CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Bidueiral de Montederramo

Código do ZEC

ES1130003

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Superficie

1.984 ha.

Concellos

Montederramo e Vilar de Barrio.

Situación

Na zona oeste do Macizo Central ourensán, preto do nacemento dos ríos Arnoia, Limia e Támega. Localidades de referencia: Verducedo, Gabín e Montederramo (Montederramo) e Rebordechao (Vilar de Barrio). Comarcas de Terra de Caldelas e de A Limia, provincia de Ourense.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Bidueiral de Montederramo”, de 1.984 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
4060
 
Queirogais alpinos e boreais
6160
 
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6520
 
Prados de sega de montaña
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9380
 
Acevedos

 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Narcissus asturiensis
Cerambyx cerdo
Chondrostoma polylepis
 
Geomalacus maculosus
Rutilus arcasii
 
Lucanus cervus
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Lacerta monticola
Galemys pyrenaicus
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir