CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Documento inicial estratéxico

A solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria dun plan ou programa debe remitirse ao órgano substantivo, xunto coa documentación esixida pola lexislación sectorial, o borrador do plan ou programa e un documento inicial estratéxico (DIE).

Lexislación

- Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental

- Regulamento da Lei 7/2008, do 8 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (RLPPG)

Contido

 O documento inicial estratéxico deberá conter, como mínimo, a seguinte información (artigo 18 da Lei 21/2013):

- Obxectivos da planificación
- Alcance e contido do plan ou programa proposto e das súas alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables
- Desenvolvemento previsible do plan ou programa
- Potenciais efectos ambientais, considerando tamén os efectos sobre o cambio climático
- Incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes
- Cartografía

Ademais, cando se trate dun instrumento de ordenación do territorio ou de planeamento urbanístico, a documentación que se elabore para dar inicio ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria (o documento inicial estratéxico ou o borrador) deberá conter (artigos 35 a 38 do RLPPG):

• Un estudo da paisaxe (artigo 35)
• Un estudo da paisaxe urbana, agás que no municipio non exista ningún núcleo urbano (artigo 36)
• A descrición e xustificación dos impactos sobre a paisaxe que pode producir a ordenación do instrumento (artigo 38.1.a)
• A xustificación da adecuación ou cumprimento do instrumento cos instrumentos para a protección, xestión e ordenación da paisaxe (artigo 38.1.b)

 

Modificación dun plan ou programa
Cando se pretenda tramitar a modificación dun plan ou programa xa aprobado o contido do documento inicial estratéxico poderá variar en función do tipo e do alcance da dita modificación, mais en todo caso deberase xustificar no documento a non inclusión dalgún apartado.

Capacidade técnica e responsabilidade

No documento inicial estratéxico deberase identificar o seu autor/es, indicando a súa titulación e, no seu caso, profesión regulada. Ademais, deberá constar a data de remate e sinatura do autor.

Confidencialidade

O promotor deberá indicar que parte da información contida no documento presentado considera que debería gozar de confidencialidade.

Formato de entrega

Formato dixital non editable (PDF) e asinado dixitalmente.

Cando se trate dun instrumento de ordenación do territorio ou de planeamento urbanístico, deberá estar adaptado ás Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia.

 

 

Documento/s relacionados
Contacto/s relacionados