CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

PRTR

O novo EPER, PRTR

Que é o rexistro PRTR?

PRTR responde ás siglas European Pollutants Release and Transfer Register (Rexistro Europeo de Emisións e Transferencias de Contaminantes). Os tipos de emisións e transferencias recollidas en PRTR son emisións á atmosfera, emisións á auga, emisións ao solo, transferencias fóra do emprazamento de residuos e transferencia fóra do emprazamento de contaminantes a través da auga.

A orixe do PRTR 

O 4 de febreiro de 2006 foi publicado o Regulamento (CE) nº 166/2006, que modifica as directivas 91/689/CEE e 96/61/CE, e do que resulta a ampliación das competencias, dos controis a realizar e da información a remitir á administración. Como resultado deste Regulamento (CE) a partires do ano 2007, o rexistro EPER, pasa a ser designado como PRTR, coas novidades que se citan a continuación.

Principais novidades do PRTR 

Segundo o artigo 5 do Regulamento (CE) deben notificarse:

  • a) as emisións á atmosfera, á auga e ó solo;
  • b) transferencias fora do emprazamento de residuos;
  • c) transferencia fora do emprazamento de contaminantes a través da auga.

A lista de contaminantes amplíase de 50 a 91.

O E-PRTR será tamén de aplicación en varios sectores NON IPPC, como las depuradoras de augas residuais urbanas (>100.000 equivalentes habitantes), os asteleiros (>100 metros de largo), empresas de tratamento de madeira (>50 m3/día), minas, canteiras (>25 hectáreas), piscifactorías (>1.000Tm/ano), e outras.

O E-PRTR incluirá inventario das fontes difusas e contaminación transfronteriza.

O primeiro inventario realizarase sobre as emisións do ano 2007 e publicarase no 2009, para o cal a Comisión editará unha guía de cumprimento. (O Regulamento (CE) nº 166/2006 entra en vigor o 24 de febreiro de 2006, e será de aplicación ás emisións de sustancias contaminantes realizadas no ano 2007.)

De conformidade co disposto no artigo 14 do Regulamento nº 166/2006, que establece a obrigatoriedade por parte da Comisión da elaboración dunha guía que facilite a implantación do E-PRTR, pode descargar esta guía no acceso directo que se xunta a continuación.

Guía para a implantación do E-PRTR

Coa publicación o 23 de xuño de 2007, do RD 812/2007, que na súa Disposición final primeira modifica o RD 508/2007, as instalacións afectadas polo regulamento 166/2006, en España teñen a obriga de declarar todas as emisións á atmósfera, ao auga e ao solo de calquera dos contaminantes incluídos no anexo II do RD 508/2007, de 20 de abril.

PRTR

 

A pesar da aplicabilidade do Regulamento en todo o territorio da Unión Europea, no caso de España foi necesario ditar normas que complementen esta aplicación e que especifiquen os mecanismos de subministración de información das industrias ás administracións públicas. Estas obrigas de información afectan tanto ás actividades obxecto da Lei 16/2002 de Prevención e Control Integrados da Contaminación, máis coñecida como "Lei IPPC", como a outras novas actividades industriais, recollidas no anexo I do Real Decreto. O contido desta información integrarase no Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes PRTR-España, de forma que sexa posible cumprir coas obrigas de información contidas no Regulamento E-PRTR-europeo

 

Aprobación de novas definicións

Así, ademais das definicións contidas no Regulamento comunitario, que son de directa aplicación, o Real Decreto aprobado establece adicionalmente outras definicións que son igualmente necesarias para o cumprimento das obrigas establecidas. Por iso, define o que se entende por "transformación primaria" ou "primeira transformación", "materias primas secundarias", "autorizacións sectoriais" e "capacidade de produción"

Por medio desta normativa, tamén se establecen algunhas obrigas adicionais de información, coa dobre finalidade de outorgar coherencia ao Rexistro PRTR-España con respecto a outros inventarios de emisións ao aire, auga ou residuos e poder, en consecuencia, facilitar o acceso dos cidadáns a unha información veraz e actual sobre a situación e evolución do medio no seu conxunto, así como fomentar un aumento xeral da conciencia ambiental

 

Novas substancias contaminantes

Neste sentido no rexistro español de emisións contaminantes figuran mais substancias contaminantes ao aire, 6 en total, como as Partículas Totais en Suspensión (PST) de medición común segundo a normativa española ou as substancias incluídas no R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos. Para as emisións á auga e ao solo, a nova normativa española, contempla a inclusión de 18 substancias máis, que están incluídas na Proposta de Directiva sobre normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas e pola que se modifica a DMA 2000/60/CE, ou a Demanda Química de Osixeno na Auga (DQO) segundo normativa española.

 

Emisións Contaminantes

O RD 812/2007, na súa disposición adicional primeira considera a obrigatoriedade de comunicar á autoridade competente aqueles contaminantes emitidos ou transferidos recollidos no anexo II do regulamento. O E-PRTR presenta a novidade de contar con 91 contaminantes fronte aos 50 do EPER.

As novas substancias incluídas neste anexo son: Hidroclorofluorocarburos (HCFC), Clorofluorocarburos (CFC), Halóns, Alaclor, Aldrina, Atrazina, Clordano, Clordecona, Clordenvinfós, Clorpirifós, DDT, Dieldrina, Diurón, Endosulfán, Abruño, Heptacloro, Lindano, Mirex, Pentaclorobenceno, Simazina, 1,1,2,2-tetracloroetano, Toxafeno, Cloruro de Vinilo, Antraceno, Nonilfenol e os seus etoxilatos, Oxido de etileno, Isoproturón, Naftaleno, Fftalato de bis (DEHP), Tributilestaño e compostos Trifenilestaño e compostos, Trifluralina, Amianto, Octilfenoles e os seus etoxilatos, Flouranteno, Isodrina, Hexabromobifenilo e Benzoperileno.

 

Emisións á atmosfera, á auga e ao solo

Os titulares de complexos notificarán as emisións á atmosfera, á auga e ao solo de calquera dos contaminantes incluídos no Anexo II do Regulamento E-PRTR.

Os datos de emisións notificados deben incluír os códigos M, C, E (medido calculado estimado) en función do método utilizado para a obtención das devanditas emisións. No caso de datos medidos ou calculados ("M" ou "C"), deberá indicarse ademais a metodoloxía de medición ou de cálculo utilizada

 

Emisións á atmosfera

De conformidade coa columna 1a da táboa do Anexo II do Regulamento E-PRTR, especifícanse un total de 60 substancias como contaminantes atmosféricos relevantes.
Os titulares están obrigados a especificar todos os datos referidos a emisións accidentais sempre que dispoñan da devandita información.

 

Emisións á auga

De conformidade coa columna 1b da táboa do Anexo II do Regulamento E-PRTR, especifícanse un total de 71 substancias como contaminantes relevantes á auga.

Os titulares están obrigados a especificar todos os datos referidos a emisións accidentais sempre que dispoñan da devandita información.

Nas emisións á auga pedirase a identificación do destino das verteduras que se xeren na planta de acordo coa lexislación vixente (canle e ao tipo de cunca que vai, litoral depuradora privada, depuradora pública, colector, rede de rede de sumidoiros ou rede de saneamento público). As emisións de substancias e contaminantes identificados nas verteduras cuxo destino sexa o tratamento (depuradoras, rede de rede de sumidoiros ou rede de saneamento público), serán considerados como "transferencia fóra da localización de contaminantes en augas residuais" para os efectos dos requirimentos de información considerados no Regulamento E-PRTR.

 

Emisións ao solo

A comunicación de información sobre "emisións ao solo" só é aplicable aos contaminantes en residuos que son obxecto das operacións de eliminación "tratamento do solo" (biodegradación de escouras de líquido ou lamas no solo, etc.) ou "inxección profunda" (Inxección de escouras bombeables a pozos, depósitos de sal ou depósitos naturais). Se os residuos son obxecto destes tratamentos, serán comunicados unicamente polo titular do complexo que xera os residuos.

O estendido de lamas e esterco considéranse operacións de valorización e, polo tanto, non deben comunicarse como emisións ao solo. As emisións accidentais de contaminantes ao solo na localización dun complexo (como por exemplo, os derramo) non deben comunicarse. En teoría, poden producirse emisións ao solo accidentais (como por exemplo, os derivados polas fugas nas canalizacións utilizadas en operacións de inxección profunda) pero só se prevé a súa aparición en casos moi raros.

As operacións de eliminación relevantes de conformidade co Artigo 6 son, fundamentalmente, o tratamento de solo de lamas e a inxección profunda de solucións salinas subterráneas. As transferencias fóra da localización (por exemplo, a través de canalizacións) que, a miúdo, anteceden ás emisións ao solo nestes casos non teñen que comunicarse.

De acordo coa columna 1c da táboa do Anexo II do Regulamento E-PRTR, especifícanse un total de 61 substancias como contaminantes relevantes en emisións ao solo.

En caso de que os datos se baseen en medicións ou cálculos, deberá comunicarse, ademais, a metodoloxía de medición ou calculo utilizadas.

 

Transferencias

Transferencias fóra da localización de contaminantes en augas residuais

Unha transferencia fóra da localización de contaminantes en augas residuais significa o movemento máis alá dos límites dun complexo de contaminantes en augas residuais destinadas ao seu tratamento, incluíndo o tratamento de augas residuais industriais. As transferencias fóra da localización poden realizarse a través de redes de rede de sumidoiros ou por outros medios tales como colectores ou tanques (por estrada).

Os titulares deberán comunicar as transferencias fóra da localización de calquera dos contaminantes incluídos no anexo II do Regulamento E-PRTR en augas residuais destinadas a tratamento o umbral aplicable do cal, especificado na columna 1 b da táboa do devandito anexo, fose superado.

 

Transferencias fóra da localización de residuos

Unha transferencia fóra da localización de residuos significa o movemento máis alá dos límites dun complexo de residuos destinados a eliminación ou recuperación.

Os titulares deberán comunicar as transferencias fóra da localización de:

residuos perigosos (RP) por enriba de 2 toneladas anuais

residuos non perigosos (non-RP) por enriba de 2.000 toneladas anuais destinadas a calquera operación de recuperación ou eliminación con excepción das operacións de eliminación de tratamento de solo ou inxección profunda, as cales, como xa se mencionou, deben notificarse como emisións ao solo.

  • "Residuo" significa calquera substancia ou obxecto segundo o definido no Artigo 1 (a) da Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeo e do Concello do 5 de abril de 2006 relativa aos residuos.
  • "Residuo perigoso" significa calquera substancia ou obxecto segundo o definido no Artigo 1 (4) da Directiva 91/689/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa aos residuos perigosos.
  • "Residuo non perigoso" significa calquera residuo que non sexa "Residuo perigoso"

Os umbral especificados, deben entenderse como a suma total dos residuos transferidos fora da localización, independentemente de que sexan tratados dentro do país, se transfiren a outros países ou se están destinados a eliminación ou recuperación.

O titular debe indicar se os residuos están destinados a recuperación ou a eliminación. En casos de residuos destinados a tratamentos que poden contemplar operacións tanto de recuperación coma de eliminación (como por exemplo clasificación), deberá consignarse a operación de tratamento (R ou D) á que se destine máis do 50% dos residuos. Naqueles casos excepcionais nos que o complexo non sexa capaz de controlar se máis do 50% dos residuos foron eliminados ou recuperados, entón deberá utilizarse o código "D". Ver PDF

Para os movementos transfronteirizos de residuos perigosos, debe comunicarse, ademais, o nome e a dirección do xestor responsable así como o lugar exacto onde o tratamento de recuperación ou eliminación se vaia realizar. A subministración de información realizarase de conformidade co Anexo III do Regulamento EPRTR.

 

Categorías de actividades industriais incluídas no anexo 1 da lei 12/2002 (versión publicada no RD 509/2007)

Prazos de Declaración do PRTR

 

Dacordo coa RD 508/2007, a data de remisión da información incluída neste rexistro será antes do 30 de xuño seguinte ao período anual ao que estean referidos os datos.

Para poder acadar este requisito legal, na nosa Comunidade se establecen os seguintes períodos:

  • Rexistro e notificación dos complexos industriais: 1 de abril de cada ano.
  • Revisión e validación das CC.AA: 1 de abril ao 30 de xuño.

Sirva de recordatorio que deberán cubrir anualmente os Datos Históricos, Consumos e Perfil Ambiental Xeral do Complexo.

En orde correlativo, declararanse os contaminantes emitidos á atmosfera, á auga, ó solo (se existiran) e as tranferencias de residuos segundo o indicado no RD 508/2007, destinadas a calquera operación de valorización ou eliminación con excepción das operacións de eliminación de tratamento de solo ou inxección profunda). O RD 102/2011 elimina os umbrais de información e será responsabilidade da instalación a remisión de datos.