CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Ámbito de aplicación

O procedemento de avaliación do impacto ambiental de proxectos é un instrumento necesario para a preservación dos recursos naturais e a defensa do ambiente, xa que introduce a variable ambiental na toma de decisións sobre os proxectos con importante incidencia no medio.

Integrase en procedementos de aprobación, autorización ou comunicación, con carácter de trámite interno do trámite substantivo.

Lexislación

 

O réxime xurídico aplicable á avaliación de impacto ambiental de proxectos está regulado na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, modificada por:

 

 

 

 

Ámbito de aplicación

Con carácter xeral, o procedemento de avaliación do impacto ambiental aplícase a proxectos incluídos no artigo 7 da Lei 21/2013, tanto públicos como privados, que consisten en realizar obras, instalacións ou calquera outra actividade con efectos ambientais significativos.

A Lei 21/2013 distingue dous procedementos de avaliación do impacto ambiental en función do tipo de proxectos de que se trate, que son os seguintes:

A. Deben ser obxecto dunha avaliación de impacto ambiental ordinaria:

Os seguintes proxectos segundo o artigo 7.1 da Lei 21/2013.

  a) Os comprendidos no anexo I, así como os proxectos que, presentándose fraccionados, alcancen os limiares do anexo I mediante a acumulación das magnitudes ou dimensións de cada un dos proxectos considerados.

  b) Os comprendidos no apartado 2, cando así o decida caso por caso o órgano ambiental, no informe de impacto ambiental de acordo cos criterios do anexo III.

  c) Calquera modificación das características dun proxecto consignado no anexo I ou no anexo II, cando dita modificación cumpre, por si soa, os limiares establecidos no anexo I.

  d) Os proxectos incluídos no apartado 2, cando así o solicite o promotor.

   

 B. Deben ser obxecto dunha avaliación de impacto ambiental simplificada:

Os seguintes proxectos comprendidos segundo o artigo 7.2 da Lei 21/2013.

  a) Os proxectos comprendidos no anexo II.

  b) Os proxectos non incluídos nin no anexo I nin no anexo II que poidan afectar de forma apreciable, directa ou indirectamente, a Espazos Protexidos Red Natura 2000.

  c) Calquera modificación das características dun proxecto do anexo I ou do anexo II, distinta das modificacións descritas no artigo 7.1.c) xa autorizados, executados ou en proceso de execución, que poida ter efectos adversos significativos sobre o medio ambiente. Entenderase que esta modificación pode ter efectos adversos significativos sobre o medio ambiente cando supoña:

  1.º Un incremento significativo das emisións á atmosfera.

  2.º Un incremento significativo dos vertidos a canles públicos ao litoral.

  3.º Incremento significativo da xeración de residuos.

  4.º Un incremento significativo na utilización de recursos naturais.

  5.º Una afección a Espazos Protexidos Rede Natura 2000.

  6.º Una afección significativa ao patrimonio cultural.

  d) Os proxectos que, presentándose fraccionados, alcancen os limiares do anexo II mediante a acumulación das magnitudes ou dimensións de cada un dos proxectos considerados.

  e) Os proxectos do anexo I que serven exclusiva ou principalmente para desenvolver ou ensaiar novos métodos ou produtos, sempre que a duración do proxecto non sexa superior a dous anos.

   

O promotor e o órgano substantivo, encadrarán o proxecto no suposto que corresponda do artigo 7 e no correspondente grupo e epígrafe do anexo I ou II.

En ambos supostos e segundo a nova redacción dada pola Lei 9/2018, de 5 de decembro, do artigo 9.1 da Lei 21/2013:

Non se realizará a avaliación de impacto ambiental regulada no título II dos proxectos incluídos no artígo 7 desta lei que se atopen parcial ou totalmente executados sen terse sometido previamente ao procedemento de avaliación de impacto ambiental, excepto en aqueles casos nos que (segundo a Disposición adicional 16ª introducidad pola citada Lei 9/2018, de 5 de decembro) como consecuencia de sentencia firme, deba levarse a cabo dita avaliación, ou se, segundo o artigo 35.4 da Lei 1/1995 de 2 de xaneiro de protección ambiental de Galicia, por resolución sancionadora firme se impoña a obriga de realizar a Avaliación de Impacto Ambiental.

Nota: Para determinar en que grupo se atopa o proxecto dunha explotación gandeira haberá que calcular a súa capacidade (número máximo de prazas) segundo o indicado na Guía para o cálculo da capacidade das instalacións de gandería intensiva.

 

Contacto/s relacionados