CMATI

|
|
|
Compartir

Canón do Sil

Código do ZEC

ES1120014

Rexión

Mediterránea.

Data declaración LIC

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Superficie

5.914 ha.

Concellos

Pantón, Sober, Nogueira de Ramuín e Parada de Sil.

Situación

No tramo baixo do Cabe e do Sil, antes da súa desembocadura no río Miño. Sito entre as comarcas de Terra de Lemos (Lugo), Ourense e Terra de Caldelas (Ourense). Localidades de referencia: Sober, Parada de Sil, Os Peares e San Estevo de Ribas de Sil.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Canón do Sil”, de 5.914 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4030
 
Queirogais secos europeos
5230
ß
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
 
Soutos
92A0
 
Bosques galería de Salix alba e Populus alba
9330
 
Sobreirais
9340
 
Aciñeirais

 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
 
Cerambyx cerdo
Chondrostoma polylepis
 
Euphydryas aurinia
Rutilus arcasii
 
Geomalacus maculosus
 
 
Gomphus graslinii
 
 
Lucanus cervus
 
 
Macromia splendens
 
 
Oxygastra curtisii
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi
Galemys pyrenaicus
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
 
Myotis emarginatus
 
Myotis myotis
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir