CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Documento inicial estratéxico

A solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria dun plan ou programa debe remitirse ao órgano substantivo, xunto coa documentación esixida pola lexislación sectorial, o borrador do plan ou programa e un documento inicial estratéxico (DIE).

Lexislación

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece no artigo 18 o contido que debe ter o documento inicial estratéxico. O Regulamento da Lei 7/2008, do 8 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia completou o seu contido (artigos 35 a 38).

Contido

 O documento inicial estratéxico deberá conter, como mínimo, a seguinte información:

  1. Obxectivos da planificación
  2. Alcance e contido do plan ou programa proposto e das súas alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables
  3. Desenvolvemento previsible do plan ou programa
  4. Potenciais efectos ambientais, considerando tamén os efectos sobre o cambio climático
  5. Incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes
  6. Cartografía

Cando se trate dun instrumento de ordenación do territorio ou de planeamento urbanístico deberá conter ademais:

  •  Estudo da paisaxe do territorio municipal e estudo da paisaxe urbana (agás cundo no municipio non exista ningún núcleo urbano)
  • Xustificación da adecuación ou cumprimento das determinacións establecidas por instrumentos para a protección, xestión e ordenación da paisaxe.

Modificación dun plan ou programa
Cando se pretenda tramitar a modificación dun plan ou programa xa aprobado o contido do documento inicial estratéxico poderá variar en función do tipo e do alcance da dita modificación, mais en todo caso deberase xustificar no documento a non inclusión dalgún apartado.

Capacidade técnica e responsabilidade

No documento inicial estratéxico deberase identificar o seu autor/es, indicando a súa titulación e, no seu caso, profesión regulada. Ademais, deberá constar a data de remate e sinatura do autor.

Confidencialidade

O promotor deberá indicar que parte da información contida no documento presentado considera que debería gozar de confidencialidade.

Formato de entrega

Formato dixital non editable (PDF) e asinado dixitalmente.

Cando se trate dun instrumento de ordenación do territorio ou de planeamento urbanístico, deberá estar adaptado ás Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia.

Documento/s relacionados
Contacto/s relacionados