CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Protección da avifauna fronte ás liñas eléctricas

As liñas eléctricas de alta tensión son unha causa potencial de mortalidade para moitas especies de aves, especialmente para aquelas de tamaño corporal mediano e grande. A crecente demanda de enerxía eléctrica leva ao incremento do número de liñas eléctricas instaladas no medio natural, co conseguinte risco de electrocución ou de colisión das aves nas ditas infraestruturas. A electrocución e a colisión nas estruturas de condución eléctrica están entre as principais causas de mortalidade non natural máis frecuentes na avifauna, ata o punto de supoñer actualmente o maior problema de conservación para diversas especies de grandes rapaces.

Para minimizar os efectos negativos sobre as aves das liñas eléctricas de alta tensión aprobouse o Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

No artigo 4 dese real decreto establécese que cada comunidade autónoma publicará no correspondente diario oficial as zonas de protección para a avifauna existentes no seu territorio, incluindo dentro desas zonas de protección:

a) Os territorios designados como zona de especial protección para as aves (ZEPA), de acordo cos artigos 43 e 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade.

b) Os ámbitos de aplicación dos plans de recuperación e conservación elaborados polas comunidades autónomas para as especies de aves incluídas no Catálogo español de especies ameazadas ou nos catálogos autonómicos.

c) As áreas prioritarias de reprodución, alimentación, dispersión e concentración local daquelas especies de aves incluídas no Catálogo español de especies ameazadas, ou nos catálogos autonómicos, cando as ditas áreas non se atopen xa comprendidas nas correspondentes aos tipos anteriores.

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural elaborou unha proposta actualizada da delimitación dás áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas e das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

O proxecto da presente resolución foi sometido o 27 de xullo de 2018 a procedemento escrito de consulta á Comisión Estatal de Patrimonio Natural e Biodiversidade, non recibíndose ningunha alegación ou consideración ao proxecto dentro do prazo establecido.

Mediante a RESOLUCIÓN de 18 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, actualízase a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e disponse a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

Esta resolución deixa sen efecto a Resolución do 28 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se delimitan as áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e disponse a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

Documento/s relacionados
  • Cartografía (shp en ETRS89 e kmz en WGS84) Descargar