CMATI

|
|
|
Compartir

Costa da Vela

Código ZEC

ES1140010

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004.Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Concellos

Cangas.

Superficie

1.419 ha.

Situación

A cabalo das rías de Vigo e Pontevedra, no extremo da península do Morrazo. Localidades de referencia: O Hío e Cangas.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Costa da Vela” de 1.419 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
1130
 
Esteiros
1140
 
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar
1160
 
Grandes calas e baías pouco profundas
1170
 
Arrecifes
1210
 
Vexetación anual sobre argazos
1220
 
Vexetación perenne de coídos
1230
 
Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
2110
 
Dunas móbiles embrionarias
2120
 
Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)
2130
ß
Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)
2150
ß
Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)
2190
 
Depresións intradunales húmidas
2260
 
Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6420
 
Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8330
 
Furnas mariñas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

 

Flora
Invertebrados
Peixes
 
Cerambyx cerdo
Alosa alosa
 
Coenagrion mercuriale
Alosa fallax
 
Euphydryas aurinia
 
 
Lucanus cervus
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Lutra lutra
Discoglossus galganoi
Myotis myotis
Lacerta schreiberi
Phocoena phocoena
 
Rhinolophus euryale
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros
 
Tursiops truncatus

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo IV Espazos da Área Litoral Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir