CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Documento inicial estratéxico

A solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria dun plan ou programa debe remitirse ao órgano substantivo, xunto coa documentación esixida pola lexislación sectorial, o borrador do plan ou programa e un documento inicial estratéxico (DIE).

Lexislación

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece no artigo 18 o contido que debe ter o documento inicial estratéxico.

Contido

 O documento inicial estratéxico deberá conter, como mínimo, a seguinte información:

  1. Obxectivos da planificación
  2. Alcance e contido do plan ou programa proposto e das súas alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables
  3. Desenvolvemento previsible do plan ou programa
  4. Potenciais efectos ambientais, considerando tamén os efectos sobre o cambio climático
  5. Incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes
  6. Cartografía

Modificación dun plan ou programa
Cando se pretenda tramitar a modificación dun plan ou programa xa aprobado o contido do documento inicial estratéxico poderá variar en función do tipo e do alcance da dita modificación, mais en todo caso deberase xustificar no documento a non inclusión dalgún apartado.

Capacidade técnica e responsabilidade

No documento inicial estratéxico deberase identificar o seu autor/es, indicando a súa titulación e, no seu caso, profesión regulada. Ademais, deberá constar a data de remate e sinatura do autor.

Confidencialidade

O promotor deberá indicar que parte da información contida no documento presentado considera que debería gozar de confidencialidade.

Formato de entrega

Do documento ambiental estratéxico remitirase un exemplar en formato electrónico con sinatura dixital (do/s autor/es) ou ben unha copia auténtica do orixinal (cos requisitos que establece o artigo 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas).

A documentación electrónica incluirá os arquivos en formato PDF con toda a documentación gráfica e textual, así como a información cartográfica nun formato compatible cos sistemas de información xeográfica (SIX) conforme coas "Instrucións técnicas sobre a información xeográfica" publicadas na sección “Información cartográfica”. 

Documento/s relacionados
Contacto/s relacionados