CMATI

|
|
|
Compartir

Costa Ártabra

Código da ZEC

ES1110002

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Concellos

Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Narón, Ferrol, Mugardos, Ares.

Superficie

7.546 ha.

Situación

Tramo costeiro do norte da provincia da Coruña, correspondente á comarca de Ferrol e unha parte da de Ortegal. Localidades de referencia: Ferrol, Valdoviño, Cedeira, Cariño.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección para as Aves: ZEPA ES0000258 “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”, 4.266 ha).
  • Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Costa Ártabra” de 7.546 ha e ”Costa de Ferrolterra-Valdoviño” de 4.266 ha.
  • Humidal Protexido “Lagoa e areal de Valdoviño”; de 485 ha).
  • Humidal Ramsar “Lagoa e areal de Valdoviño, 7ES025; 485 ha).

A área correspóndese parcialmente coa IBA 005 Costa de Ferrolterra-Valdoviño e a IBA 006 Punta Candieira-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, incluídas no inventario de SEO/BirdLife (1998).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
1110
 
Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda
1130
 
Esteiros
1140
 
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar
1150
ß
Lagoas costeiras
1160
 
Grandes calas e baías pouco profundas
1170
 
Arrecifes
1210
 
Vexetación anual sobre argazos
1220
 
Vexetación perenne de coídos
1230
 
Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
1310
 
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas
1330
 
Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1420
 
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae)
2110
 
Dunas móbiles embrionarias
2120
 
Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)
2130
ß
Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)
2150
ß
Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)
2190
 
Depresións intradunales húmidas
2230
 
Dunas con céspedes do Malcolmietalia
2260
 
Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3150
 
Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
4040
ß
Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans
5230
ß
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6420
 
Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
ß
Turbeiras altas activas
7120
 
Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural
7130
ß
Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas)
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
7210
ß
Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae
7220
ß
Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
7230
 
Turbeiras baixas alcalinas
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
8330
 
Furnas mariñas
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Centaurea borjae
Coenagrion mercuriale
Alosa alosa
Culcita macrocarpa
Elona quimperiana
Alosa fallax
Festuca brigantina
Euphydryas aurinia
 
Narcissus asturiensis
Geomalacus maculosus
 
Omphalodes littoralis
Lucanus cervus
 
Rumex rupestris
 
 
Sphagnum pylaisii
 
 
Trichomanes speciosum
 
 
Woodwardia radicans
 
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Caretta caretta
Galemys pyrenaicus
Chelonia mydas
Halichoerus grypus
Chioglossa lusitanica
Lutra lutra
Discoglossus galganoi
Myotis myotis
Lacerta monticola
Rhinolophus ferrumequinum
Lacerta schreiberi
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo IV Espazos da Área Litoral Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir