Sanxenxo no ámbito de Canelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2124/2018 MP do Plan parcial do Solo apto para urbanizar industrial 5 (SAUI -5) de Piadela, Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2105/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para complexo turístico residencial, Leboreiro, Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2131/2018 Modificación puntual do PXOU en Pousada, Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2134/2018 Modificación puntual núm.2 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2314/2020 MP PXOM adaptación ao Proxecto sectorial de ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2148/2018 Delimitación do núcleo rural da Rochela na parroquia de Vilaza, concello de Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2160/2018 MP do PXOM relativo nas determinacións normativas en solo de núcleo rural, Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2159/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en solo rústico no núcleo de Bardaio, Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2166/2019 Delimitación do solo de núcleo rural de Manxar, Concello de Samos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2167/2019 MP das NSP para a Delimitación do núcleo rural da Casanova (Amarante, Santa María), Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2291/2020 Delimitación do núcleo rural de Muñís, concello de Navia de Suarna Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2309/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de persoas maiores, Os Blancos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0340/2007 PXOM do Concello de Verín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2307/2020 Plan especial de reforma interior do núcleo da Cañota, en Meirás-Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2311/2020 Modificación puntual núm.8 do PXOU de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1767/2016 MP con ordenación detallada da UE3 das Normas subsidiarias de planeamento municipa, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2315/2020 Modificación puntual do PXOM da Coruña no ámbito da acción QG-49 “Equipamento en Oza”, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2313/2020 Modificación puntual núm.1 do PXOM de Arnoia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1775/2016 MP núm. 7 do PXOM, aliñación na Avenida de Espoz e Mina nº 17 e nº 18, Concello Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1774/2016 MP núm. 6 do PXOM aliñación da rúa Doctor Fleming núm. 7, Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1825/2016 Plan parcial do solo urbanizable SUR-R10 do PXOM, Concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2139/2018 MP das Normas subsidiarias de planpara a recualificación dun ámbito de solo urbano, Cangas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2322/2020 Modificación puntual núm.4 do PXOM de Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2320/2020 MP o PEPRICA para a recuperación da antiga casa reitoral de San Bartolomeu, Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2321/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vigo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2292/2020 PRS para creación de SI para as instalacións da mercantil Talleres Ganomagoga S.L.U., Ponteareas Industria  Ver proxecto
2137/2018 Modificación puntual da ordenanza 8.3 do PXOM, dotacional de equipamentos, concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2308/2020 Modificación puntual do Proxecto sectorial do parque empresarial de Cee Industria  Ver proxecto
2150/2018 Instrumento de ordenación provisional do concello de Verín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2306/2020 Plan parcial do sector SUD-10 “Covaterreña” do PXOM de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2138/2018 Plan especial de reforma interior no ámbito da unidade de atuación 46, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1777/2016 Modificación puntual do PXOM no Polígono da Grela-Bens e a Fábrica de Armas, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1770/2016 Delimitación do solo de núcleo rural de Regueiro, Concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1771/2016 Delimitación do solo de núcleo rural de Pousafoles. Parroquia de San Cibrán de Padrenda, Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1786/2016 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Melón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1769/2016 MP do Plan xeral de ordenación municipal da Coruña, colexio fogar Calvo Sotelo, Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1751/2015 Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado de uso industrial S-04, Concello de Touro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1801/2016 Modificación Puntual nº 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1802/2016 MP nº 17 NSP para regulación das aliñacións públicas municipais , Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1804/2016 MP nº 19 das NSP, reforma puntual da ordenanza nº 2 en solo urbano, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1803/2016 MP nº 18 das NSP núcleos rurais de Ousensa, A Rúa Nova e Deiro de Arriba, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1827/2016 MP do Plan especial de reforma interior do casco histórico, Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2294/2020 MP nº1 do PXOM: modificación de varias cuestións urbanísticas, Santiso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1824/2016 Delimitación do ámbito do núcleo rural de Prado, Morgadáns. Concello de Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1826/2016 MP do PP de Navia, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2301/2020 Plan especial de protección e rehabilitación do Casco Vello de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2300/2020 Modificación do Catálogo do PXOM de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2295/2020 Plan parcial dun sector delimitado no SUND-3 (Os Tilos II), concello de Teo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2296/2020 Modificación puntual do Plan parcial do polígono industrial de Tremoedo, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2297/2020 Plan básico municipal do concello do Páramo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1899/2017 MP das Normas subsidiarias municipais no ámbito do Canal IV, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2146/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Ponte Caldelas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2299/2020 Plan parcial SUD SP 16-I, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2141/2018 Prox sectorial de incidencia supramunicipal aproveitamento hidroeléctrico de Portodiz no río Furelos Enerxía  Ver proxecto
2143/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións Cemiterio El Plantío, Seiró, Vilar de Barrio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2140/2018 Delimitación do solo de núcleo rural de Punxín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2142/2018 Plan especial da zona de servizo portuaria da dársena de Punta Longosteira, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2151/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento municipal, Bateamar. Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2304/2020 MP nº11 do PXOM para adaptar a normativa do réxime de fora de ordenación á Lei 2/2016, O Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2323/2020 Modificación puntual das NNSSPP do concello de Corcubión: normativa urbanística Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2184/2019 Modificación puntual núm.1 do PXOM, Concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2298/2020 Modificación puntual do Plan parcial do sector de solo urbanizable SU-22 de Magor-Noalla, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2338/2020 Modificación do artigo 21(ordenanza 4B)da normativa do PP do SUP6 Santa Marta,Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2326/2020 Plan especial de reforma interior da UE Industrial II-04 San Andrés de Comesaña, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2337/2020 Plan básico municipal do concello de Triacastela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2336/2020 Plan básico municipal do concello Ribeira de Piquín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2339/2020 Modificación puntual núm.13 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Valdoviño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2335/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para un albergue turístico, concello de Porto do Son Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2186/2019 MP das NSP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2302/2020 PE de infraestruturas e dotacións para instalacións de uso agroturístico en Salgueiroas, Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2164/2019 MP nº2 do Plan xeral de ordenación municipal en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, Paradela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2187/2019 VIII Modificación puntual das Normas subsidiarias do termo municipal de Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2144/2018 Modificación puntual núm. 3 das Normas subsidiarias de planeamento, concello de Mazaricos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2149/2018 MP PXOM regularización dun asentamento empresarial xurdido ao marxe do planeamento en Baldráns, Tui Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2145/2018 Modificación puntual núm. 2 do Plan xeral de ordenación municipal, concello de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2153/2018 Modificación puntual nº 5 do Plan xeral de ordenación urbana, A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2152/2018 PE de infraestruturas e dotacións para implantación do uso de hotel-talaso lugar de Aios, Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2155/2018 MP PXOM para cambiar a ordenanza de regulación de alturas en uso industrial, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2147/2018 Modificación puntual núm.15 do PXOM para unha conexión viaria no porto, Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2343/2020 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial “Curtis-Teixeiro”, Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2190/2019 Modificación puntual do PXOM para dar acceso ao polígono industrial PPI-5, O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2163/2019 Plan especial de dotacións, centro de día “Sor Rosario Fernández Pereira”, Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2165/2019 MP das NNSS e complementarias de planeamento para delimitación do núcleo rural de Bichicán, Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2185/2019 Modificación puntual núm.11 do PXOM no ámbito do POL-31, concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2162/2019 Proxecto sectorial PS-6 nos terreos da ETEA en Vigo Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto
2319/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R02 (R.Forcarei), A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2189/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito do castelo do Cardeal, Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2188/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento, concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2318/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R01 (Av. América), A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2344/2020 Delimitación de solo de núcleo rural no termo municipal de Valdoviño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2345/2020 Modificación puntual núm.8 do PXOM de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2342/2020 Plan especial Labañou – PE M18, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0527/2008 PXOM do Concello de Larouco Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0022/2006 Plan xeral de ordeanción municipal do Concello de Val do Dubra Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0045/2007 PXOM do Concello de Foz Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0011/2006 PXOM do Concello de Vedra Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0054/2007 PXOM do Concello de Fisterra Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2191/2019 Plan especial de protección e infraestruturas da Pedra da Serpe, Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2332/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cariño Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2346/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Gondomar Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0013/2006 PXOM do Concello de Paderne de Allariz Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0018/2006 PXOM do Concello de Paradela Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0019/2006 Modificación Puntual do PXOM do Concello de Lugo no ámbito de San Cibrao Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0021/2006 Plan Sectorial dos Parques de Tecnoloxía Alimentaria, revisado Acuicultura  Ver proxecto
0040/2007 Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia Agricultura  Gandería  Silvicultura  Ordenación do territorio rural  Ver proxecto
0050/2007 PXOM do Concello de Xove Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0051/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de San Sadurniño Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0052/2007 PXOM do Concello de Sarria Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0056/2007 PXOM do Concello de Abegondo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0059/2007 Plan de sectorización da finca Repsol Butano en Monforte de Lemoss Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0066/2007 Modificación Puntual nº 3 ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0069/2007 Modificación Puntual Praza de España en Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0070/2007 Modificación Puntual das NNSS na Avda. Alcalde Platas Varela en Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0073/2007 Modificación Puntual ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0074/2007 Modificación Puntual Nº 5 ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0075/2007 Plan Parcial Gandariña 2 ao PXOM de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0076/2007 Plan Especial de Dotación e Rexeneración do Litoral do Concello de Paderne Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0079/2007 Modificación Puntual N 10 de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2157/2018 MP das Normas subsidiarias e complementarias de planeamento no núcleo rural de Pedrouzos, Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0080/2007 Ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0081/2007 Modificación Puntual 06/01 de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2156/2018 Plan especial de reforma interior para vivenda de promoción pública, Oímbra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0085/2007 Plan Especial Parque Fluvial Rego Carboeiro PE-Nº 1 en Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0086/2007 Modificación Puntual Nº 7 de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0087/2007 Plan de Sectorización R-7, Concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0088/2007 Modificación Puntual Zonal 9 de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0120/2007 PXOM do Concello de A Bola Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0090/2007 Plan Especial de Protección Parque de Quiñones de León de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0092/2007 PXOM do Concello de Aranga Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0094/2007 Modificación Puntual Nº 6 Cemiterio de Ser en Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0095/2007 Plan Especial de Dotacións de Monte Redondo Colexio Manuel Peleteiro en Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0097/2007 Modificación Puntual Recualificación dos terreos propiedade da ONCE Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0100/2007 Plan de Sectorización SAUI en Val do Dubra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0101/2007 Plan Parcial SUD-4 A Pulleira en Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0102/2007 Modificación Puntual Área de Reparto 81 en Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0109/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Rianxo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0122/2007 PXOM do Concello de Castrelo de Miño Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0107/2007 Modificación Puntual Plan Parcial P-6 en Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0110/2007 PXOM do Concello de Camariñas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0111/2007 Plan de Sectorización de "A Rasela" en Baleira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0112/2007 Modificación Puntual Vial Porteliña-As Pozas en Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0113/2007 Modificación Puntual 06/02 de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0114/2007 PXOM do Concello de Dodro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0115/2007 PXOM do Concello de A Estrada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0116/2007 Plan de Sectorización para a ampliación do Parque Empresarial 4ª fase Lalín 2000 Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0117/2007 Plan de Sectorización sector do solo urbanizable programado SUN PR-3 no Concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0118/2007 Modificación Puntual no ámbito das parcelas adxacentes ao adro de San Francisco Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0123/2007 PXOM do Concello de Meaño Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0125/2007 Plan Director de Estradas de Galicia, Plan Move (2009-2020) Transporte  Ver proxecto
0126/2007 PXOM do Concello de Laxe Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0127/2007 Plan Parcial Fontecelta no Concello de Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0129/2007 Modificación Puntual Nº 1 do Concello de A Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0130/2007 Plan Especial de Infraestructuras e dotacións da finca "Chacineira" Monforte de Lemos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0131/2007 Modificación Puntual 06/06 do PXOM do Concello de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0132/2007 Modificación Puntual das NNSS Malpica Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0133/2007 Plan Parcial de ordenación do Sector SU-26 de solo urbanizable Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0134/2007 Plan de Sectorización do solo urbanizable non delimitado no lugar de Goiriz Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0135/2007 Modificación Puntual para división do ARP_H14.03 A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0136/2007 Modificación Puntual 05/01 no núcleo rural de Vilariño O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0137/2007 Modificación Puntual Nº 9 do PXOM de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0138/2007 Modificación Puntual do Parque Empresarial do Concello de Ribadavia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2154/2018 Delimitación do solo de núcleo rural do Telleiro, nas parroquias de Donas e Borreiros, Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2192/2019 Delimitación do núcleo rural de Vilariño Frío, concello de Montederramo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2324/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Abegondo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2171/2019 PEID para integración das infraestruturas ferroviarias e conexións coa trama urbana, Láncara Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2350/2020 Plan parcial do solo urbanizable delimitado industrial SUDI-06, concello de Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2349/2020 Delimitación do núcleo rural da Ponte Rosende no concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2325/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilalba Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2158/2018 PE de infraestruturas e dotacións para parcela sita na Carballeira, nº 30 A Somoza, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2168/2019 PEID en SR especial protección de infraestruturas para implantación de equipamentos públicos, Burela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2172/2019 Modificación puntual núm.2 do Plan de sectorización CC1-1ª fase, Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2170/2019 Plan especial de dotacións para hotel-apartamentos de natureza en solo rústico, Valdoviño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2174/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamentopara para a ampliación do Museo do Mar en San Cibrao, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2169/2019 Modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal de Petín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2173/2019 Modificación puntal do PXOM na zona da rúa do Traballo e rúa Batán, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2348/2020 MP do PXOM e ordenación detallada dun ámbito de SUNC comprendido na AR-1, O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2347/2020 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial do polígono industrial de Tremoedo, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0139/2007 Modificación Puntual 05/02 no núcleo rural de Xagoaza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0140/2007 Modificación Puntual no eido da UA-7 e a súa zona de influencia en Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0141/2007 Modificación Puntual para alineacións en dous tramos de vía Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0142/2007 Modificación Puntual para ordenación do solo residencial de Valdecorvos no Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0143/2007 Modificación Puntual Nº 3 do PXOM da Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0144/2007 Modificación Puntual Nº 10 de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0145/2007 Plan Especial Protección do Casco Histórico da vila de Muros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2177/2019 Modificación puntual do Plan parcial SUB-P-I do Parque empresarial, Friol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2179/2019 MP do PXOM nos ámbitos dos polígonos PP1 e PP2 do solo urbano non consolidado, Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2180/2019 Plan especial de reforma interior do polígono 06-O, do PXOM de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2198/2019 Plan especial de protección e acondicionamento do río San Pedro, PE-2R , concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2331/2020 Plan básico municipal do concello de Porqueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2327/2020 Plan básico municipal do concello de Trabada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2328/2020 Plan básico municipal do concello de San Xoán de Río Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2341/2020 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-2-07 Cruceiro, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2329/2020 Plan básico municipal do concello do Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2330/2020 Plan básico municipal do concello de Cartelle Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1540/2013 MP das NSP municipal de Ares para emprazamento de nova necrópole. Concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0146/2007 Plan Sectorial da rede viaria de Vigo Transporte  Ver proxecto
0147/2007 Plan Especial “Zona Verde do Río Trabe” do Concello de Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0148/2007 Modificación Nº5 do PXOM do Concello de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1585/2013 Plan especial de infraestruturas en Cariño: saneamento na parroquia de Landoi. Concello de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1584/2013 Modificación puntual do Plan parcial de solo empresarial de Arbo. Concello de Arbo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1583/2013 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación 8. Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1582/2013 Plan de sectorización Blanco Quintas, S.A., parque empresarial 5. Concello de Xinzo de Limia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0152/2007 Plan de Sectorización do Parque Empresarial do Concello de Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0170/2007 PXOM do Concello de Os Blancos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0027/2006 PXOM do Concello de Ribadavia Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0025/2006 PXOM do Concello de Boimorto Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0156/2007 PXOM do Concello de Oleiros Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0028/2007 PXOM do Concello de Amoeiro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0029/2007 PXOM do Concello de Zas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0030/2007 PXOM do Concello de Taboadela Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0031/2007 PXOM do Concello de Pobra do Caramiñal Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0041/2007 PXOM do Concello de Samos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0046/2007 PXOM do Concello de Ribadeo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0047/2007 PXOM do Concello de Sarreaus Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0049/2007 PXOM do Concello de Xunqueira de Espadanedo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0149/2007 PXOM do Concello de Outes Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0150/2007 Modificación Puntual -uso terciario-industrial de Campolongo- das NNSS do concello de Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0151/2007 Plan Especial de equipamento en solo rústico en Rego da Moa no Concello de Fene Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0153/2007 PXOM do Concello de Rábade Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0154/2007 PXOM do Concello de Avión Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0155/2007 Modificación puntual 3ª Ronda Concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0157/2007 Modificación Puntual Nº 4 ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0159/2007 Modificación Puntual das NNSS ramal da autoestrada do Val Miñor no Concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0160/2007 Modificación Puntual no ámbito do solo urbanizable SUR-PPI2 do PXOM no Concello de Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0161/2007 Modificación Puntual Nº 4 das NNSS de Catoira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2178/2019 MP das NSP para delimitación do núcleo rural de Barbeitas (Goiriz), Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0163/2007 Plan Parcial do Sector urbanizable AR-Sector-Nº10 no Concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0164/2007 Modificación Puntual das NNSS Concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0165/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ordes Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2334/2020 Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial da central de transportes, Ponte Caldelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0167/2007 Plan de sectorización de solo industrial de Merlín. Concello de Agolada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2181/2019 Delimitación do solo de núcleo rural da Granda, concello de Alfoz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0169/2007 Proxecto sectorial da Cidade do Moble da Estrada Industria  Ver proxecto
2340/2020 Delimitación do núcleo rural tradicional de Xubín, Abadín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2182/2019 Plan especial para ampliación do parque empresarial de Castro de Ribeiras de Lea, Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2200/2019 Modificación puntual do PXOM e ordenación detallada do sector URDI-2 Leche Celta, Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2199/2019 MP núm.23 das NNSSPP para a redelimitación do núcleo rural de Fonsín, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2201/2019 Proxecto sectorial PS-2, previsto no Plan sectorial do Campus Científico Tecnolóxico do Mar, Vigo Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto
2161/2019 Proxecto sectorial PS-1 nos terreos da ETEA en Vigo Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto
2202/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias para delimitación núcleo rural dos Valos, Palas de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2333/2020 Modificación puntual núm. 2 do Proxecto sectorial do Parque empresarial da Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2214/2019 PEID para construción dunha unidade residencial en solo rústico, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2211/2019 Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Santiago de Compostela Industria  Ver proxecto
2206/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións "A Sangriña", A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2207/2019 MP do PXOM/13 para novo viario entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2209/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de terceira idade, Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2210/2019 Plan especial de reforma interior do ámbito APR-3.1 “Camiño de Fiunchedo”, Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2213/2019 Modificación do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2208/2019 Modificación puntual do PXOM no ámbito do polígono M22 “Parque do Agra”, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2212/2019 MP Normas subsidiarias de planeamento para a delimitación do núcleo rural de Constanza, Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2176/2019 PE director de ordenación e rehabilitación do Camiño Francés (PE-3),Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2183/2019 Modificación puntal das Normas subsidiarias na unidade de execución 8b, Concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2175/2019 Modificación puntual das NN.SS. de Outeiro de Rei en Matela CC1-2ª fase Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2194/2019 Instrumento de ordenación provisional no lugar do Campo, concello de Mesía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2375/2021 Plan parcial do Sector S-5.l do Plan xeral de ordenación municipal, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2376/2021 MP das normativas urbanísticas Penapurreira e Os Airios, As Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2357/2020 Modificación puntual núm.11 do PXOM de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2351/2020 Delimitación do núcleo rural da Farrapa, concello de Dumbría Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2197/2019 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na Almuzara, concello de Boborás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2369/2020 Modificación puntual do PXOM/13 referente á norma zonal 8.Equipamentos, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2371/2020 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Miradoiro Monte do Cotro, Negreira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2355/2020 Plan especial de dotacións para a implantación dunha praza en San Xurxo de Sacos, Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2204/2019 MP NNSSPP referente á localización de diversas edificacións e actividades, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1864/2016 Proxecto sectorial Areeiras da Limia Minería  Ver proxecto
2195/2019 MP núm.22 das NNSSPP para a redelimitación do núcleo rural de San Roque do Monte, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2196/2019 MP das NSP e ordenación detallada dun sector de solo urbanizable no lugar das Travesas, Carral Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2381/2021 PEID para a ordenación dos accesos á estrada nacional CN-640 en Veigas de Almorzar, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2217/2019 MP das NNSSPP referida a regulación da implantación novas gasolineiras ámbito do SU e NR, Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2386/2021 MP do PEPRICA no artigo 86 da normativa nos ámbitos do conxunto do Museo Provincial, Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2216/2019 PE de dotacións e infraestruturas para equipamento en solo rústico: Aula da Natureza, Ortigueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2372/2020 Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa(ciclo 2021-2027) Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto Enviar comentario
2374/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de iniciativas municipais da Veiga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2377/2021 Modificación puntual núm. 7 do Plan xeral de ordenación urbana, A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2358/2020 Modificación puntual núm. 7 do PXOM, aliñacións en Quintela e A Barreira, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2380/2021 Delimitación de núcleo rural nº 3 A Brea, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2387/2021 Plan parcial do SURB-I para establecemento de parque empresarial en Trasmiras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2193/2019 MP núm.3 das Normas subsidiarias de planeamentona zona do Cerquido, Salceda de Caselas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2224/2019 Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, revisión terceiro ciclo (2021-2027) Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
2220/2019 PE de infraestruturas e dotacións para a construción dun albergue de peregrinos, Paderne Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2221/2019 PEID para uso de aparcadoiro en parcela para o equipamento sanitario, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2383/2021 Plan especial de protección do conxunto histórico de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2223/2019 Plan especial infraestruturas do vial entre Cerdedo e Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2228/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento municipal para delimitación do NR de Negrelle, Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2225/2019 Proxecto sectorial de creación de solo industrial para as instalacións da mercantil ASERPAL, S.A. Industria  Ver proxecto
2378/2021 MP PXOM delimitación dos núcleos rurais dos Buios, do Redondo, do Feal, de Lubián e do Piñeiro, Fene Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2361/2020 Plan especial da unidade de execución UEI-11, Concello de Cedeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2359/2020 MP núm.3 das NNSSPP para a fixación de aliñacións no núcleo rural de Suevos, Mazaricos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2360/2020 Modificación puntual núm.3 do Plan parcial do parque empresarial de Ribadavia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2203/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para residencia de persoas maiores, Oímbra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2215/2019 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do sector Nº20 “Fonsillón-A Farixa”, Ourense Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
2205/2019 MP de diversos aspectos normativos das Normas subsidiarias de planeamento municipal, Oia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2382/2021 PEID para ordenación da parcela de equipamento de sistema xeral E151 do PXOM, Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2218/2019 MP do plan parcial para a inclusión de uso dotacional sanitario (Plan parcial Areal-1), Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2384/2021 MP núm.1 do PXOM para clasificar unha área do término municipal como solo urbano, Mesía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2362/2020 Modificación puntual núm.10 do PXOM de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2219/2019 PE de infraestruturas e dotacións para construción de campamento turístico en solo rústico, O Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2222/2019 Modificación puntual núm.4 do PXOM de Valga en solo de núcleo rural, concello de Valga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2385/2021 Plan parcial do suelo urbanizable delimitado 22 O Río, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2364/2020 PEDI para dotacións en solo rústico, centro de interpretación do colexio en Duancos, Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2363/2020 MP do título III do Plan xeral de ordenación municipal, regulación de usos, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2388/2021 MP núm. 4 do PXOM no ámbito do polígono industrial David Ferrer Garrido, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2367/2020 Plan especial do Parque do Castro de Cariño, concello de Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2368/2020 MP do Plan xeral de ordenación urbana no ámbito do Pazo de Arretén, concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2366/2020 Delimitación de núcleo rural nº 2 de O Monte, concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2352/2020 Plan básico municipal do concello de Riotorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2389/2021 MP núm. 4 das NNSSPP, regulación das condicións de posición con respecto ao viario, Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2365/2020 Plan parcial do sector de solo urbanizable SUDT-7 no concello de Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2390/2021 MP do PXOM no ámbito do SUD 9/10, estrada de Vigo-Chouciños, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2391/2021 Plan parcial do sector de solo urbanizable SUD-R6 do PXOM de Ribadeo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2353/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para equipamento en solo rústico, O Corgo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2379/2021 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 O Calvario, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2392/2021 Modificación puntual do Plan parcial reformado do polígono residencial de Esteiro, Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2370/2020 Proxecto sectorial do Campus Tecnolóxico Cortizo, nos concellos de Padrón e Rois Industria  Ver proxecto
2356/2020 Plan de ordenación do medio físico de San Fiz de Asma. Concello de Chantada Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
2354/2020 Modificación puntual do Plan especial de protección e reforma interior do casco histórico de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2373/2020 Proxecto sectorial do parque empresarial de Bueu-Castiñeiras-Ampliación, no concello de Bueu Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
2393/2021 PE de infraestruturas e dotacións para nave de cursos de prevención de riscos laborais, Noia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2394/2021 Modificación puntual do PXOM de Ames parcela dotacional no solo urbano de Bertamiráns, Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2395/2021 PEID para bombear as augas residuais do parque empresarial da Madanela, Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
0178/2007 Modificación Puntual das NNSS cambio de uso parcelas 31 a 32 no Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0179/2007 Plan Especial de mellora do litoral no entorno da praia da Torre Concello de Rianxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0180/2007 Modificación Puntual Nº 2 no Concello de A Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0181/2007 Plan Parcial do Sector SU-30 Fontoria - Padriñán no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0182/2007 Modificación Puntual Nº 2 do PXOM do Concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0184/2007 PXOM do Concello de Vilar de Barrio Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0185/2007 Modificación Puntual das NNSS para a ampliación do Parque Empresarial Concello de Campo Lameiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0187/2007 Plan Especial de solo urbanizado de Uso Industrial no concello de Antas do Ulla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0188/2007 Plan de Sectorización SUNP 1/A "Os Acivros" no concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0190/2007 Plan de Sectorización SRAU-I3 (Zona A) no concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0191/2007 Plan de Sectorización SRAU-I3 (Zona B) no concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0192/2007 Plan Especial en desenvolvemento do área de reparto Nº 21 do PXOM do concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0195/2007 Modificación Puntual das NNSS Municipais do Concello de Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0196/2007 Plan Parcial de desenvolvemento do SU-13 Monte Faro-Noalla no concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0197/2007 Modificación Puntual do PXOM do concello de O Vicedo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0198/2007 PXOM do Concello de Marín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0200/2007 Plan de Sectorización do SAU-4 Residencial de Baamonde, no Concello de Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0201/2007 PXOM do Concello de Ramirás Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0202/2007 Plan de Abastecemento de Galicia Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
0203/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Guitiriz Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0204/2007 Modificación Puntual, fronte marítimo da Ría do Burgo, ao PXOM de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0205/2007 Plan Parcial de Desenvolvemento do SU-14, situado no Monte Faro – Noalla no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0208/2007 Plan Parcial de Desenvolvemento do Solo Urbanizable nº 5 (SUR-5) no Concello de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0209/2007 Plan Parcial para o desenvolvemento do sector 3 R-1, Xesteira-Castrillón no Concello de Coirós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0210/2007 Plan Especial de Infraestructuras e dotacións da Zona deportiva E36D no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0211/2007 Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións na zona E69B no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0212/2007 Plan Parcial S-2 Sector Industrial Anta (I-2) no Concello de Coirós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0214/2007 Modificación Puntual do PXOU do Concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0215/2007 Plan de Infraestructuras e dotacións "Balecelo - Mugueimes" no Concello de Muiños Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0216/2007 PXOM do Concello de Vilardevós Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0217/2007 Plan Especial de Infraestructuras para Tanatorio Concello de Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0218/2007 MP no ámbito da UA 19 do PXOU do Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0222/2007 Plan Parcial SUR-PPI-5 no Concello de Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0223/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Veiga Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0224/2007 Modificación Puntual "C.P.I Conde de Fenosa" no Concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0225/2007 Plan Especial de Dotacións na parcela catastral Nº 59 no Concello de Mesía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0227/2007 Plan de Sectorización "Lugar de A Laxe" no Concello de Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0228/2007 Plan Parcial Sector C-1 no Concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0229/2007 Modificación Puntual -revisión do límite municipal- no Concello de O Incio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0199/2007 PXOM do Concello de Tordoia Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0230/2007 Plan Sectorial Hidroeléctrico de Galicia Costa Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
0232/2007 Modificación Puntual de Fichas do Plan Especial do Casco Histórico do Concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0233/2007 PXOM do Concello de Castroverde Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0234/2007 PXOM do Concello de Chandrexa de Queixa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0235/2007 PXOM do Concello de Beade Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0236/2007 Modificación Puntual Nº 2 do PXOM do Concello de Coristanco Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0237/2007 Plans de Sectorización en Liñares no Concello de Brión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0238/2007 Plan de Sectorización en Quintáns no Concello de Brión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0239/2007 Modificación Puntual Nº 11 "rehabilitación do Castelo da Palma" no Concello de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0240/2007 PXOM do Concello de Santiago de Compostela Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0241/2007 Modificación Puntual "rúa do Rego" do PXOU do Concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0242/2007 Plan Parcial do Parque Empresarial de Poio (SUZI-1) do Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0243/2007 Plan Especial para a creación de solo urbanizado para uso industrial no Concello de Pantón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0244/2007 Plan de Sectorización de Tomada da Cruz, no Concello de Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0246/2007 Modificación Puntual do Plan Especial de acondicionamento do Hospital de Esteiro Concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0247/2007 Plan Director das Instalacións Náutico Deportivas dependentes do ente público Portos de Galicia Ocupación do dominio público marítimo terrestre  Ver proxecto
0248/2007 Plan Especial de Reforma Interior nº 5 "O Pombal - Adina", no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0252/2007 Plan Parcial de ordenación do solo urbanizable sectorizado nº4 "Aios-Noalla" no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0254/2007 Plan de Sectorización do Parque Empresarial no Concello de Taboada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0255/2007 Plan Parcial do SUR-4 no Concello de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0256/2007 Plan Parcial do Sector nº35 do Solo Urbanizable "O Tombo" no Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0257/2007 Plan Especial de Reforma Interior da Rúa Hortas, PE-4 no Concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0258/2007 Plan Parcial do Sector nº 8 de SU "Seminario" no Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0261/2007 Modificación Puntual ámbito do Plan Parcial do Sector de SUNP Norte-I no Concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0262/2007 Plan de Sectorización do solo apto para urbanizar RD2 no Concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0263/2007 Modificación Puntual das NNSS para o solo urbanizable delimitado S.1 no Concello de Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0264/2007 Plan Parcial sector R-18 e no sector R-27 no Concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0265/2007 Plan de Sectorización do polígono do Concello de Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0267/2007 Plan Especial de Reforma Interior no AR-10 no Concello de Barbadás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0269/2007 Modificación Puntual Nº 7 Campo de fútbol de Estevez (Castriz) no Concello de Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0270/2007 Modificación Puntual Nº 4 do PXOU do Concello de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0271/2007 Plan de Sectorización Montesalgueiro no Concello de Aranga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0272/2007 Modificación Puntual Nº 3 das NNSS no Concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0275/2007 PXOM do Concello de Cualedro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0278/2007 Plan de Sectorización do Sector P-S Fontefría 1 no Concello de Lousame Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0279/2007 Plan Especial de Reforma Interior PNC-8 no Concello de Santa Comba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0251/2007 PXOM do Concello de Baiona Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0280/2007 Plan Parcial SU.2 "O Valiño" do PXOM do Concello de Forcarei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0281/2007 Modificación Puntual das NNSS VPA no Concello de Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0284/2007 Plan Especial de Reforma Interior da unidade de activación Nº 2 Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0285/2007 Plan Parcial do Sector nº 13 de SU "Polvorín" Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0286/2007 Plan Parcial do polígono de Cidadelle no Concello de Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0287/2007 Modificación Puntual do PXOM Área Residencial Campus Universidade do Concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0288/2007 Modificación Puntual das NNSS no Concello de Guitiriz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0289/2007 Modificación do PXOM do Concello de Barro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0290/2007 Plan Especial de Reforma Interior Unidade de Intervención Nº1 do PEPRI no Concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0291/2007 Plan Especial de Infraestructuras para a instalación dunha subestación eléctrica Concello de Burela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0292/2007 Modificación de proxecto de Ordenación do Medio Rural no Concello de Calvos de Randín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0293/2007 Modificación Puntual nº 9 B -Equipamento para campamento de turismo municipal, Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0296/2007 Plan de Sectorización de O Vieiro no concello de A Cañiza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0297/2007 Plan de Sectorización SAU-1 do Concello de Moeche Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0299/2007 Plan Especial de Reforma Interior P.B4.05 Camiño do Lodeiro no concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0300/2007 Modificación Puntual Nº 10 do PXOM do Concello de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0301/2007 Modificación Puntual das NNSS modificación de ordenanzas urbanísticas no Concello de Cerceda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0303/2007 Modificación Puntual do Plan Parcial (SUNP-22) no concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0304/2007 Plan de Sectorización (SUNP-8) “Sarela” concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0308/2007 Modificación Puntual do Plan Parcial S-2 San Pedro de Visma. Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0309/2007 PXOM do Concello de Laza Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0310/2007 PXOM do Concello de Teo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0312/2007 PXOM do Concello de Esgos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0313/2007 PXOM do Concello de Toques Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0314/2007 PXOM do Concello de Rodeiro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0315/2007 PXOM do Concello de Castrelo do Val Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0316/2007 Plan Parcial Nº 25 Casardomato no Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0317/2007 Modificación Puntual do PXOU Zona Alvedro no Concello de Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0318/2007 Modificación Puntual das NNSS - Volume Solo Non Urbanizable no Concello de Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0319/2007 PEPRI do Casco Antigo do Concello de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0320/2007 Modificación Puntual do Plan Parcial - Parque Empresarial no Concello de Silleda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0321/2007 PXOM do Concello de Arnoia Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0322/2007 Modificación Puntual nº 2 ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0324/2007 Modificación Puntual das NNSS no Concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0326/2007 Proxecto Sectorial Plataforma Loxística, Empresarial e Portuaria do Concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0327/2007 Plan de Sectorización UND-01 Regueirolongo no Concello de Cerdido Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0328/2007 Modificación Puntual do PXOM na ARE I11.01 Camino Capilla no Concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0329/2007 Plan de Sectorización nº2 do solo rústico apto para urbanizar no Concello de Vilar de Santos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0330/2007 Plan Especial de Reforma Interior do Polígono AE18, Concello de O Pino Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0283/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Silleda Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0331/2007 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Concello de Ponte Caldelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0332/2007 Modificación Puntual do PXOM para cambio de uso no Concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0333/2007 PXOM do Concello de Boborás Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0335/2007 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0380/2007 Revisión do Plan Parcial SAUI-1 Acevedo no concello de Cerceda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0337/2007 Plan Parcial do Sector SUR3-AR-3 do Concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0338/2007 Plan Parcial do Sector SUR-R-2 do Concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0339/2007 Modificación do Plan Especial de Ordenación da Zona do Porto do Concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0343/2007 Modificación Puntual do Plan Parcial do SUP7 (PontePedriña II) do Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0344/2007 Plan Especial de Protección de Vilanova de Lourenzá no Concello de Lourenzá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0345/2007 Plan Parcial As Medoñas no Concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0347/2007 Plan Parcial do sector de solo urbanizable SUR-18 no concello de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0348/2007 Modificación Puntual do Plan Parcial do sector S-6 Parque Eirís no Concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0352/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello dos Muíños Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0353/2007 Modificación das Normas Subsidiarias Municipais de Planeamento do concello de O Saviñao Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0354/2007 Plan especial de reforma interior da área de reparto 144 do PXOM de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0356/2007 Plan de Sectorización do SAU – BD7, sito en Outeiro – Brexo, no concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0357/2007 Terceira Modificación Puntual do Plan Parcial do Parque Empresarial de Lourenzá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0359/2007 PXOM do Concello de A Coruña Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0360/2007 PXOM do Concello de Vilanova de Arousa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0362/2007 Plan Parcial do S-02 no Concello das Somozas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0363/2007 Plan Especial de Reforma Interior na Unidade de Execución UE-02 no concello de Salceda de Caselas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0364/2007 Plan de Sectorización no solo rústico común apto para urbanizar SRAU-3 no Concello de Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0365/2007 Plan de Sectorización da zona empresarial de A Ran, Concello de Cuntis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0366/2007 Modificación Puntual do PXOM para cambio de uso en A Insuela (Palmeira) no concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0367/2007 Modificación Puntual do PXOM de Meira (Delimitación do núcleo rural de Irimia Alta) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0368/2007 Modificación Puntual do Plan Parcial do SAU-RU, Quintán - Cecebre, no concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0369/2007 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do concello de Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0371/2007 Modificación Puntual do Plan Especial de ordenación do porto de Marín e ría de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0372/2007 PXOM do Concello de Arbo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0377/2007 PXOM do Concello de Moaña Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0378/2007 Plan Especial de Reforma Interior P.B4.07 no concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0381/2007 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana na Ronda do Carme no concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0382/2007 Sector de solo urbanizable SUE-3 “Plan Parcial Circunvalación” no concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0383/2007 PXOM do Concello de Vilamartín de Valdeorras Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0384/2007 Plan Parcial do SUD no concello de Boimorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0385/2007 Reformado do Plan de Sectorización “As Vendas da Barreira” no Concello de Riós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0386/2007 Modificación Puntual Plan Especial Reforma Interior 5 San Lázaro no concello Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0349/2007 Modificación Puntual Nº 18 das Normas Subsidiarias do concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0528/2008 PXOM de Castro de Rei Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0387/2007 Modificación Puntual do Proxecto Sectorial do Centro Loxístico de Transportes de Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0388/2007 Modificación Puntual do Plan Especial de Reforma Interior Área Reparto 14 no concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0389/2007 PXOM do Concello de O Rosal Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0390/2007 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Navia de Suarna Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0393/2007 Plan especial de reforma interior APR M7-02 Rúa Castelao Avenida Rosalía Castro no Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0395/2007 Plan de Sectorización Muíño do Vento do Concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0396/2007 Plan Sectorial Eólico de Galicia Enerxía  Industria  Ver proxecto
0398/2008 PXOM do Concello de Ribas de Sil Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0399/2008 Modificación Puntual Plan Especial do Equipamento Docente D-19 no Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0400/2008 Modificación Puntual Plan Especial Reforma Interior Unidades Actuación Nº 1 e 2 no concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0401/2008 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de A Arrufana nos concellos de Mos e Redondela Industria  Ver proxecto
0402/2008 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial Medioambiental de Carballeda de Avia Xestión de residuos  Ver proxecto
0404/2008 Modificación Puntual Plan Parcial solo urbanizable residencial-deportivo Perbes no Concello de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0406/2008 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Barbanza nos Concellos de Ribeira e Pobra do Caramiñal Industria  Ver proxecto
0430/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Coles Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0408/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Crecente Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0409/2008 Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-10 Pedregal no Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0410/2008 Plan de Sectorización dun sector do SRAU-C na zona de San Xoan no concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0411/2008 Proxecto Sectorial do Centro Excelencia Electrónica Vehículos Intelixentes no concello de O Porriño Industria  Ver proxecto
0412/2008 Plan Especial Dotacións para a construcción 2 Equipamentos Sociais Públicos no concello de Vilamarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0413/2008 Modificación Puntual da Ordenanza nº 7 das Normas Subsidiarias municipais do Concello de Cuntis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0414/2008 Modificación Puntual nº 13 do PXOM no Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0415/2008 PXOM do Concello de Sobrado dos Monxes Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0416/2008 Plan Especial de Reforma Interior UA-5 no Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0425/2008 PXOM do Concello de Arzúa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0426/2008 Modificación Puntual nº 4 das Normas Subsidiarias de Planeamento no Concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0428/2008 PXOM do Concello de Leiro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0429/2008 Plan de Xestión de Residuos Sanitarios de Galicia Xestión de residuos  Ver proxecto
0431/2008 Plan de Sectorización en SUND Industrial e Comercial en Feá no concello de Toén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0432/2008 Plan Sectorial de Ordenación Territorial do Campus Científico – Tecnolóxico da Cidade do Mar de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0434/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cangas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0468/2008 Plan Parcial S.U. 17 en Padriñán no Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0469/2008 Modificación Puntual Normas Subsidiarias Planeamento no núcleo 23-3-Pousadouro-Reboreda en Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0471/2008 Plan Parcial PP-3-R Ponte das Cabras no Concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0472/2008 Modificación Puntual Normas Subsidiarias Municipais para cambio uso UA-10 en Malpica de Bergantiños Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0473/2008 Proxecto Sectorial para Ampliación do Parque Empresarial de O Pousadoiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0474/2008 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Tamagos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0475/2008 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Tremoedo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0427/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Boqueixón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0478/2008 Plan Sectorial de 52 Centros de Telecomunicacións xestionados por Retegal Telecomunicacións  Ver proxecto
0479/2008 Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural dos Ancares Ordenación do territorio rural  Ver proxecto
0481/2008 Plan de Sectorización “A Palloza II” no concello de Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0482/2008 Modificación Puntual Plan Parcial do Polígono Industrial de A Matela no Concello de Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0484/2008 Plan Especial de Infraestructuras das Marxes do Río Seixedo no concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0485/2008 Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Complexo Húmido de Corrubedo Ordenación do territorio rural  Ver proxecto
0488/2008 Modificación do PXOM do Concello de Poio (descatalogación dun inmoble sito rúa Clemente Echevarría) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0490/2008 Plan xeral de ordenación muncipal do Concello de Bóveda Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0493/2008 Modificación Puntual nº 10 do PXOM no concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0494/2008 Modificación Puntual do Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico de Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0495/2008 Plan Especial de Reforma Interior da A.R.2 Castiñeiro no concello de Oza dos Ríos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0496/2008 PXOM do Concello de Paderne Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0497/2008 PXOM do Concello de Vigo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0498/2008 Plan Sectorial de Solo con destino a Vivenda Protexida Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0499/2008 Modificación Puntual do PXOM do concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0502/2008 Plan de Sectorización “O Seixo” no concello de Coirós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0503/2008 Plan Especial de Reforma Interior do SUNC da Area de Reparto 1 no concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0504/2008 Modificación Puntual do PXOM no entorno do Núcleo de Monteagudo no concello de O Incio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0505/2008 Modificación Puntual do PXOM relativo a Casa Escribana de Torgo no Concello de A Cañiza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0507/2008 Modificación Puntual PXOM para subsanación de erros no Polígono de A Granxa no concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0508/2008 Modificación Puntual do Plan Parcial do Polígono de As Gándaras no concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0510/2008 Plan Rector de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia Ordenación do territorio rural  Ver proxecto
0511/2008 Plan Parcial Solo Urbanizable SUE-2 "Regueiriño Norte” no concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0512/2008 Plan Especial de Reforma Interior da Area de Reparto 17 no concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0513/2008 Plan Especial do Sistema Xeral Aeroportuario de A Coruña no concello de Culleredo Transporte  Ver proxecto
0518/2008 Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable 18 “Cantareliña” no concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0519/2008 Plan Galego de Ordenación dos Recursos Piscícolas e Ecosistemas Acuáticos Continentais Pesca  Ver proxecto
0521/2008 Proxecto Sectorial do Novo Hospital de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0522/2008 Modificación Puntual das NSP no concello de Vimianzo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0525/2008 Modificación Puntual nº1 do PXOM do concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0524/2008 Plan Especial de Reforma Interior da Area de Reparto AR-90 do PXOM no concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0520/2008 PXOM do Concello de Rubiá Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0492/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Caldas de Reis Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0489/2008 PXOM do Concello de Muxía Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0509/2008 PXOM do Concello de Vilaboa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0529/2008 Modificación Puntual do PEPRI da unidade de intervención nº 5 e do PERI no concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0530/2008 PXOM do Concello de Touro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0531/2008 PXOM do Concello de Rairiz de Veiga Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0532/2008 Modificación Puntual 07-01 (edificio sindical) do PXOM do concello de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0533/2008 PXOM do Concello de Melón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0534/2008 Plan de Sectorización SR-D Canteiras do Areal - Monte de Batán no Concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0535/2008 Plan xeral de ordeanción municipal do Concello de Bande Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0536/2008 Plan Parcial da Area de Reparto AR-L5 do PXOM do concello de A Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0537/2008 Modificado do Plan Parcial sector de solo urbanizable 20 Fonsillón–A Farixa no concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0538/2008 Plan de encanamento do río Sarria e Celeiro ao seu paso pola localidade de Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0540/2008 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Ponteareas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0542/2008 Plan Parcial do sector SUD-14 “Monte do Seixo” no concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0584/2008 Plan de Sectorización R-3 A Longueira no concello de Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0586/2008 Plan Especial de Infraestruturas P.E. 12 no concello de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0587/2008 Modificación Puntual do Plan Parcial de Altamira – A Zapateira no concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0588/2008 Modificación Puntual do Plan Especial de Reforma Interior nº 4 no concello de A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0589/2008 Modificación Puntual do Proxecto Sectorial da Area Loxística do Porto Seco de Monforte de Lemos Transporte  Ver proxecto
0593/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mondariz Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0596/2008 Plan de Sectorización no lugar de O Bosque Liñares no Concello de Brión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0598/2008 Plan Parcial do SUR PPR-6 no Concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0600/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Xermade Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0601/2008 PXOM do Concello de Monfero Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0603/2008 PXOM do Concello de Sober Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0606/2008 Modificación Puntual nº 5 do PXOU no Concello de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0608/2008 Modificación Puntual nº 14 do PXOM do Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0609/2008 Modificación Puntual do Plan Parcial do Sector S-3 A Ramallosa no Concello de Teo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0610/2008 Reformas Puntuais das Normas Subsidiarias no Concello de Cee Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0611/2008 Revisión Adaptación Plan Especial Ordenación Campus Universitario no Concello de Santiago de Compost Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0612/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Punxín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0607/2008 Modificación Puntual do PXOM Cuartelillo de Marinería no Concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0591/2008 Modificación Puntual Nº 6 do Plan Xeral de Ordenación Municipal no concello de Tomiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0590/2008 Modificación Puntual Nº 6 das NSP no concello de Val do Dubra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0545/2008 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias sobre habitabilidade das vivendas no concello de Bueu Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0616/2008 PERI Área de Reparto nº 2 A Relva - Torneiros no Concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0617/2008 Plan de Sectorización SRAU lugar de A Mezquita, Concello de Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0618/2008 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias no Concello de Cee Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0619/2008 Plan de Sectoriazación do SUND-5, Madereira de Dozar no Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0620/2008 Modificación Puntual do PXOM no lugar de Torneiros no Concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0622/2008 Modificación puntual do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0623/2008 Plan Parcial de desenvolvemento do solo industrial do concello de Castroverde Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0627/2008 Plan Especial de Infraestruturas do concello de Lobios Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0628/2008 Plan Parcial do Sector do Solo Urbanizable AR Sector nº 2 "Rio Carboeiro 2" do concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0629/2008 Modificación Puntual do PERI da Unidade UA 34 do PXOU do Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0630/2008 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias na Casa de Ilustres Rianxeiros do Concello de Rianxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0632/2008 Modificación Puntual do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia Parque Empresarial de Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0633/2008 Plan Especial de Creación de SU Construcción de Equipamentos Públicos no concello de Gomesende Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0634/2008 Modificación Puntual Nº 12 do PXOM no ámbito SUNC "P4 O Concello" no concello de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0635/2008 Modificado 2 do Plan de Sectorización no Lugar de Moreiras concello de Toén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0636/2008 Modificación Puntual do PEPRI na rúa da Raiña 17-19 no concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0637/2008 Modificación Puntual PXOM para Adaptar as Determinacións da LOUGA no Concello de Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0638/2008 PP etapas 2ª, 3ª y 4ª da actuación urbanística industrial "Morrelle" 2ª fase concello Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0639/2008 MP do PXOM cambio de uso e redificación dos límites SUZ-1, A Graña e Castelo concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0641/2008 Segunda Modificación Plan Parcial Ampliación 2 Parque Empresarial Concello de Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0642/2008 Plan Especial de Reforma Interior APR M6-01 "Rúa do Seixo-Rúa Codeseira"concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0643/2008 Plan Especial de Reforma Interior UA 9 concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0644/2008 MP NNSS Ampliación Casa Consistorial e Construcción Aparcamento Concello Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0645/2008 Modificación Puntual do Plan Sectorización Solo Urbanizable Industrial Goios, concello A Pontenova Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0648/2008 Plan Parcial Ordenación Sector Solo Urbanizable Delimitando SUD11 Muiño Vidán, Concello Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0649/2008 Proxecto Sectorial Parque Empresarial e Industrial do Morrazo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0653/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Friol Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0655/2008 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias, concello de Taboada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0656/2008 Modificación Puntual 06-03 do PXOU (ximnasio Viloira), concello de O Barco de Valdeorras. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0657/2008 Modificación distrito norte do PXOM de 2003, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0658/2008 Plan Especial APR.- F12.01 "La Acelerada", concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0659/2008 Reforma Puntual nº8 Normas Subsidiarias Planeamento Municipal delimitación O Viso concello Carnota Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0666/2008 Plan Especial mellora litoral e infraestructuras entre praia Tanxil e praia Cunchas, concello Rianxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0667/2008 Plan Especial para recuperación borde litoral Punta Fincheira e Tanxil, concello Rianxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0668/2008 Plan Especial Dotacional, concello de Dumbría Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0646/2008 PP de Ordenación Sector Solo Urbanizable Delimitando SUD-8 (Torrente), Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0652/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Oímbra Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0624/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0713/2008 PXOM do Concello de Folgoso do Courel Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0676/2008 Plan Parcial de Ordenación do SUD-7 Vite de Arriba, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0677/2008 Modificación Puntual Nº 3 do PXOU, concello de A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0678/2008 Plan de Sectorización do Sector SUND-VI de Cedie,concello de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0685/2008 Plan de Sectorización Solo Urbanizable non Programado nº 32, Monte Medorra-Bando, concello Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0688/2008 Modificación Puntual do PEPRI, Ordenación Detallada da Unidade de Intevención nº6, concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0690/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Quintela de Leirado Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0693/2008 Reformado PP Modificado de un sector solo apto para urbanizar (SAU Z-12)Lendo, concello de Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0694/2008 Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, concello de Teo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0695/2008 Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Fisterra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0696/2008 MP PXOM para conversión en Solo Urbano Consolidado área de reparto 7 do PXOM, concello de O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0697/2008 Modificación Puntual do PXOM para desdobramento do vial CP-4802 , concello de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0698/2008 Modificación Puntual do PXOM, concello de O Pino Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0699/2008 Modificación Puntual do Plan Parcial Sector 4-Vio, concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0702/2008 MP das Normas Subsidiarias para corredor de infraestruturas eléctricas, concello Arteixo Enerxía  Industria  Ver proxecto
0705/2008 PXOM do Concello de Cortegada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0706/2008 Plan de Sectorización do Sector SURND - R6 do concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0707/2008 Modificación Puntual Nº2 Plan Parcial Sector Nº 1 do SUNP-ING (parcela3) do PXOU, concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0708/2008 Modificación Puntual do Plan Parcial do SUNP-31, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0709/2008 Modificación Puntual Nº 4 do PXOU, concello de A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0710/2008 Plan Especial no SAU "Chao de Subil" do concello de Trabada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0711/2008 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Beariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0714/2008 PXOM do Concello de Becerreá Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0715/2008 Plan Especial de Reforma Interior (P.B5-01), do concello de Ames. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0716/2008 Plan de Encauzamento do Rio Arnoia ó seu paso por Allariz, concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0717/2008 Plan Especial de Reforma Interior Desenvolvemento da UEI-2, do PXOM, concello Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0718/2008 PERI da Área de Reparto Nº 13, Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0719/2008 PERI no SUNC da Área de Reparto Nº 6, Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0721/2008 Plan Especial en Gontán, concello de Abadín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0722/2008 Plan Parcial do Parque Empresarial de Melón, concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0723/2008 Plan Especial de Reforma Interior da UA47 das Normas Subsidiarias de Planemento, concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0724/2008 Modificación do Plan Especial de Reforma Interior da Unidade Actuación Centro Sur nº7, concello Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0725/2008 Plan de sectorización do parque empresrial Valadouro-Alfoz, concello de Valadouro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0726/2008 Plan Especial de Creación de Solo Industrial, concello de Beariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0728/2008 Plan Especial de Dotacións en Xuvia, concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0720/2008 Modificación Puntual Plan Parcial SUNP Nº 16-Volta do Castro, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0727/2008 MP do Plan de Sectorización do SUNP 11 de Castiñeiriño, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0686/2008 PXOM do Concello de A Rúa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0712/2008 PXOM do Concello de Gomesende Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0704/2008 PXOM do Concello das Nogais Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0729/2008 Modificación Puntual do Plan Parcial de Solo Industrial de "As Medelas", concello de Covelo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0730/2008 Plan Sectorización Industrial nas proximidades do Polígono Industrial Río do Pozo, concello Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0732/2008 Modificación Puntual Nº 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Covelo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0734/2008 Reforma do Plan Especial de Reforma Interior Nº 5, concello de A Guarda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0735/2008 Modificación Puntual Nº 1 do PXOM, concello de Avión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0736/2008 Plan especial de dotacións para implantación centro ensino secundario, concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0738/2008 Plan Parcial SURBZ 13, O Polvorín, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0739/2008 Plan de Sectorización Solo Urbanizable B-8 PXOU parroquia de Mourente, concello Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0740/2008 Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Pedrafita do Cebreiro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0741/2008 Modificación Puntual PXOU ámbito General Rubín_Fernández Ladreda e Mollabao, concello Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0742/2008 Modificación Puntual 08-02 (Avda. de Portugal) do PXOM, concello de O Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0743/2008 Plan Parcial S-02/AR-02 As Felgosas, concello de Cerdido Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0744/2008 Plan de Sectorización "Cerámicas Campo", concello de A Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0745/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Baralla Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0746/2008 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Monterroso Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0747/2008 MP do Plan Especial protección e rehabilitación cidade histórica no ámbito EU-4, Santiago de Compos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0749/2008 MP PE de protección e rehabilitación cidade histórica unidade edificatoria 111103 Santiago de Compos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0752/2008 Plan especial de mellora do medio rural no núcleo de Vilamarín, concello de Vilamarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0754/2008 Plan Especial de Implantación e Dotacións, concello de Carral Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0755/2008 MP NNSS- Edificacións de uso público ou colectivo en núcleo rural, concello Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0756/2008 Plan especial de infraestructuras e dotacións, concello de Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0757/2008 MP do Proxecto Sectorial centro transportes e terminal intermodal de Ourense, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0758/2008 Plan Parcial do Sector Urbanizable 23 "Barrocanes", concello de Ourense. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0759/2008 Modificación Puntual do PXOU de Ourense no sector de Rabo de Galo, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0760/2008 Plan especial de dotacións en Freixeiro, concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0765/2008 PXOM do Concello de Pol Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0767/2008 Plan Parcial do Sector SURB15 Vial Porteliña no concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0768/2008 Modificación Puntual nº 22 APR04E "O Cuco" no Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0769/2008 Plan Especial de Reforma Interior do Polígono nº 14 no Concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0770/2008 Modificación Puntual nº 21 do PXOM do concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0771/2008 Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións no Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0772/2008 Plan de Sectorización do solo apto para urbanizar BD-8 sito en Quintán no Concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0773/2008 Modificación Puntual Nº 2 do casco histórico de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0774/2008 MP das NNSS de planeamento de Vila de Cruces no núcleo rural de Cirela, concello de Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0763/2008 Plan de Sectorización do SUND-4 do Parque Empresarial no Concello de Vedra Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0776/2008 Modificación do polígono 2 do plan de sectorización "A Areeira", concello de Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0777/2008 MP do plan especial do casco histórico, parcela 06 da couzada 52, concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0778/2008 Modificación do Plan Parcial SAU 4 Castelao-Telleiras parroquia de Nigrán, concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0779/2008 Plan Parcial do Sector SUR-2, concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0780/2008 Modificación Puntual do PXOM na avenida de Razo, concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0782/2008 Plan Parcial do SURBZ-05C "O Polvorín", concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0783/2008 Plan de Xestión do Lobo Gandería  Ver proxecto
0807/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cervantes Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0785/2009 Plan Especial de Dotacións do concello da Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0786/2009 Plan xeral de ordeanción municipal do Concello do Vicedo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0787/2009 PXOM do Concello de Cerdedo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0789/2009 Plan Especial de Reforma Interior en desenvolvemento do PEU-1 do PXOM, concello de Covelo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0790/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vila de Cruces Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0792/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello do Irixo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0794/2009 Plan especial de reforma interior da UA 56, sita en Meicende, concello de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0795/2009 MP do PXOM, modificación dunha parcela para equipamentos dotacións e servizos, do concello da Cañiza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0797/2009 Modificación Puntual número 23 , AR27E e AR39E do PXOM de Ourense , concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0798/2009 Plan especial de protección do Castro de Baroña, concello de Porto do Son Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0799/2009 Plan parcial AR-21 SUD, concello do Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0800/2009 Plan especial de reforma interior na AR-9 do PXOM do concello do Carballiño, concello do carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0801/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Muros Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0804/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello do Corgo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0808/2009 PXOM do Concello de Mesía Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0809/2009 Modificación puntual do PXOM para acceso ó polígono de Vío dende Terceira Ronda, concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0810/2009 Proxecto sectorial parque arqueolóxico do Megalitismo na área da Costa da Morte, provincia da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0811/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Moeche Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0813/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Moraña Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0816/2009 Plan de Ordenación do Litoral de Galicia Ocupación do dominio público marítimo terrestre  Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
0817/2009 Modificación plan especial de reforma interior da unidade intervención nº 8 do PEPRI concello Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0818/2009 Plan de sectorización do solo urbanizable B-9 do PXOU no lugar de Cons, concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0820/2009 PXOM do concello de Muras Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0821/2009 MP das Normas Subsidiarias Parque empresarial San Sandurniño, concello de San Sadurniño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0823/2009 Modificación Puntual número 12, concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0824/2009 MP do Plan Especial de Reforma Interior de Chapela, concello de Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0814/2009 PXOM do concello de Trasmiras Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0802/2009 MP das NNSS de planeamento de Sarria polígono industrial Betote-Balmao, concello de Sarria Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0822/2009 Plans Parciais dos SUD-16/17, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0825/2009 Modificación Puntual número 19 das Normas Subsidiarias, concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0827/2009 Plan Hidrolóxico Galicia Costa Xestión de recursos hídricos  Ocupación do dominio público marítimo terrestre  Ver proxecto
0830/2009 Modificación Puntual das NNSS de planeamento zona Aceña Nova - Cobas, concello de Monforte de Lemos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0833/2009 Modificación do Plan Especial da zona de contacto do Porto con Sada-Fontán, concello de Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0834/2009 Plan de Sectorización do SUPI "A Picaraña"do PXOM do concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0835/2009 Plan de Sectorización do SRA-R8 do concello de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0839/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Teixeira Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0837/2009 Modificación puntual número 24 do PXOM de 2003, do concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0840/2009 Modificación Puntual do PXOM, concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0841/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Nigrán Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0843/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Lugo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0844/2009 Plan Parcial do S-1 do concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0846/2009 Modificación Puntual Nº 20 das NNSS, MP Nº 1 do Plan de Sectorización do SAU-9, concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0847/2009 Plan Especial de Reforma Interior PERI-14 "Finca Barreiros", concello de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0848/2009 Modificación Puntual Nº 25 do PXOM, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0849/2009 Modificación Puntual do Plan Parcial SUP-2, concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0850/2009 MP do PXOM, ordenanza 10 "Espazos Libres de uso e dominio público", concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0851/2009 Plan Especial de Reforma Interior en Rúa Colexios e Rúa Centro Médico, concello de Baralla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0852/2009 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planamento, concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0853/2009 Plan Especial de Ordenación da zona de servizo do Porto da Coruña, concello de A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0854/2009 Modificación Puntual Nº 1 do PXOM, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0855/2009 Plan de Sectorización SAU-I3 en Espíritu Santo, concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0856/2009 Plan Especial de dotacións para Centro-Asistencial, concello de Trasmiras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0857/2009 Modificación Puntual PERI e do Plan Parcial San Lázaro PERI-5/SUNP-6, concello Santiago Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0859/2009 Modificación Puntual do PEPRI de Bouzas APR A-35, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0860/2009 Pla Especial de protección, rehabilitación e mellora núcleo rural Guldrís, concello de Brión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0861/2009 Plan Especial de Infraestruturas , concello de Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0862/2009 Modificación Puntual do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial, concello de Mondoñedo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0863/2009 MP Nº 21 das NNSS de Planamento Municipal, concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0864/2009 MP das NNSS de Planeamento Municipal, concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0865/2009 MP do PXOM de Ourense no ámbito da área de reparto AR-14A-O "Limoeiros I", concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0866/2009 MP do Plan de Sectorización Solo Urbanizable non programado nº 14, concello Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0867/2009 MP Nº 13 das NNSS de planeamento Municipal, concello de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0872/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Viveiro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0874/2009 MP do PXOM no SRAU do entorno do polígono industrial Río do Pozo, concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0875/2009 Modificación Puntual número 8 do PXOM, concello das Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0876/2009 MP do PERI IV-01 San Roque APR A-4-07 do Planeamento, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0877/2009 MP do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Monterroso, concello de Monterroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0831/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Noia Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0871/2009 Plan xeral de ordeanción municipal do Concello de Frades Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0870/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Trazo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0878/2009 Plan especial do medio rural de San Salvador dos Penedos, concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0920/2009 Modificación Puntual do Proxecto Sectorial Parque Empresarial do concello de Mos Industria  Ver proxecto
0888/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Fonsagrada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0881/2009 Plan de Saneamento de Galicia 2008-2015 Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
0882/2009 Modificación Puntual nº 1 das NNSS de Planeamento Municipal, concello da Pobra de Trives Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0883/2009 Plan Especial do Parque Termal, concello de Cortegada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0884/2009 Plan de Sectorización para desenvolvemento dun sector delimitado en SRAU "Viveiros", concello Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0885/2009 Modificación Puntual do PGOU, concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0886/2009 Modificación Puntual 08-03 do PXOM, concello do Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0887/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Burela Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0889/2009 Plan especial para creación de solo urbanizado industrial, concello de San Cristovo de Cea Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0890/2009 MP do PE Cidade Histórica unidade edificatoria nº 511127, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0891/2009 Modificación Puntual do PXOU na rúa Loureiro Crespo, concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0892/2009 MP do catálogo complementario do PXOM, concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0893/2009 Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións no ámbito Finca Sevilla, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0894/2009 Modificación Puntual do PXOM en rúa Peirao, concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0895/2009 MP do Plan Especial de Mellora do Medio Polígono Comercial Barreiros, concello San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0896/2009 Modificación Puntual do PXOM, concello de Arzúa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0897/2009 MP con ordenación pormenorizada das NNSS de planeamento municipal, concello de Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0898/2009 PE de infraestruturas e dotacións para construción de dous equipamentos públicos, concello do Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0901/2009 Modificación Puntual do PXOM, concello de Coirós Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0902/2009 Plan parcial do Sector SUD-11 Dorneda. Campo de golf. Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0904/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vilasantar Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0906/2009 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias, concello de Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0907/2009 Plan de Sectorización Fase 4 do Polígono Industrial de Chorente, concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0908/2009 Modificación Puntual do Casco Histórico couzada 28 parcela 1, concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0909/2009 Modificación Puntual Nº 22 das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0910/2009 Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas, concello de Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0911/2009 Plan de Sectorización do SRAU-9 Doumes de Abaixo, concello da Baña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0912/2009 Modificación Puntual do PXOU, concello de Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0913/2009 Plan de Sectorización no SURD/ND-1, concello de Paradela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0914/2009 Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 Xestión de residuos  Ver proxecto
0915/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Arteixo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0917/2009 Plan Especial de Reforma Interior PERI-2-R en Sánchez Aguilera, concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0918/2009 MP NNSS ámbito delimitado paseo Ramón Beade, Rúa Estación e Parque Pablo Iglesias, concello Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0919/2009 MP das NNSS para ampliación do Museo Etnográfico, concello da Fonsagrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0921/2009 Modificación Puntual do PEPRICA para museización de restos arquolóxicos, concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0922/2009 Plan Parcial Solo Urbanizable Delimitado D-I AR Sector I.2, concello de Zas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0923/2009 Plan Especial de Ordenación, Mellora e Aconcidionamento das Brañas de Sar, concello de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0924/2009 MP do PERI 08 "A Bouza Sur"-PE e Dotacions das parcelas dotacionais da Bouza, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0925/2009 MP Segunda do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial, concello de Monterroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0903/2009 Plan parcial de desenvolvemento do solo urbanizable privado concertado PCR-1 do concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0905/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Culleredo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0926/2009 Plan Parcial S-34-R Falcoa, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0927/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Montederramo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0929/2009 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal , concello da Pobra do Caramiñal Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0931/2009 Modificación Puntual Plan Parcial Polígono Industrial do Reboredo, concello de Monforte de Lemos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0943/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello do Bolo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0933/2009 MP das NNSS delimitación dos treitos de fachada marítima consolidada, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0934/2009 MP das NNSS regulación uso agropecuario nos solos non urbanizables, concello de Boqueixón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0935/2009 MP da Normativa Urbanística das NNSS , concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0936/2009 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana , concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0937/2009 MP N23 das NNSS e Plan de Sectorización do solo apto para urbanizar As Angustias, concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0938/2009 MP das NNSS para axuste de aliñacións na Avenida do Mazote e o seu contorno, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0939/2009 MP das NNSS para a actuación integral na Fachada Marítima de Redes, conello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0940/2009 MP das NNSS para a recuperación do bordo Litoral da Praia de Chanteiro, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0942/2009 Plan de Sectorización en "Sobre das Grelas", concello de Rois Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0944/2009 Plan Estratéxico de Modernización das Vías Provinciais de Pontevedra Transporte  Ver proxecto
0945/2009 MP das NNSS para a modificación de viario previsto no núcleo de Redes, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0946/2009 Plan Especial de Reforma Interior A-5-31 POULO, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0948/2009 MP das NNSS para a delimitación do PE de Infraestructuras e Dotacións en Pedrós, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0949/2009 Plan Especial de dotacións EL/ZV/B 08 " Eixo Avenida Castelao-Avenida Europa",concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0950/2009 Plan de Sectorización SRAU-D / S-1 Catabois, concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0951/2009 Modificación do PERI da Unidade de Actuación Centro Sur nº7, concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0953/2009 Plan Enerxético Estratéxico de Galicia 2010-2015 Enerxía  Ver proxecto
0954/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Monterrei Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0957/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vilar de Santos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0958/2009 Plan Parcial do sector S-28-R "PETETA" , concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0959/2009 Plan de Setorización Zona Industrial de Tamallancos-Vilamarín, concello de Vilamarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0960/2009 MP do PXOM no ámbito do solo urbano non consolidado denominado P1_Pedreira, concello de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0961/2009 Modificación Puntual nº7 do PXOM, concello das Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0962/2009 Modificación Puntual nº 9 do PXOM, concello das Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0963/2009 Plan Especial para a Recuperación do Poboado Mineiro de Fontao, concello de Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0964/2009 Plan parcial do sector S-80-R MACAL, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0965/2009 Modificación Puntual Nº 2 do PXOM, concello de Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0966/2009 Modificación Puntual Nº 1do PXOM, concello de Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0967/2009 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias, concello de Rianxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0968/2009 Plan parcial do sector de solo urbanizable S.U.D.3, concello de Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0970/2009 MP do Solo urbanizable non programado SUNP-2 de Salgueiriños, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0971/2009 PE rehabilitación zona edificios Rueiro 135 frente á Virxe da Peregrina, concello Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0972/2009 Modificación Puntual das NNSS da Unidade de Actuación UA-5, concello de Carral Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0975/2009 Plan de Sectorización do sector de solo apto para urbanizar nº 2 na rúa Martagona, concello Melide Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0976/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de San Xoán de Río Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0977/2009 Plan Especial de Reforma Interior da Área Norte nº 5, concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0978/2009 MP do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0980/2009 Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas Lugar das Veigas, concello de Vilariño de Conso. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0981/2009 MP Plan Parcial Sector S-7, Recinto Ferial, concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0983/2009 Plan de sectorización de solo non delimitado de uso global industrial Acevedo, concello de Cerceda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0984/2009 Modificación Puntual nº 27 do PXOM, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0985/2009 Plan Especial de Protección e Rehabilitación do núcleo do Castro, concello do Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0987/2009 MP das NNSS Municipais de Planeamento sobre o uso específico de cemiterios, concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0988/2009 Plan de sectorización de solo urbanizable non delimitado no concello de Castrelo do Val Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0989/2009 Modificación Puntual do PXOM, concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0990/2009 Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia Ordenación do uso do solo  Ver proxecto
0991/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Nogueira de Ramuín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0992/2009 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Cerceda Industria  Ver proxecto
0995/2009 Plan de Sectorización do SUND-I no Concello de Vilarmaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0996/2009 Modificación do plan parcial para ampliación do parque empresarial Lalín 2000, concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0997/2009 Modificación Puntual Plan Especial albergue peregrinos PE-1 Belvis, concello Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0998/2009 MP do PXOM Nº28 e MP do PE do Caco Histórico nas Fontes Termais das Burgas, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
0999/2009 MP das Ordenazas do PP do Solo Urbanizable Resid-Depor. S. Xoán Vilanova de Perbes, concello de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1000/2009 Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Cenlle Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1001/2009 Plan Especial de Reforma Interior AR-07, concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1002/2009 MP do PXOU na antiga U.A. 7 modificada (TAFISA), concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1003/2009 MP PE da Cidade Histórica (PE-1) Xelmírez Nº18, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1005/2009 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, concello de Cee Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1006/2009 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Taboada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1007/2009 MP Nº1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello de Taboadela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1008/2009 Proxecto Sectorial do Novo Hospital de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1009/2010 MP das NNSS para axuste de aliñacións no viario do casco urbano da vila, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1010/2010 MP das NNSS para ampliación das instalacións do C.P.I Conde de Fenosa, concello de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1011/2010 Plan de Sectorización do Polígono Industrial de Chorente fase 5, concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1012/2010 MP Nº1 do Plan Parcial do Solo Urbanizable S.U. 12 no lugar de Noalla, concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1014/2010 Plan Especial para a creación dun cemiterio municipal, concello de Beariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1015/2010 Plan Especial de Dotacións en Lamas do Castelo, concello de Carnota Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1016/2010 MP Nº 20 do PXOM, concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1018/2010 Plan Especial Protección do BIC Conxunto Fontes Termais das Burgas, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1019/2010 Modificación Puntual das NSP no ámbito do Parque Empresarial, concello da Pontenova Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1020/2010 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Guntín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1022/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Agolada Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
0979/2009 Modificación puntual nº 2 do PXOM, concello de Barro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1023/2010 Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico "Os Fornos ", concello da Pontenova Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1024/2010 Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións no Monte San Xoán, concello de Taboadela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1025/2010 Plan Parcial do sector S-32-R Gorgoso, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1049/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Catoira Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1028/2010 Plan de Sectirización do SUND leste-oeste do API 01-N, Santa Cruz de Arrabaldo, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1029/2010 Plan Especial de Dotacións e Equipamentos en Lodeiros-Vilar das Tres, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1030/2010 Plan Parcial do sector de solo urbanizable SURBZ-01 Cabeanca, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1031/2010 Plan de Utilización dos Espazos Portuarios do Porto de Brens-Cee (A Coruña) Ocupación do dominio público marítimo terrestre  Ver proxecto
1032/2010 Plan de Utilización dos Espazos Portuarios do Porto de Combarro-Poio (Pontevedra) Ocupación do dominio público marítimo terrestre  Ver proxecto
1033/2010 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baltar Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1035/2010 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1036/2010 Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, concello de Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1037/2010 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello da Merca Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1038/2010 Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Padrenda Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1040/2010 MP das NNSS no relativo á delimitación do Núcleo Rural de Fonfría, concello de Begonte Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1041/2010 Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1043/2010 MP do Plan Especial do Casco Histórico, couzada 44, parcela 18, concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1044/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cotobade Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1046/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Láncara Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1048/2010 Modificación puntual das normas subsidiarias municipais en Sixirei e Vale, Concello de Baralla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1051/2010 Modificación puntual nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1052/2010 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento, Concello do Valadouro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1053/2010 MP-14 zona Freixeiro(Deiro) das NNSS ,concello de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1054/2010 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado A-4-01 "Barrio do Cura", Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1055/2010 Modificación puntual Nº 29 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1056/2010 Modificación puntual nº 3 do Plan especial do casco histórico, Concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1057/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Poio Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1058/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Meira Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1059/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello do Pereiro de Aguiar Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1060/2010 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1061/2010 Modificación puntual nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Maceda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1062/2010 Modificación puntual nº 6 do Plan parcial do polígono industrial "A Granxa", Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1063/2010 Programa marco galego fronte ao cambio climático 2010-2020 Enerxía  Industria  Transporte  Xestión de residuos  Ver proxecto
1064/2010 Plan parcial no S.UR.-R6 do concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1065/2010 PE protección e rehabilitación e reurbanización espazos interiores no grupo 502 polígono Coia Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1067/2010 MP PXOM cambio emprazamento dentro do mesmo ámbito entre solo dotacional zona verde concello de Toén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1068/2010 Plan especial de reforma interior na área de planeamento remitido 02-N, concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1069/2010 Plan de utilización dos espazos portuarios do Porto de Cabo de Cruz en Boiro (A Coruña) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1047/2010 Plan parcial do sector de solo urbanizable D-2 "A Agra", Concello de Laxe Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1072/2010 Plan de utilización dos espazos portuarios do Porto de Cedeira (A Coruña) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1074/2010 Plan especial do parque empresarial, Concello de Oímbra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1075/2010 Plan especial de infraestruturas e dotacións no lugar de Tarela, concello de Porto do Son Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1076/2010 PE infraestruturas e dotacións paraxe denominada "Aguillós-Riba dos Olmos", concello Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1077/2010 MP das NNSS. Usos en solo do núcleo rural. Concello de Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1078/2010 Plan especial de dotacións da paraxe denominada "Croeira", concello de Vila de Cruces. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1079/2010 Plan parcial do sector SUD 1-2, O Coial, concello de Xunqueira de Ambía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1080/2010 Plan de Sectorización Os Covos, concello de Vilamarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1082/2010 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Caldeliñas, concello de Verín. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1083/2010 Plan especial de dotacións para un centro xeriátrico, concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1084/2010 Plan especial de dotacións para ampliación da residencia da terceira idade concello de Antas de Ulla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1085/2010 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de día, Concello de Antas de Ulla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1086/2010 Modificación puntual do plan parcial do polígono empresarial, Concello de Ordes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1087/2010 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, Concello de Oza dos Ríos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1088/2010 Plan parcial SUR-T1 e sistema xeral adscrito SN-P5. Área Reparto 28. Concello San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1089/2010 Modificación puntual do plan parcial do parque empresarial de Vilamarín, Concello de Vilamarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1090/2010 Plan especial de reforma interior da área de reparto 140 do PXOM, Concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1091/2010 Revisión do PEPRI da Cidade Vella e a Pescadería, Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1092/2010 Modificación do proxecto sectorial do parque empresarial da Reigosa, Concello de Ponte Caldelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1094/2010 Plan especial de remodelación interior no ámbito da UA-24, Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1095/2010 MP das NNSS de Planeamento Municipal no S.U.I.-01 Penapurreira, Concello Pontes de García Rodríguez Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1096/2010 Modificación puntual nº 5 das normas subsidiarias de planeamento, Concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1097/2010 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, Concello de Vilamarín. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1099/2010 Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal, Concello de Cee Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1100/2010 Modificación puntual do plan parcial do parque empresarial de Melón, Concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1101/2010 Modificación puntual do plan parcial do polígono industrial do Tambre, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1102/2010 MP do PXOM dos solos urbanizables non delimitados Tipo A, Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1103/2010 MP do Plan parcial sector S-7 recinto feiral zona V, parcela P.V.4, Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1104/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vilariño de Conso Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1105/2010 MP nº 3 do PXOM, Concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1106/2010 MP nº 2 do PXOM, Concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1107/2010 MP do PXOM sentenza anulatoria polígono 42. Cruceiro da Coruña, Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1108/2010 Plan de sectorización do SUNC sector Norte-J, Concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1109/2010 MP PS da plataforma loxístico-industrial Salvaterra do Miño-As Neves (PLISAN) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1110/2010 Adaptación do Plan parcial PP-3 Ponte das Cabras, Concello de Ferrol Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1111/2010 Plan especial de dotacións para instalación dun centro docente, Concello de Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1113/2010 PERI modificación puntual do estudo de estalle na UA Norte-7, Concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1114/2010 MP do PP do sector S7 recinto feiral, zona II, parcelas PII2, PII3, PII4 e PII5, Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1115/2010 Modificación puntual do PXOM do Concello da Gudiña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1071/2010 Plan de utilización dos espazos portuarios do Porto de Celeiro-Viveiro, en Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1117/2010 Modifcación Puntual do PXOM Punta Promontorio, Concello de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1118/2010 Plan especial de reforma interior no ámbito do APR A-3-49 Pozos no Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1119/2010 Modificación Puntual do plan parcial SUP-7 Pontepedriña II ámbito quinteiro 5, Concello de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1120/2010 MP do plan especial do casco histórico de Corcubión, couzada 7, parcela 3, Concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1121/2010 MP do plan especial casco histórico de Corcubión, couzada 23, parcelas 3,7 e 15, Concello Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1122/2010 MP con ordenación detallada do PXOM en Viñas-San Salvador, Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1123/2010 Proxecto delimitación polígono PERI Campolongo, Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1125/2010 Plan Sectorial para mellora e ampliación de saneamento, abastecemento e rede Viaria en Barreiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1126/2010 MP de usos do Plan de Sectorización do SUNP Sector Norte H-Fase 1 do PXOU, Concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1127/2010 Modificación Puntual nº 1 do PXOM, Concello de Boimorto Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1128/2010 Modificación do Plan de utilización dos espazos portuarios do Porto de Rianxo, Concello de Rianxo. Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1130/2010 Plan especial do Porto de Sada-Fontán, Concello de Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1131/2010 Plan especial do Porto de Ribadeo, Concello de Ribadeo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1132/2010 Plan especial do Porto de Vilanova de Arousa, Concello de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1134/2010 MP do PXOM no ámbito das antigas instalacións do Colexio Manuel Peleteiro, Concello de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1135/2010 Modificado do PS gasoduto Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabón (tramos I e II) e ramal á CCC de Meirama Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1136/2010 Modificación Puntual nº 6 do PXOU, Concello de Baiona Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1143/2010 MP do Plan especial de ordenación da zona do servizo do Porto (PEOZSP), Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1144/2010 Modificación do PP do Parque Empresarial na fase 5ª en execución, Concello do Barco de Valdeorras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1145/2010 MP Plan especial protección e rehabilitación cidade histórica unidade edificatoria 111903, Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1146/2010 Plan parcial do SURD I.1 ampliación do polígono industrial da Tomada, Concello da Pobra do Caramiñal Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1147/2010 Plan de sectorización do SAU-2 sector norte, Concello de Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1148/2010 Modificación puntual do PXOM para apertura dunha nova rúa no Concello da Gudiña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1149/2010 Plan especial de reforma interior da área de reparto nº 61 do PXOM de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1150/2010 MP nº 4 do PXOM, Concello de Oroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1151/2010 Plan especial do Porto de Meloxo, Concello do Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1152/2010 Modificación do proxecto sectorial do parque empresarial de Leixa (Ferrol) Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1153/2010 MP do PEPRI do recinto amurallado e a súa zona de influencia, Concello de Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1154/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello do Saviñao Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1155/2010 MP das NNSS condicións xerais de uso-uso vivenda-aparcamento, Concello de Bueu Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1156/2010 MP das NNSS zonas verdes e espazos libres de uso público, Concello de Bueu Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1157/2010 Plan parcial do sector S-54-R Senra (Oia), Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1158/2010 PS de aparcadoiros disuasorios nos ámbitos Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago, Lugo, Ourense Transporte  Ver proxecto
1159/2010 MP PXOM delimitación e ordenación núcleo rural de Vilariño-A Igrexa, Concello do Pereiro de Aguiar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1160/2010 MP PXOM delimitación e ordenación núcleo rural de Vilariño-A Pena, Concello do Pereiro de Aguiar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1161/2010 MP PXOM delimitación e ordenación NR de Vilariño-San Salvador, Concello do Pereiro de Aguiar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1162/2010 MP PXOM delimitación e ordenación núcleo rural de Frieira_Melias, Concello do Pereiro de Aguiar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1163/2010 PE ordenación sistema xeral adscrito ao solo urbanizable nº 1 do PXOM, Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1164/2010 PE ordenación sistema xeral adscrito ao solo urbanizable nº 8 do PXOM, Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1165/2010 MP nº 30 do PXOM modificación da AR-44-E rúa Xunqueira de Espadañedo, Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1166/2010 Plan especial para creación de solo industrial, Concello de Triacastela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1175/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ourense Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1169/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Monforte de Lemos Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1170/2010 Plan especial de dotacións e infraestruturas no lugar de Celeiros en Chandrexa de Queixa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1183/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Baños de Molgas Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1171/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Mezquita Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1174/2010 Plan especial de reforma interior (PERI) dunha parcela en Quenxe, Concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1181/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Riós Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1182/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Baleira Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1187/2011 MP das NSP. Solo urbanizable residencial en Lamas, Concello de Becerreá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1188/2011 Modificación puntual nº 3 do PXOM, Concello de Curtis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1189/2011 Plan especial de protección do núcleo de Ponte Ulla, Concello de Vedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1190/2011 MP do plan especial do casco histórico de Corcubión, couzada 27, parcela 1, Concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1191/2011 Plan parcial sector S-2 para desenvolvemento dun polígono industrial e comercial, Concello de Esgos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1193/2011 Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Rábade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1194/2011 Modificación puntual do Plan especial do casco histórico de Combarro, concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1195/2011 Modificación puntual número 10 do PXOM, concello das Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1196/2011 MP do PP Parque Ofimático S-10 nas parcelas Z-1, Z-2 e Z-3 e a súa contorna, concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1197/2011 Modificación Puntual do PE-1 na unidade edificatoria 511174, concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1199/2011 Modificación Puntual Nº 12 das Normas Subsidiarias, concello de Marín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1200/2011 Plan especial de reforma interior da UA Nº 5, concello de Cangas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1202/2011 Plan especial para desenvolvemento da AR polígono 9 do PXOM, concello da Pobra do Caramiñal Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1203/2011 Modificación puntual nº1 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Nogueira de Ramuín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1205/2011 Plan especial de protección do barrio da Fortaleza do concello de Castroverde Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1208/2011 Modificación puntual do Plan parcial do polígono P-6 de Trabanca Badiña concello de Vilagarcía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1210/2011 Plans de Zona rural da Comunidade Autónoma de Galicia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1179/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Bueu Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1176/2010 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ponteceso Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1215/2011 Proxecto sectorial do parque empresarial de Ponte do Porto do Concello de Camariñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1216/2011 Plan de rede de metro lixeiro na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1217/2011 Plan de rede de metro lixeiro na área de transporte metropolitano de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1218/2011 Plan de rede de metro lixeiro na área de transporte metropolitano da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1219/2011 Plan Director de Acuicultura Acuicultura  Ver proxecto
1220/2011 Modificación Puntual do PXOM de Poio no ámbito do SUNC-2, Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1221/2011 Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai Norte, Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1222/2011 MP das NSP para cambio de uso solo rústico preto de Reguengo-Godos. Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1223/2011 MP con ordenación detallada do PXOU para solo urbanizable A-1-2 no Vao, concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1227/2011 Plan especial de infraestruturas e dotacións. Concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1228/2011 Plan de sectorización do solo non delimitado industrial S.UR.N.D.I-1 do Concello de Rodeiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1229/2011 Plan parcial do sector SUD-7 da Pezoca no Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1230/2011 Modificación puntual nº 2 do PXOM do Concello de Ribadumia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1231/2011 Modificación puntual do Plan parcial da actuación industrial "Espírito Santo", Concello de Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1232/2011 MP do PXOM para supresión da delimitación da UEI-16, Concello de Vilagarcía de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1233/2011 MP do PXOM para a implantación dunha dotación escolar no Milladoiro. Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1234/2011 MP do PP de ordenación do sector SUP5 (Choupana) no ámbito da dotación EU7. Concello de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1235/2011 Plan especial de reforma interior da AR nº 12 do PXOM. Concello de Allariz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1236/2011 PE infraestruturas e dotacións "cuberta instalacións polideportivas" Concello de Salceda de Caselas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1237/2011 MP do PXOM nas parcelas R-05.1 e ZL-05.1 Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1238/2011 MP do PXOM na rua da Estrada esquina coa travesia da Estrada Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1239/2011 Plan de sectorización do solo rústico apto para urbanizar industrial 2 (SRAU.I.2), Concello de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1240/2011 PE de protección e acondicionamento do Parque arqueolóxico da Rocha (PE-7R), Concello de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1241/2011 MP do PXOU e do PE do casco histórico nas fontes termais das Burgas , Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1242/2011 MP do PXOM viarios polígono industrial Río do Pozo, Concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1243/2011 PS ámbito I MP do PXOM para a modificación SRAU polígono industrial Río do Pozo, Concello de Narón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1255/2011 Plan especial de protección e reforma interior do casco histórico, Concello de Ribadeo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1246/2011 MP da normativa do Plan general de ordenación urbana (PGOU) de 1986, Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1248/2011 MP do Plan especial do casco histórico, couzada 12, parcela 8, Concello de Corcubión Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1251/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Portomarín Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1252/2011 Plan especial de reforma interior do ámbito APR "A-1-02 Canabido Zapateira" Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1253/2011 Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, Concello de Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1256/2011 MP do PXOM de ordenación detallada no ámbito do SUNC do AR-10, Concello de Barbadás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1257/2011 Plan especial de protección do casco histórico da vila, Concello de Monterroso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1258/2011 Plan especial de protección do conxunto histórico, Concello de Tui Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1249/2011 Plan especial de protección do BIC Conxunto igrexa-mosteiro de Santa María, Concello de Melón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1225/2011 Modificación puntual do Proxecto sectorial do parque empresarial de As Gandaras. Lugo Industria  Ver proxecto
1259/2011 Plan especial de protección do conxunto histórico, Concello de Castro Caldelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1260/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello do Grove Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1262/2011 PE para a creación de solo urbanizado para equipamentos públicos no Concello de Calvos de Randín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1263/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Pastoriza Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1264/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello da Pobra de Brollón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1265/2011 PEID para implantación de tanatorio, Concello das Neves Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1267/2011 Plan de encauzamento do río Miño ao seu paso por Ourense, Concello de Ourense Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1268/2011 Modificación puntual das normas subsidiarias, Concello de Cospeito Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1269/2011 MP do texto refundido da modificación e adaptación do plan parcial de Fontiñas, Concello de Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1271/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Dozón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1272/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Santiso Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1273/2011 PEID da cidade deportiva do Real Aero Clube de Santiago, Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1274/2011 MP do PXOM na fronte marítima de Raxó, Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1275/2011 Proxecto sectorial "Cidade Verde" no Concello de Guitiriz Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1277/2011 MP do PXOM AR polígonos 9 e 10, Concello da Pobra do Caramiñal Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1278/2011 Modificación puntual do PXOU para o solo urbanizable A-1.2 Vao, Concello de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1280/2011 Plan de sectorización do solo rústico de desenvolvemento "Trigueiriza", Concello de Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1282/2011 MP nº 24 das NSS de Planeamento do Concello de Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1283/2011 Plan especial no ámbito da Universidade Laboral do Burgo (PE-3), concello de Culleredo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1284/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Dumbría Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1286/2011 MP nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1289/2011 Modificación puntual da Ordenanza 7 do PXOM do Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1290/2011 MP do PXOM no solo urbano non consolidado (SUNC) do Polígono 16 As Viñas do Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1302/2011 PXOM concello de Ares Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1304/2011 MP das NSP delimitación do Núcleo Rural da Esperanza, Concello de San Sadurniño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1305/2011 MP nº4 do PXOM da Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1306/2011 MP nº 7 do PXOM do Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1308/2011 MP das NSP delimitación núcleo de Lamas do Concello de Becerreá Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1309/2011 PE de dotacións para implantación dunha dotación escolar no Milladoiro - Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1310/2011 MP das NSP delimitación NR Francos - Penelas - A Barciela, Outeiro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1311/2011 PERI do Polígono de Execución Integral nº 16 (PEI 16), concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1312/2011 MP nº 3 do PXOM, Concello da Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1315/2011 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana, Concello de Silleda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1316/2011 Proxecto sectorial “As Toxeiras” Teixeiro Curtis – Aranga (A Coruña) Industria  Ver proxecto
1318/2011 Modificación Puntual do Plan Parcial do Polígono Industrial área 33, Concello de Silleda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1321/2011 MP nº 2 do PXOM, Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1322/2011 MP do artigo 108.1 da normativa do PXOM, Concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1324/2011 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Campo Lameiro Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1325/2011 MP do Proxecto sectorial para ampliación do parque empresarial da Reigosa, Ponte Caldelas Industria  Ver proxecto
1326/2011 MP do PXOM na rúa da Igrexa - Raxó, Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1320/2011 PS do SUNDI-1 do parque empresarial, Concello de Xunqueira de Ambía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1327/2011 MP das ordenanzas de edificación do PXOM, Concello de Poio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1329/2012 Proxecto sectorial de ampliación da estación de ITV de Espírito Santo no Concello de Sada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1330/2012 PXOM, concello de Neda Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto
1349/2012 Revisión do Plan xeral de ordenación municipal, Concello do Incio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1333/2012 MP do PXOM na zona cidade xardín, Concello de Castro Caldelas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1335/2012 Modificación do PP sector urbanizable S-14 “Travesía do Porto Norte” - Milladoiro, Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1336/2012 Modificación puntual do PP do sector urbanizable S-16 “Galdrachán” no Milladoiro, Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1337/2012 MP do PXOM e do PE-1 San Miguel dos Agros, Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1338/2012 Modificación puntual do PERI de Vieiro, AE-1, Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1339/2012 MP das NSP ara a delimitación do núcleo da Casanova, Concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1341/2012 Modificación puntual nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal, Concello da Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1344/2012 Plan especial de reforma interior do ámbito APR "A-2-11 SAMIL 2". Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1345/2012 Plan especial para a creación de solo urbanizado para equipamentos privados, Concello de Coles Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1346/2012 MP do PXOM no ámbito do solo rústico común en Ponteceso de Cabanas, Concello Cabana de Bergantiños Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1347/2012 Modificación puntual do PXOM para a harmonización de alturas e recuamentos, Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1348/2012 Modificación puntual do Proxecto sectorial do parque empresarial de Xinzo de Limia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1350/2012 MP do Plan especial de reforma interior área de reparto 57 do PXOM, Concello da Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1351/2012 Modificación puntual da ordenanza nº 2 do Plan xeral do Concello do Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1354/2012 Proxecto sectorial do parque eólico singular de Barreiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1355/2012 PEP e rehabilitación do casco histórico, Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1356/2012 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do Concello de Crecente Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1357/2012 Plan especial de protección do casco histórico de Manzaneda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1358/2012 Proxecto sectorial para a ampliación das instalacións da empresa Plastic Omnium Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1359/2012 MP do PXOM. Adaptación normativa regula o solo rústico á lexislación vixente. Concello de Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1360/2012 Proxecto sectorial do parque eólico Alto do Rodicio. Dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1361/2012 Programa de Prevención de Residuos Industriais de Galicia. Xestión de residuos  Ver proxecto
1362/2012 Plan especial de dotacións para a execución dunha gardería municipal. Concello de Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1364/2012 MP do Plan especial de protección do conxunto histórico-artístico. Concello de Muros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1366/2012 Modificación puntual das NSP de Maside no ámbito da rúa Outeiro Grande. Concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1367/2012 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Oimbra. Concello de Oimbra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1368/2012 Modificación puntual das NSP de Maside na rúa Camiño San Paio. Concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1369/2012 MP das NNSS de planeamento de Bueu no ámbito ordenado polo Plan parcial A1-S1 “As Lagoas” Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1370/2012 Modificación puntual das NSP de Maside en Martín de Louredo. Concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1371/2012 PE de Ordenación do Porto de Marín e Ría de Pontevedra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1373/2012 Programa Xestión Residuos Construcción e Demolición Galicia 2012-2016 Xestión de residuos  Ver proxecto
1374/2012 MP do PP S-02 Alto do Vento I, Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1376/2012 MP do PXOM de Santiago de Compostela no ámbito do SUND-03 “A Torreira – Sarela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1377/2012 MP das NSP de Soutomaior no entorno da Casa do Concello, Concello de Soutomaior Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1378/2012 MP do PXOM de Santiago de Compostela no ámbito do polígono P.40-A Rocha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1382/2012 Plan especial de reforma interior da área de reparto 17 do Concello da Illa de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1384/2012 MP do PXOM que afecta á normativa urbanística. Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1385/2012 Plan Sectorial Implantación e desenvovemento infraestructuras da Xunta xestionadas por Retegal Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1386/2012 Modificación puntual nº 15 das Normas subsidiarias de planeamento. Concello de Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1388/2012 Plan especial do sistema xeral de equipamento educativo Otero Pedrayo. Concello da Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1389/2012 Plan parcial do solo urbanizable industrial en Extramundi de Abaixo. Concello de Padrón Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1390/2012 Plan parcial do sector de solo urbanizable S-15 "Travesía do Porto Sur". Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1392/2012 Modificacion PEPRI Cidade Vella e PE do porto da Coruña.Mellora movilidad Dársena Marina e o Parrote Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1393/2012 Modificación do PE do porto da Coruña. Concello da Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1396/2012 Modificación puntual do réxime de usos do polígono industrial de San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1397/2012 Plan especial de protección e acondicionamento do Monte da MIna. Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1398/2012 MP do PXOM no ámbito do polígono 43 Ribeira de San Lourenzo. Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1400/2012 Delimitación dos espazos e usos portuarios do porto de Ares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1401/2012 MP do PXOM adaptación normativa que regula o solo rústico á lexislación vixente. Concello de Sobrado Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1402/2012 Plan de encauzamento do río Louro en Sanguiñeda. Concello de Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1404/2012 PE do SXIS de abastecemento de auga e saneamento. Concello da Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1405/2012 Modificación puntual nº 3 do PXOM. Concello de Sanxenxo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1406/2012 MP nº 8 do PXOM clasificación do solo na parcela nº 1 da Unidade de Actuación 03. Concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1407/2012 MP do PP do SUNP-22 (Castro de Abaixo), ámbito do quinteriro 16. Concello de Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1408/2012 MP das NSP para a delimitación do núcleo rural do Mato. Concello de Maside Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1409/2012 Plan parcial so sector de solo urbanizable S-07 "Venturiña". Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1410/2012 Modificación puntual do Plan parcial do parque empresarial de Celanova Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1411/2012 Plan de Seca da demarcacion hidrografica Galicia-Costa. Augas de Galicia Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto
1412/2012 Plan parcial do sector SUID-1. Concello de Catoira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1413/2012 PE infraestruturas e dotacións construción residencia terceira idade. Concello de Castrelo do Val Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto
1414/2012 MP do PXOM delimitación do núcleo rural do Cando. Concello de Carballeda de Avia Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto