CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Declaración responsable

Data do evento: 06.09.2018

Nos apartados 4 e 5 do Artígo 33 do Regulamento de desenvolvemento parcial de la Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de decembro, establécense as obrigas relacionadas coa Garantía financeira obrigatoria e a súa comunicación á autoridade competente:

4. Una vez constituída a garantía financeira por parte del operador, este presentará, ante la autoridade competente, una declaración responsable de haber constituído dita garantía financeira, e de haber realizado as operacións previstas en este artígo, que conterá alo menos a información incluída no anexo IV.1. A autoridade competente establecerá os correspondentes sistemas de control que lle permitan comprobar o cumprimento de estas obrigas. Dita cantidade terá carácter de mínima e non condicionará nin limitará en ningún sentido a facultade do interesado de constituír unha garantía por un importe maior, mediante o mesmo ou outros instrumentos.


5. Os operadores que, una vez realizado o análise de riscos medioambientais da súa actividade, queden exentos de constituír a garantía financeira en virtude das exencións previstas nos apartados a) y b) do artígo 28 da Lei 26/2007, de 23 de outubro, deberán presentar ante a autoridade competente unha declaración responsable que conterá alo menos a información incluída no anexo IV.2.»

 

Contido mínimo Declaración Responsable:

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, polo que se modifica o Regulamento de desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental, aprobado polo Real Decreto 2090/2008, de 22 de decembre. Anexo IV.1 e IV.2

Subir