CMATI

Cruzul - Agüeira

Código ZEC

ES1120007

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004.Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Concellos

Becerreá, As Nogais.

Superficie

652 ha.

Situación

No terzo centro-oriental da provincia de Lugo, pertencente á comarca dos Ancares. Localidades de referencia: Becerreá, As Nogais.

Outras figuras de protección

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4030
 
Queirogais secos europeos
6210
ß
Prados secos semi naturais e facies de matogueira sobre substratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* paraxes con notables orquídeas)
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7220
ß
Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8210
 
Encostas rochosas calcícola con vexetación casmofítica
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
 
Soutos
9340
 
Aciñeirais

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Narcissus asturiensis
Austropotamobius pallipes
 
 
Elona quimperiana
 
 
Geomalacus maculosus
 
 
Lucanus cervus
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Galemys pyrenaicus
Discoglossus galganoi
Lutra lutra
Lacerta monticola
Myotis myotis
Lacerta schreiberi
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir