CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Ancares - Courel

Código do ZEC

ES1120001

Rexión

Atlántica e Mediterránea.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Superficie

102.635 ha.

Concellos

Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro, Samos, O Incio, Folgoso do Courel, A Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas do Sil.

Situación

No cadrante sudoriental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas dos Ancares, Quiroga, Sarria e Terra de Lemos. Localidades de referencia: A Proba de Navia, San Román de Cervantes, Becerreá, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, A Cruz do Incio, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga.

Outras figuras de protección

A área correspóndese parcialmente coa IBA 009 Serra dos Ancares, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
4060
 
Queirogais alpinos e boreais
5230
ß
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6160
 
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6170
 
Prados alpinos e subalpinos calcáreos
6210
ß
Prados secos semi naturais e facies de matogueira sobre substratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* paraxes con notables orquídeas)
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520
 
Prados de sega de montaña
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
7220
ß
Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8210
 
Encostas rochosas calcícola con vexetación casmofítica
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8240
ß
Pavimentos calcarios
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
9120
 
Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91D0
ß
Turbeiras boscosas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
 
Soutos
9330
 
Sobreirais
9340
 
Aciñeirais
9380
 
Acevedos
9580
ß
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Festuca elegans
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma polylepis
Festuca summilusitanica
Cerambyx cerdo
Rutilus arcasii
Narcissus asturiensis
Elona quimperiana
 
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Euphydryas aurinia
 
Santolina semidentata
Geomalacus maculosus
 
 
Lucanus cervus
 
 
Margaritifera margaritifera
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi
Galemys pyrenaicus
Lacerta monticola
Lutra lutra
Lacerta schreiberi
Miniopterus schreibersii
 
Myotis emarginatus
 
Myotis myotis
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros
 
Ursus arctos

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir