CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Estudo ambiental estratéxico

No procedemento de avaliación ambiental ordinaria de plans e programas, o promotor debe elaborar un estudo ambiental estratéxico tendo en conta o documento de alcance formulado polo órgano ambiental. O estudo ambiental estratéxico considérase parte integrante do plan ou programa.

Lexislación

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece no anexo IV o contido mínimo que debe ter o estudo ambiental estratéxico.

Estrutura e contido

O contido mínimo do estudo ambiental estratéxico é o seguinte:

 1. Esbozo do contido, obxectivos principais do plan e relacións con outros plans e programas pertinentes.
 2. Aspectos relevantes da situación actual do ambiente e a súa probable evolución no caso de non aplicar o plan.
 3. Características ambientais das zonas que podan verse afectadas de maneira significativa e a súa evolución, tendo en conta o cambio climático esperado, no prazo de vixencia do plan.
 4. Calquera problema ambiental existente que sexa relevante para o plan, incluíndo en particular os problemas relacionados con calquera zona de especial importancia ambiental.
 5. Obxectivos de protección ambiental fixados nos ámbitos internacional, comunitario ou nacional que garden relación co plan e a maneira en que estes obxectivos e calquera aspecto ambiental se tiveron en conta durante a súa elaboración.
 6. Probables efectos significativos no ambiente incluídos aspectos como a biodiversidade, a poboación, a saúde humana, a fauna, a flora, a terra, a auga, o aire, os factores climáticos, a incidencia no cambio climático (en particular unha avaliación axeitada da pegada de carbono asociada ao plan), os bens materiais, o patrimonio cultural, a paisaxe e a interrelación entre estes factores. Estes efectos deben comprender os efectos secundarios, acumulativos, sinérxicos, a corto, medio e longo prazo, permanentes e temporais, positivos e negativos.
 7. Medidas previstas para previr, reducir e, na medida do posible, compensar calquera efecto negativo importante no medio da aplicación do plan, incluíndo aquelas para mitigar a súa incidencia sobre o cambio climático e permitir a súa adaptación a este.
 8. Resumo dos motivos da selección das alternativas contempladas e unha descrición da maneira que e realizou a avaliación, incluídas as dificultades, como deficiencias técnicas ou falta de coñecementos e experiencia que puideran atoparse á hora de recompilar a información requirida.
 9. Programa de vixilancia ambiental no que se describan as medidas previstas para o seguimento do plan.
 10. Resumo de carácter non técnico da información facilitada en virtude dos epígrafes precedentes.
 11. Información cartográfica.
   

Capacidade técnica e responsabilidade

No estudo ambiental estratéxico deberase identificar o seu autor/es indicando a súa titulación e, no seu caso, profesión regulada. Ademais, deberá constar a data de remate e sinatura do autor.

Confidencialidade

O promotor deberá indicar que parte da información contida no documento presentado considera que debería gozar de confidencialidade.

Formato de entrega

Do estudo ambiental estratéxico remitirase un exemplar en formato electrónico con sinatura dixital (do/s autor/es) ou ben unha copia auténtica do orixinal (cos requisitos que establece o artigo 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas).

No soporte electrónico incluiranse os arquivos en formato PDF con toda a documentación gráfica e textual, así como a información cartográfica nun formato compatible cos sistemas de información xeográfica (SIX) segundo as instrucións técnicas publicadas na sección “Información cartográfica”.

 

Documento/s relacionados
 • Estudo ambiental estratéxico na avaliación ambiental estratéxica ordinaria Descargar
Contacto/s relacionados