CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Documento ambiental

Os proxectos que se someten ao procedemento de avaliación do impacto ambiental simplificada incluirá un documento ambiental, que contará, como mínimo, coa seguinte información (artigo 45.1 do texto consolidado da Lei 21/2013):

a) A motivación da aplicación do procedemento de avaliación de impacto ambiental simplificada.

b) A definición, características e localización do proxecto, en particular:

1.º unha descrición das características físicas do proxecto nas súas tres fases: construción, funcionamento e cesamento;

2.º unha descrición da localización do proxecto, en particular polo que respecta ao carácter sensible medioambientalmente das áreas xeográficas que poidan verse afectadas.

c) Unha exposición das principais alternativas estudadas, incluída o alternativa cero, e unha xustificación das principais razóns da solución adoptada, tendo en conta os efectos ambientais.

d) Unha descrición dos aspectos ambientais que poidan verse afectados de maneira significativa polo proxecto.

e) Unha descrición e avaliación de todos os posibles efectos significativos do proxecto no medio ambiente, que sexan consecuencia de:

1.º as emisións e os refugallos previstos e a xeración de residuos;

2.º o uso dos recursos naturais, en particular o chan, a terra, a auga e a biodiversidade.

Describiranse e analizarán, en particular, os posibles efectos directos ou indirectos, acumulativos e sinérgicos do proxecto sobre a poboación, a saúde humana, a flora, a fauna, a biodiversidade, o chan, o aire, a auga, o medio mariño, o clima, o cambio climático, a paisaxe, os bens materiais, incluído o patrimonio cultural, e a interacción entre todos os factores mencionados, durante as fases de execución, explotación e, no seu caso, durante a demolición ou abandono do proxecto.

Cando o proxecto poida afectar directa ou indirectamente aos espazos Rede Natura 2000, incluirase un apartado específico para a avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en conta os obxectivos de conservación do espazo.

Nos supostos previstos no artigo 7.2. b), describiranse e analizarán, exclusivamente, as repercusións no lugar, tendo en conta os obxectivos de conservación do espazo Rede Natura 2000.

Cando o proxecto poida causar a longo prazo unha modificación hidromorfológica nunha masa de auga superficial ou unha alteración do nivel nunha masa de auga subterránea que poidan impedir que alcance o bo estado ou potencial, ou que poidan supoñer unha deterioración do seu estado ou potencial, incluirase un apartado específico para a avaliación das súas repercusións a longo prazo sobre os elementos de calidade que definen o estado ou potencial das masas de auga afectadas.

f) Incluirase un apartado específico que inclúa a identificación, descrición, análise e se procede, cuantificación dos efectos esperados sobre os factores enumerados na letra e), derivados da vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes, sobre o risco de que se produzan devanditos accidentes ou catástrofes, e sobre os probables efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, en caso de ocorrencia dos mesmos, ou ben informe xustificativo sobre a non aplicación deste apartado ao proxecto.

O promotor poderá utilizar a información relevante obtida a través das avaliacións de risco realizadas de conformidade con outras normas, como a normativa relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas, así como a normativa que regula a seguridade nuclear das instalacións nucleares.

g) As medidas que permitan previr, reducir e compensar e, na medida do posible, corrixir, calquera efecto negativo relevante no medio ambiente da execución do proxecto.
h) A forma de realizar o seguimento que garanta o cumprimento das indicacións e medidas protectoras e correctoras contidas no documento ambiental.

Os criterios do anexo III teranse en conta, se procede, ao compilar a información con arranxo a este apartado. O promotor terá en conta, no seu caso, os resultados dispoñibles doutras avaliacións pertinentes dos efectos no medio ambiente que se realicen de acordo con outras normas. O promotor poderá proporcionar así mesmo unha descrición de calquera característica do proxecto e medidas previstas para previr o que doutro xeito poderían ser efectos adversos significativos para o medio ambiente.

O promotor terá en conta, no seu caso, os resultados dispoñibles doutras avaliacións pertinentes dos efectos no medio ambiente que se realicen de acordo con outras normas. O promotor poderá proporcionar así mesmo unha descrición de calquera característica do proxecto e medidas previstas para previr o que doutro xeito poderían ser efectos adversos significativos para o medio ambiente.

Nota: Cando se trate do proxecto dunha explotación gandeira no documento ambiental deberase especificar o cálculo da súa capacidade (número máximo de prazas), segundo o indicado na Guía para o cálculo da capacidade das instalacións de gandería intensiva. Para saber máis pinche nesta ligazón.