CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Autorizacións de biodiversidade

• Excepcións ás normas de protección de especies

Na actualidade a normativa de conservación da biodiversidade establece un réxime de protección (Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da Biodiversidade; Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia) para a fauna e flora silvestre, especialmente no caso das especies ameazadas (Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas).

Estas prohibicións poderán quedar sen efecto previa autorización administrativa nunha serie de supostos, sempre que non houbera outra solución satisfactoria e sen que elo supoña prexudicar o mantemento nun estado de conservación favorable á poboación de que se trate. No caso de requirirse unha autorización ao respecto, deberase remitir cumprimentada a solicitude que se xunta, dirixida á Dirección Xeral de Patrimonio Natural, xustificando os requisitos apuntados.

Estas autorizacións terán en xeral unha duración anual, aínda que se poden estender ata tres anos no caso de se outorguen en base a un plan de investigación, de aproveitamento, de cultivo ou de cría en catividade aprobado, o cal deberá de ser xustificado convenientemente na solicitude.

Nas autorizacións que concede a Dirección Xeral de Patrimonio Natural establécese a obriga de informar das capturas realizadas no seu exercicio, coa finalidade de coñecer a repercusión das mesmas na especie autorizada e de recoller información de utilidade para a súa xestión. Para facilitar a integración desta información no banco de datos de biodiversidade, facilitase varios tipos de arquivos, que deben de ser remitidos unha vez cubertos por correo electrónico a biodiversidade.cma@xunta.gal.

Pódese utilizar o arquivo que mellor se adapte ao tipo de datos, aínda que se recomenda utilizar con carácter xeral o formulario.

• Excepcións ás prohibicións derivadas da inclusión dunha especie no Catálogo español de especies exóticas invasoras

A información correspondente ás autorizacións deste tipo de excepcións pódese consultar na seguinte ligazón.

• Autorización para a tenza de aves de rapina en catividade

A información correspondente a este tipo de autorizacións pódese consultar na seguinte ligazón.

Documento/s relacionados
  • Modelo de informe - capturas autorizadas (formato base de datos) Descargar
  • Modelo de informe - capturas autorizadas (formato táboa de datos) Descargar
  • Modelo de informe de anelamentos de aves (táboa de datos) Descargar
  • Lista de motivos e actividades permitidas Descargar
  • Situación epidemiolóxica actual da influenza aviar altamente patóxena (IAAP)-2023 Descargar