CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Baixa Limia

Código do ZEC

ES1130001

Rexión

Atlántica e Mediterránea.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Superficie

33.921 ha.

Concellos

Padrenda, Quintela de Leirado, Verea, Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños, Calvos de Randín

Situación

No extremo sudoccidental da provincia de Ourense, facendo fronteira con Portugal. As localidades de referencia son Leirado, Bande, A Vila (Lobeira), Muíños, Lobios e Calvos.

Outras figuras de protección

Da Rede Natura 2000:

Da Rede Galega de Espazos Protexidos:

  • Parque Natural “Baixa Limia-Serra do Xurés”, cunha superficie de 29.345 ha.
  • Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Baixa Limia” de 33.920 e “Baixa Limia-Serra do Xurés” de 31.287 ha.

Outras figuras:

 

A área forma unha unidade coa ZEPA PT002 (62.922 ha) e Parque Nacional Peneda-Gerês (70.290 ha), en Portugal.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
4090
 
Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520
 
Prados de sega de montaña
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
91D0
ß
Turbeiras boscosas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
 
Soutos
9330
 
Sobreirais
9340
 
Aciñeirais

 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Veronica micrantha
Coenagrion mercuriale
Chondrostoma polylepis
 
Geomalacus maculosus
Rutilus arcasii
 
Lucanus cervus
 
 
Margaritifera margaritifera
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi
Galemys pyrenaicus
Lacerta monticola
Lutra lutra
Lacerta schreiberi
Myotis blythii
 
Myotis emarginatus
 
Myotis myotis
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir