CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

As catedrais

Código do ZEC

ES1120005

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Superficie

297 ha.

Concellos

Barreiros, Ribadeo.

Situación

Franxa costeira exposta no nordés da provincia de Lugo. Localidades de referencia: San Cosme (Barreiros), Rinlo e Ribadeo.

Outras figuras de protección

 

A área correspóndese parcialmente coa IBA 007 Ría do Eo-Praia de Barayo-Ría de Foz, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
1140
 
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar
1170
 
Arrecifes
1210
 
Vexetación anual sobre argazos
1220
 
Vexetación perenne de coídos
1230
 
Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
2110
 
Dunas móbiles embrionarias
2120
 
Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)
2130
ß
Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)
2190
 
Depresións intradunales húmidas
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
4040
ß
Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7220
ß
Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8330
 
Furnas mariñas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
 
 
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Lutra lutra
Discoglossus galganoi
Myotis myotis
Lacerta monticola
Rhinolophus ferrumequinum
Lacerta schreiberi
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo IV Espazos da Área Litoral Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir