CMATI

|
|
|
Compartir

Serra do Xistral

Código ZEC

ES1120015

Rexión

Atlántica

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro.

Superficie

22.964 ha.

Situación

Extensa área montañosa do norte e noroeste da provincia de Lugo, penetrando levemente polo oeste na provincia da Coruña. Pertence ás comarcas da Mariña Central, A Mariña Occidental, A Terra Chá e Eume. Localidades de referencia: Ourol, Ferreira, A Seara, Mondoñedo, Abadín, Muras, As Pontes de García Rodríguez.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Xistral, de 22.964 ha.
  • Reserva da Biosfera "Terras do Miño”.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
ß
Turbeiras altas activas
7120
 
Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural
7130
ß
Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas)
7130
 
Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas)
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91D0
ß
Turbeiras boscosas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9380
 
Acevedos

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Narcissus asturiensis
Coenagrion mercuriale
Chondrostoma polylepis
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Elona quimperiana
 
Sphagnum pylaisii
Euphydryas aurinia
 
Trichomanes speciosum
Geomalacus maculosus
 
Woodwardia radicans
Lucanus cervus
 
 
Margaritifera margaritifera
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Galemys pyrenaicus
Discoglossus galganoi
Lutra lutra
Lacerta monticola
Miniopterus schreibersii
Lacerta schreiberi
Myotis myotis
 
Rhinolophus euryale
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
  • Documento de análise e valoración da serra Descargar
Subir