CMATI

|
|
|
Compartir

Fragas do Eume

Código ZEC

ES1110003

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Plan de ordenación dos recursos Naturais (P.O.R.N.) do Parque natural “Fragas do Eume”. Decreto 211/1996

Concellos

Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Monfero, Pontedeume.

Superficie

9.127 ha.

Situación

Ao nordeste da provincia da Coruña, entre a Ría de Ares e a Serra da Loba. Localidades de referencia: Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, As Neves e Monfero.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Fragas do Eume” de 9.127 ha
  • Parque Natural ''Fragas do Eume'', 9.126 ha).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
5230
ß
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
 
Soutos

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Culcita macrocarpa
Coenagrion mercuriale
Chondrostoma polylepis
Narcissus asturiensis
Elona quimperiana
 
Narcissus cyclamineus
Euphydryas aurinia
 
Sphagnum pylaisii
Geomalacus maculosus
 
Trichomanes speciosum
Lucanus cervus
 
Woodwardia radicans
Margaritifera margaritifera
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi
Galemys pyrenaicus
Lacerta monticola
Lutra lutra
Lacerta schreiberi
Myotis bechsteinii
 
Myotis emarginatus
 
Myotis myotis
 
Rhinolophus euryale
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
  • Guía informativa Descargar
  • Folleto/mapa topográfico Descargar
  • Guía detallada das sendas Descargar
Subir