CMATI

|
|
|
Compartir

Parga - Ladra - Támoga

Código ZEC

ES1120003

Rexión

Atlántica

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba, Xermade.

Superficie

4.939 ha.

Situación

No cuadrante noroccidental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas da Terra Chá e Lugo. Localidades de referencia: Guitiriz, Parga, Friol, Xermade, Vilalba, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei, Feira do Monte, Castro de Rei, Lugo.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Parga – Ladra – Támoga”, de 4.938 ha.
  • Reserva da Biosfera “Terras do Miño”

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3110
 
Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)
3120
 
Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo sobre solos xeralmente areentos do mediterráneo occidental con Isoetes spp.
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3140
 
Augas oligomesotróficas calcarias con vexetación béntica de Chara spp.
3150
 
Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
P
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
7210
ß
Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae
7230
 
Turbeiras baixas alcalinas
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
91D0
ß
Turbeiras boscosas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0
 
Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes ríos (Ulmenion minoris)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Eryngium viviparum
Coenagrion mercuriale
Chondrostoma polylepis
Luronium natans
Elona quimperiana
Rutilus arcasii
Narcissus asturiensis
Euphydryas aurinia
 
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Lucanus cervus
 
Sphagnum pylaisii
Macromia splendens
 
 
Margaritifera margaritifera
 
 
Oxygastra curtisii
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Galemys pyrenaicus
Discoglossus galganoi
Lutra lutra
Lacerta schreiberi
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
  • Documento Pedras de Terra e Auga Descargar
  • Despregable da Lagoa de Cospeito Descargar
  • Lagoa de Cospeito Descargar
Subir