CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Debe cubrir todos os campos obrigatorios

Formulario de participación - Proxectos de Incidencia Ambiental

Debe aceptar a política de privacidade

  Acepto a política de privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Finalidades do tratamento
Xestionar as solicitudes de información e comunicacións presentadas ante o Delegado ou Delegada de Protección de Datos competente.

Lexitimación para o tratamento
Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento ou dunha misión realizada en interese público: Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e demais normativa concordante.

Destinatarios dos datos
Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Información adicional
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais