CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Identificación dos animais de compañía e veterinarios/as actuantes

A identificación individual con microchip é obrigatoria para:

  • Todos os animais potencialmente perigosos desde xullo de 2002.
  • Todos os cans desde xullo de 2003.

A identificación dos cans e dos animais considerados como potencialmente perigosos está regulada no artigo 5º do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia.

A identificación definitiva supón a marcaxe con microchip e o procesamento informático dos datos relativos á marcaxe. O microchip asigna ao animal un código de identificación individual que permite diferencialo doutro, relacionando a súa propiedade cunha persoa física ou xurídica.

Os datos almacénanse no Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía. (Regiac).

Qué é o Regiac (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía)?

É un rexistro dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no que se recolle toda a información sobre os animais inscritos. Este rexistro pode ser consultado por todas as administracións públicas e autoridades competentes, así como por aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten ter interese lexítimo no coñecemento dos datos que constan nel. En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no rexistro será acorde co disposto na normativa en materia de protección de datos.

Información para propietarios e propietarias de animais:

Onde podo identificar o meu can cun microchip?

A implantación debe ser realizada por veterinarios/as actuantes autorizados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Días despois de efectuar a identificación recibirá no seu enderezo a comunicación de que o seu can está inscrito no Regiac. A maioría das clínicas veterinarias de Galicia contan xa polo menos con persoal autorizado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Información para veterinarios e veterinarias actuantes

Normativa de  referencia:

  • Lei 4/2017, do 3 de outubro,de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.
  • Ley 50/1999, del 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Perligrosos e Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

Quén pode implantar o microchip?:

A implantación do microchip será efectuada por persoal veterinario nomeado a tal efecto pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Cómo solicitar ser persoal veterinario actuante?

Os veterinarios e veterinarias que desexen participar no proceso de identificación de animais de compañía da Comunidade Autónoma Galega deberán solicitalo á Dirección Xeral de Patrimonio Natural desta Consellería acreditando que cumpren polo menos os seguintes requisitos:

  • Que están inscritos no Colexio Oficial de Veterinarios
  • Que están dados de alta para o exercicio libre da profesión

Os modelos de solicitude tanto para solicitar o nomeamento como para a súa renovación así como o procedemento e información complementaria poden atoparse no apartado de Ligazóns.

Cómpre recordar que o nomeamento como veterinario/a actuante debe renovarse aos cinco aos da súa obtención.