CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Estudo de impacto ambiental

 Os proxectos que se someten ao procedemento de avaliación do impacto ambiental ordinaria deben incluír na documentación un estudo de impacto ambiental (EsIA).

Este estudo de impacto ambiental debe conter, como mínimo, a seguinte información (artigo 35 e anexo VI do texto consolidado da Lei 21/2013):

 a) Descrición xeral do proxecto que inclúa información sobre a súa localización, deseño, dimensións e outras características pertinentes do proxecto; e previsións no tempo sobre a utilización do chan e doutros recursos naturais. Estimación dos tipos e cantidades de residuos xerados e emisións de materia ou enerxía resultantes.


b) Descrición das diversas alternativas razoables estudadas que teñan relación co proxecto e as súas características específicas, incluída o alternativa cero, ou de non realización do proxecto, e unha xustificación das principais razóns da solución adoptada, tendo en conta os efectos do proxecto sobre o medio ambiente.

 

c) Identificación, descrición, análise e, se procede, cuantificación dos posibles efectos significativos directos ou indirectos, secundarios, acumulativos e sinérgicos do proxecto sobre os seguintes factores: a poboación, a saúde humana, a flora, a fauna, a biodiversidade, a geodiversidad, o chan, o subsolo, o aire, a auga, o medio mariño, o clima, o cambio climático, a paisaxe, os bens materiais, o patrimonio cultural, e a interacción entre todos os factores mencionados, durante as fases de execución, explotación e no seu caso durante a demolición ou abandono do proxecto.

 

Incluirase un apartado específico para a avaliación das repercusións do proxecto sobre espazos Rede Natura 2000 tendo en conta os obxectivos de conservación de cada lugar, que inclúa os referidos impactos, as correspondentes medidas preventivas, correctoras e compensatorias Rede Natura 2000 e o seu seguimento.

 

Cando se comprobe a existencia dun prexuízo á integridade da Rede Natura 2000, o promotor xustificará documentalmente a inexistencia de alternativas, e a concorrencia das razóns imperiosas de interese público de primeira orde mencionadas no artigo 84 da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

 

Cando o proxecto poida causar a longo prazo unha modificación hidromorfológica nunha masa de auga superficial ou unha alteración do nivel nunha masa de auga subterránea que poidan impedir que alcance o bo estado ou potencial, ou que poida supoñer unha deterioración do seu estado ou potencial, incluirase un apartado específico para a avaliación das súas repercusións a longo prazo sobre os elementos de calidade que definen o estado ou potencial das masas de auga afectadas.

 

d) Incluirase un apartado específico que inclúa a identificación, descrición, análise e se procede, cuantificación dos efectos esperados sobre os factores enumerados na letra c), derivados da vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes, sobre o risco de que se produzan devanditos accidentes ou catástrofes, e sobre os probables efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, en caso de ocorrencia dos mesmos, ou ben informe xustificativo sobre a non aplicación deste apartado ao proxecto. Para realizar os estudos mencionados neste apartado, o promotor incluirá a información relevante obtida a través das avaliacións de risco realizadas de conformidade coas normas que sexan de aplicación ao proxecto.

 

e) Medidas que permitan previr, corrixir e, no seu caso, compensar os posibles efectos adversos significativos sobre o medio ambiente e a paisaxe.


f) Programa de vixilancia ambiental.


g) Resumo non técnico do estudo de impacto ambiental e conclusións en termos facilmente comprensibles.

Cando o órgano ambiental haxa elaborado o documento de alcance de conformidade co disposto no artigo 34, o promotor elaborará o estudo de impacto ambiental axustándose á información requirida no devandito documento. 

 

Co fin de evitar a duplicidade de avaliacións, o promotor ao elaborar o estudo de impacto ambiental, terá en conta os resultados dispoñibles doutras avaliacións pertinentes en virtude da lexislación comunitaria ou nacional.

 

O estudo de impacto ambiental perderá a súa validez se no prazo dun ano desde a data da súa conclusión non se presentou ante o órgano substantivo para a realización da información pública e das consultas


Autorización ambiental integrada (AAI)

Cando se realice o trámite de avaliación de impacto ambiental dentro do trámite de obtención da autorización ambiental integrada - en aplicación da lexislación IPPC-, o contido do estudo ambiental poderase integrar dentro da documentación requirida para este permiso como un único documento.

Estudo de impacto e Integración paisaxística (EIIP)

A entidade promotora dun  proxecto que está sometido ao procedemento de avaliación do impacto ambiental ordinaria debe incorporar no estudo de impacto ambiental un estudo de impacto e integración paisaxística (EIIP), consonte o establecido na lexislación sectorial vixente.

Para saber máis sobre os estudos de impacto e integración paisaxística prema nesta ligazón

Proxectos agroforestais

proxectos agroforestais

Os proxectos agroforestais recollidos no anexo I (grupo 1; grupo 9 epígrafe a.2º ) e no anexo II (grupo 1 epígrafes c, d e f ) do texto consolidado da Lei 21/2013, deben incluír no estudo de impacto ambiental un plan de xestión de dexeccións gandeiras e fertilización.

Para saber máis pinche nesta ligazón