CMATI

|
|
|
Compartir

Macizo Central

Código ZEC

ES1130002

Rexión

Atlántica e Mediterránea.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, Larouco e Montederramo.

Superficie

46.986 Ha.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, “Macizo Central” de 46.829 ha
  • Parque natural “O Invernadeiro” de 5.722 ha.
  • Monumento natural “Souto de Rozavales” de 1,80 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
4060
 
Queirogais alpinos e boreais
4090
 
Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos
5230
ß
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6160
 
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520
 
Prados de sega de montaña
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
 
Soutos
92A0
 
Bosques galería de Salix alba e Populus alba
9330
 
Sobreirais
9340
 
Aciñeirais
9380
 
Acevedos

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Festuca elegans
Geomalacus maculosus
Chondrostoma polylepis
Festuca summilusitana
Lucanus cervus
Rutilus arcasii
Narcissus asturiensis
 
 
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
 
 
Veronica micrantha
 
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Discoglossus galganoi
Barbastella barbastellus
Lacerta monticola
Galemys pyrenaicus
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir