CMATI

|
|
|
Compartir

Lexislación de referencia

 • Lei 50/1999 do 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenza de Animais Potencialmente Perigosos. (BOE nº 307, de 24 de decembro de 1999).
 • Real Decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da posesión de animais potencialmente perigosos (BOE nº 74, do 27-3-2002)
 • Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos. (DOG nº 63, do 2 de abril de 2002).

Contén os seguintes anexos:

 • Anexo I: Solicitude de inscrición no Rexistro Galego de Adestradores Caninos.
 • Anexo II: Anotación no Rexistro Galego de Adestradores Caninos (notificación de cambios).
 • Anexo III: Notificación de cancelación no Rexistro Galego de Adestradores Caninos
 • Anexo IV: Anotación no Rexistro Galego de Animais de Compañía e Pot. Perigosos (notificación de cambios).
 • Anexo V: Solicitude de nomeamento de veterinario actuante do Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos.
 • Anexo VI: Solicitude de expedición do certificado de capacitación para o adestramento.
 • Anexo VII: Contido mínimo do temario teórico-práctico destinado a adestradores.
 • Anexo VIII: Solicitude de homologación de centros dedicados ó ensino para o adestramento.