CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Preguntas máis frecuentes

Definicións e obrigas

1. Que información ofrece PRTR?

A información que desde PRTR pode ser accesible ao público, unha vez que foi validada pola autoridade competente, correspóndese co sinalado no Regulamento nº 166/2006. Así, PRTR é un inventario no cal se pode consultar, segundo os períodos de información establecidos, datos sobre as emisións de determinadas substancias contaminantes ao aire, á auga e ao solo xeradas polos complexos industriais afectados por dito Regulamento, cando superen os umbral de notificación especificados. Do mesmo modo, afecta ás transferencias de residuos feitas entre instalación.

PRTR, como PRTR-Europa, É UN REXISTRO E INVENTARIO limitado. Só considera información procedente dos sectores industriais afectados.

Tampouco inclúe información de todas as instalacións ou empresas dun determinado sector, xa que a Lei só afecta ás industrias por enriba de umbral concretos de tamaño ou capacidade de produción ou por actividade nalgúns casos, etc.. En PRTR pódese consultar información individualizada por complexo industrial e sobre as súas emisións globais, das que non se deriva necesariamente información sobre eficiencia de procesos industriais.

2. Cales son os Obxectivos do Rexistro PRTR?

· Recompilación, de acordo aos requisitos da UE, da información relativa ás emisións ao aire e á auga procedentes das industrias afectadas pola Lei 16/2002 e outras non citadas nesta norma, pero que se encontran recopiladas no RD 508/2007.

 • Validación polas autoridades ambientais competentes, principalmente polas Comunidades Autónomas, da devandita información.
 • Facer público o rexistro e inventario mediante a súa difusión en Internet e de acordo aos criterios que se establece.

Non inclúe información de todas as instalacións ou empresas dun determinado sector, xa que só afecta ás industrias por enriba de umbral concretos de tamaño ou capacidade de produción ou por actividade nalgúns casos, etc.. En PRTR pódese consultar información individualizada por complexo industrial e sobre as súas emisións globais, das que non se deriva necesariamente información sobre eficiencia de procesos industriais.

3. Que complexos industriais están incluídos en PRTR?

No PRTR, atópanse afectadas todas aquelas instalacións que se enumeran no anexo I do Regulamento (CE) nº 166/2006. Nel están clasificadas as actividades por sector de actividade. Cada sector pode estar afectado ao completo ou en función do valor dun parámetro característico.

4. Que é o Rexistro E-PRTR?

Dentro do ámbito da Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa (CEPE) e definido nos artigos 5.9 e 10.2 do Convenio de Aarhus asinado por o seu integrante sobre Acceso publico á Información e Participación na toma de Decisións e Acceso á Xustiza en materia de Medio, dispuxéronse as bases para a creación e integración de Rexistros Nacionais de Emisións e Transferencias de Contaminantes (PRTR).

*** Este inventario materializouse no Regulamento 166/2006 ao rexistro europeo de emisións e transferencias de contaminantes ***

5. Cal é a periodicidade nas declaracións?

Este conxunto normativo trasladouse á lexislación estatal mediante o RD 508/2007 polo que se incorpora ao ordenamento interno español o Regulamento. Notificarán, polo menos unha vez ao ano, ás CCAA nas que estean situados, os datos sobre as emisións correspondentes á instalación". Á súa vez a Comunidade autonoma terá obriga de remitir antes do 30 de xuño seguinte ao período anual ao que estean referidos os datos.

6. Que información comunicar e como facelo?

Debe de informarse sobre o total das emisións e as transferencias fóra da localización xeradas polas actividades realizadas no complexo xa sexa estas deliberadas, accidentais, habituais ou ocasionais.

 • As emisións accidentais son todas aquelas emisións que non son deliberadas, habituais ou ocasionais xeradas ou resultantes de desenvolvementos incontrolados durante o transcurso ou o funcionamento das actividades que se realicen na localización do complexo.
 • Como actividades ocasionais deben entenderse aquelas operacións extraordinarias levadas a cabo, de forma controlada, durante o desenvolvemento da actividade e que poden dar lugar a maiores emisións de contaminantes como, por exemplo, os procesos de parada e arranque antes e despois de operacións de mantemento.

As emisións á atmosfera, á auga e ao chan incluirán as emisións de todas as fontes referidas no Anexo I do Regulamento E-PRTR que se realicen na localización do complexo, tendo en conta as consideracións especiais para as emisións ao chan. Deben incluírse, tamén, as emisións fuxitivas e difusas, que poidan existir, de acordo ao establecido no documento BREF de Monitorización no marco da IPPC.

7. Que contaminantes deben declararse?

Hai que ter en conta todos os contaminantes do Anexo II que sexan relevantes nos procesos realizados no devandito complexo e que, polo tanto, poidan estar presentes nas emisións e transferencias fóra da localización de augas residuais. A información non debe limitarse só a aqueles contaminantes listados nas autorizacións ambientais do complexo.

Non obstante, e de forma xenérica, cada actividade industrial adoita estar asociada a emisións de determinados contaminantes. Existen sublistas sectoriais específicas de contaminantes emitidos, nas que se especifican, con carácter orientativo para titulares e autoridades competentes, os contaminantes que poden ser emitidos polas diferentes actividades industriais descritas no Regulamento E-PRTR.

Estas sublistas, son meramente indicativas e non deben interpretarse como listas estándar de parámetros para sectores de actividade específicos. Para decidir qué parámetros son relevantes en cada instalación específica, deben de considerarse, ademais a información contida nas Avaliacións de Impacto Ambiental (EIAs), , solicitudes de permisos ou autorizacións ambientais, informes de inspección aos complexos, enxeñería e diagramas de proceso, balances de materia, experiencias e comprobacións similares noutros lugares, resultados de traballos de medición e control así como outras referencias e publicacións que sexan de interese. Por conseguinte, é posible que para unha actividade determinada se teñan que ter en conta menos, ou posiblemente máis, contaminantes que os indicados nas sublistas.

8. Gustaríame saber máis de como afecta á nosa instalación o Regulamento (CE) nº 166/2006 en canto á posible ampliación dos controis a realizar e a información a transmitir á administración. Estaremos encantados de levar a cabo a adaptación na próxima campaña de autocontrois.

En resposta ó seu correo, primeiro debo recordarlle que pola lei 16/2002, teñen obriga de declarar anualmente os contaminantes aquelas instalacións que se encontren dentro do Anexo 1 de dita normativa, no seu caso "3.5 - Instalación para a fabricación de produtos cerámicos", cun límite inferior de "capacidade" de produción de 75 toneladas/dia ou, alternativamente, una "capacidade de enfornado" de mais de 4 m3 e de mais de 3000 kg/m3 de densidade de carga de forno. No mesmo sentido, o Regulamento 166/2006 inclúe a estes sectores de actividade e amplía os controis e os sectores afectados.

Polos datos que se posúen da instalación, se pensa que podería estar afectada e a lista de contaminante a declarar sería a que se cita no Regulamento 166/2006, dentro dos cales debe considerar a declaración de aqueles que polas súas materias primas, combustibles utilizados e medidas de minimización de emisións se poidan xerar.

Centrándonos nas emisións atmosféricas, xúntolle lista de sustancias que coa información existente nesta Dirección Xeral como mínimo deben constar na súa declaración, pero recordándolle que a referencia é a normativa e como axuda anéxase a guía de aplicación do PRTR no que se citan sublistas "orientativas" dos contaminantes potencialmente xenerables segundo o sector de actividade.

 • SOx - Emisión (kg/ano)
 • NOx - Emisión (kg/ano)
 • CO - Emisión (kg/ano)
 • PM10 - Emisión (kg/ano)
 • CO2 - Emisión (kg/ano)
 • CH4 - Emisión (kg/ano)
 • N2O - Emisión (kg/ano)
 • NMVOC - Emisión (kg/ano)
 • As - Emisión (kg/ano)
 • Cd - Emisión (kg/ano)
 • Cr - Emisión (kg/ano)
 • Cu - Emisión (kg/ano)
 • Hg - Emisión (kg/ano)
 • Ni - Emisión (kg/ano)
 • Pb - Emisión (kg/ano)
 • Zn - Emisión (kg/ano)
 • Cl (como HCl)  - Emisión (kg/ano)
 • F (como HF) - Emisión (kg/ano)
 • NH3 - Emisión (kg/ano)

Sobre da ampliación dos controis, é decisión da instalación a toma ou non de medidas pois o Regulamento 166/2006 e a Decisión EPER (2000/479/CE) indican que deberá declararse como Medido, Calculado ou Estimado, sen existir preferencia entre os métodos aínda que debe xustificarse as fontes utilizadas no caso de Calculo ou Estimación.

Para ampliar esta información ou coñecer o marco normativo pode consultar en: ir a >>

9. Agradeceríalle que nos informe sobre os novos controis a realizar para a declaración de contaminantes relativos ao ano 2007 e se esa Dirección Xeral ten previsto a realización dunha nova páxina con carga electrónica para toma de datos que estea adaptada á nova regulamentación e ao novo rexistro PRTR.

O criterio que se vai seguir dende esta Secretaría Xeral de Calidade é que declaren os contaminantes que consideran que puidesen aparecer nos seus procesos, as listas que cita a guía de aplicación son orientativas, pode ser que determinadas substancias que se citan non aparezan nos seus procesos pero outras que non se citan na sublista sexan parte do seu balance de materia, analicen os seus procesos e dentro das substancias do regulamento, sobre todo naquelas que se duplican (como é por exemplo o caso dos hidrocarburos aromáticos), comprobe que non existan ou que sexan mínimas.

Recórdolle que seguirá podendo declarar como medido, calculado ou estimado, revise as fontes (epa, corinair...), podería utilizar factores de emisión nalgunhas das substancias.

Segundo saian as novidades irase informando na páxina web da Consellería, MMA e Europa.

10. Que debe facerse se un complexo realiza varias actividades?

Se un complexo leva a cabo tanto actividades do Anexo I como actividades non incluídas no Anexo I, as emisións e transferencias fóra da localización de residuos e contaminantes en augas residuais xeradas por estas últimas, non están suxeitos a información de acordo co Regulamento E-PRTR.. Non obstante, cando non se poidan separar e cuantificar as achegas das actividades non incluídas no Anexo I, é dicir, cando non exista un punto de mostraxe para estas actividades (por exemplo, sistemas de rede de sumidoiros moi entrelazados), pode resultar práctico e rendible comunicar ditas emisións xunto coas actividades do Anexo I.

11. As declaracións son anuais, pero, pode a administración solicitar as xustificacións da miña declaración?

Os titulares de complexos deberán comunicar toda a información requirida ás autoridades competentes dos Estados Membros.

Antes de facilitar estes datos á autoridade competente correspondente, titular debe asegurar que os datos teñen un alto nivel de calidade, especialmente respecto a o seu exhaustividade, coherencia e credibilidade.

Os titulares están obrigados a manter o arquivo dos datos dos que se houbese obtido a información notificada, así como unha descrición do método empregado para reunir os datos, durante un período de cinco anos.

12. Estar no rexistro PRTR significa ser ilegal?

Non taxativamente. A inclusión no Inventario PRTR é consecuencia directa do cumprimento por parte da Comunidade Autónoma do precepto xa inicialmente considerado no artigo 1 da Decisión EPER (Decisión 2000/479/CE) polo que se convina aos Estados membros e, dentro destes ás Comunidades Autónomas competentes, "a notificar á Comisión as emisións á atmosfera e/ou á auga de todos os contaminantes os Valores Límite Umbral dos cales se superaran, correspondentes aos complexos individuais nos que se leven a cabo unha ou máis actividades que figuren no anexo 1 da Directiva IPPC". O PRTR supón unha ampliación das obrigas e dos sectores afectados.

13. Que se entende por habitante equivalente?

Os valores de carga contaminante xerados por habitante equivalente son estándares e universalmente aceptados e exprésanse en forma de gramos e verteduras por persoa e día de materia orgánica 60 g, materia en suspensión 90 g, nitróxeno 15 g e fósforo 4 g.

O concepto de habitante equivalente establécese para expresar a carga contaminante das verteduras de xeito homoxéneo tendo en conta non só a poboación, senón tamén as industrias da zona ou a cabana gandeira existente. Por iso, o número de habitantes equivalentes é sempre superior ao da poboación real. Un habitante equivalente é a carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de osíxeno de cinco días (DBO5) de 60 gramos de osíxeno por día (Real Decreto Lei 11/1995, do 28 de decembro, que establece normas aplicables ao tratamento de augas residuais urbanas)

Pode dicirse que en España por cada habitante de feito existen aproximadamente 2 habitantes-equivalentes.

14.Qué superficie se considera nas “Explotacións a ceo aberto e canteiras”?.

Neste grupo do RD 508/2007 se consideran as instalacións nas que a superficie da zona na que efectivamente se practiquen operacións extractivas equivalla a 25 hectáreas, este criterio significa a superficie da zona do emprazamento, menos a superficie da zona rehabilitada e menos a zona da próxima escavación, en función dos plans de labores anuais.

15.Qué instalacións de xestión de residuos están afectadas polo PRTR?

O PRTR cubre todas as instalacións de recuperación ou eliminación de residuos perigosos que superen os límites de actividade especificados (Anexo I, Capitulo I, Apartado 5.-XESTIÓN DE RESIDUOS, do RD 508/2007).

16.Qué instalacións do sector lácteo están afectadas polo PRTR?

O Regulamento 166/2006 da Comisión do que parte o RD 508/2007 modifica a redacción da norma IPPC que se baseaba no valor medio real de leite recibida, mentres que o PRTR cita a capacidade para recibir leite.

17.Nunha instalación con datos de transferencia de residuos inferiores a 2 Toneladas de Residuos Perigosos e 2000 Toneladas de Non Perigosos, ¿Qué será obrigatorio como contidos mínimos?

Considerase como contido mínimo a declaración de calquera transferencia realizada de residuos perigosos e as cantidades transferidas a xestor superiores a 2 Toneladas de Residuos Non Perigosos. Se a suma das cantidades fose manifestamente baixa no seu conxunto poderia omitirse dita declaración.

Considerase manifestamente baixo un 5% do umbral que define o RD 508/2007 (Suma de todos os resíduos perigosos inferior a 100 kg e suma de todos os resíduos non perigosos inferiores a 100 Toneladas).

Preguntas sobre os procesos

18. Que se entende por emisións ao solo?

A comunicación de información sobre "emisións ao solo" só é aplicable aos contaminantes en residuos que son obxecto das operacións de eliminación "tratamento do chan" ou "inxección profunda". Se os residuos son obxecto destes tratamentos, serán comunicados unicamente polo titular do complexo que xera os residuos.

O estendido de lamas e esterco considéranse operacións de valorización e, polo tanto, non deben comunicarse como emisións ao chan. As emisións accidentais de contaminantes ao chan na localización dun complexo (como por exemplo, os derramo) non deben comunicarse. En teoría, poden producirse emisións ao chan accidentais (como por exemplo, os derivados polas fugas nas canalizacións utilizadas en operacións de inxección profunda) pero só se prevé a súa aparición en casos moi raros.

As operacións de eliminación relevantes de conformidade co Artigo 6 son, fundamentalmente, o tratamento de chan de lamas e a inxección profunda de solucións salinas subterráneas. As transferencias fóra da localización (por exemplo, a través de canalizacións) que, a miúdo, anteceden ás emisións ao chan nestes casos non teñen que comunicarse.

19. Que ocorre se estou traballando con auga non tratada?

No caso da auga, a carga de fondo existente dunha determinada substancia contaminante poderá terse en conta. Por exemplo, se na localización do complexo se toma auga dun río, lago ou mar próximo para a súa utilización no proceso ou como auga de refrixeración e, posteriormente, é verquida polo complexo dende a mesma localización ao devandito río, lago ou mar, a "emisión" derivada ou causada pola carga de fondo do devandito contaminante poderá deducirse das emisións totais do complexo relativas a esa substancia contaminante. As medicións de contaminantes na auga nas tomas de entrada e nos puntos de vertedura deben levarse a cabo de forma que se garanta que son representativas das condicións normais durante o período en cuestión. Se a carga adicional resulta do uso de auga subterránea ou de auga potable extraída, esta non poderá restarse, dado que incrementa a carga do contaminante no río, lago ou mar.

20. Debe terse en conta no E-PRTR as operacións de descontaminación?

As emisións e as transferencias fora do emprazamento derivadas de determinadas accións correctoras (como por exemplo, na descontaminación de chans ou augas subterráneas) realizadas na localización do complexo, deberán comunicarse se a contaminación orixinaria está relacionada cunha actividade en curso do Anexo I.

21. Se no complexo ocorre un accidente, debe considerarse na declaración do E-PRTR?

Os titulares de complexos están obrigados a especificar calquera información relacionada con emisións accidentais cando se dispoña da devandita información, se a totalidade das emisións (deliberadas, accidentais, habituais e ocasionais) superan os respectivos umbral. As estimacións son particularmente relevantes cando se trata de comunicar emisións accidentais, dado que titular non sempre terá á súa disposición esta información inmediatamente.

A cantidade das emisións accidentais deberán incluírse na cantidade total de emisións (exemplo: emisións accidentais =1 kg/ano; emisións deliberadas, habituais e ocasionais =10 kg/ano; à emisións totais =11 kg/ano)

Normalmente, as emisións accidentais poden ser cuantificadas. Esta pode realizarse, por exemplo, sobre a base da determinación de cantidades residuais en tubos ou tanques ou considerando a duración dunha emisión accidental e asociándoa aos índices de fluxo asumidos. En casos particulares, non obstante, poderá ser imposible obter información sobre todos os contaminantes relevantes baseándose en estimacións, en especial cando se trata de emisións accidentais á atmosfera.

 

Administración dos datos

22. Con motivo da próxima comunicación por parte da nosa empresa, xxxx , S.A. NIF. A-xxxxxxxx5; comentarlles que ó entrar na web (http://prtr.medioambiente.xunta.es) para a introducir os nosos datos no rexistro, aparece a razón social que tiñamos antes do 1/09/2005, YYYYYYY, S.A. A-aaaaaaaa. Gustaríame saber si nos mesmos podemos facer o cambio de Razón social ó introducir os datos, ou si polo contrario compre facer unha solicitude por escrito, aínda que a Consellería ten coñecemento do cambio de razón social, e tamén si temos que introducir os datos das emisións a partir do 01/09/20005 ata 31/12/2005, ou a anualidade enteira.

O axeitado é que cambie directamente na paxina de PRTR-Galicia os datos da nova razón social, e se tivera un cambio de responsables tamén utilice esta paxina de rexistro.

Os datos a declarar son os correspondentes a instalación, o longo de todo o ano, tanto como XXXXX ou como yyyyy, polo tanto a anualidade completa.

Se xa ten notificado á Consellería o cambio de razón social por escrito, no é necesario para PRTR-Galicia, aínda que é aconsellable a actualización dos datos de rexistro no comezo de cada período de declaración, deste modo as comunicación e ampliación de datos será mais rápida e directa .

23. Intentei introducir os datos de cantidades pero ó introducir as cantidades de emisións ó aire, danos un mensaxe de error (só permite tres cifras significativas), por que ocorre?

O concepto "cifras significativas" é aproximar a un nº cun máximo de 3 números distintos de cero consecutivos, o resto poden ser ceros.

 • 0,9702 t/ano=970 kg/ano
 • 1,2104 t/ano= 1210 kg/ano
 • 7,642 t/ano= 7640 kg/ano
 • 87379,3 t/ano= 87400 kg/ano
 • Outro exemplo tamén podería ser 0.000123, 10100 ou 1.09

Sector gandeiro

24. Cales son as emisións que deben ser declaradas nas instalacións gandeiras?

Nas instalacións gandeiras afectadas, que son as explotacións avícolas e porcinas segundo o nº de prazas habilitadas para os distintos tipos produtivos, os titulares das instalacións deben declarar as emisións ao aire mediante os factores de emisión publicados e recoñecidos (considerándose entón emisións calculadas) ou segundo as propostas baseadas en estimacións non normalizadas (experiencia, opinión de expertos, etc.). Estas estimacións deben estar apoiadas por algún estudo ou algunha publicación especializada. Do mesmo modo se foran utilizados balances de materia, co cal se consideraría unha emisión calculada, deberá remitirnos os xustificantes dos cálculos realizados. As sustancias a declarar serán, en emisións á atmosfera, CH4 (metano), NH3 (amoníaco) e N2O (óxido nitroso).

Segundo os estudos feitos, cando a xestión dos estercos e xurros se realice mediante a súa valoración agrícola ou entrega a xestor autorizado, non deberán notificarse os datos sobre contaminantes ao auga. Unicamente teñen obrigación de reflectir este dato de emisións ao auga nos casos onde as explotacións gandeiras dispoñan de depuradoras con vertedura a canle.

25. Teño unha explotación agrícola cun tipo de ave de curral que non está considerada no marco normativo de forma directa, como poden ser os polos de engorde, estou afectado pola lei 16/2002 e polo Regulamento 166/2006?.

Segundo o tipo de ave existen actualmente unhas equivalencias fixadas de forma temporal aínda que non se encontran definidas en ningunha normativa. O que deberá facer é unha consulta mediante unha carta solicitando se considere se está ou non afectado polas normas arriba citadas. Nesta carta se identificará o solicitante, a dirección postal a que sexa recibir a resposta e os datos da instalación co tipo de animal e un xustificante, como pode ser a CEA que lle poden dar nas oficinas de Extensión Agraria da Consellería de Medio Rural onde se cite a capacidade máxima autorizada, dirixida ó Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, San Lázaro s/n, 15781, Santiago de Compostela.

Esta carta debe ir firmada, como calquera solicitude administrativa. Por procedemento administrativo, senón vai firmada non pode ser rexistrada e sería como se non enviara a solicitude (tamén podes metela nun rexistro da Xunta, pero tamén tería que estar firmada).

Trala recepción se considerarán as equivalencias entre tipos de aves e galiñas poñedoras, que son as que se citan na normativa.

26. Para unha instalación avícola, considéranse as prazas ocupadas ou o nº de aves/ano?

Para o calculo das emisións da instalación, e coa intención de aproximarse o máis posible as emisións calculadas, consideraranse o nº de prazas ocupadas de media por ano, para iso se suman o nº animais criados por ano na instalación e se divide polo nº de crianzas anuais. Por exemplo, unha instalación de 50.000 polos, que realiza 3 crianzas anuais, na primeira ocupa 48.000, na segunda 49.000 e na terceira 49.500, tivo na instalación 145.500 polos, isto se divide polas tres crianzas e se utilizará o valor de 48.500 prazas ocupadas de media para o cálculo das emisións.

Documento/s relacionados
 • Valores umbral no Rexistro EPER (formato PDF) Descargar  (101 KB)
 • Valores umbral no Rexistro PRTR (formato PDF) Descargar  (347 KB)