CMATI

|
|
|
Compartir

Gándaras de Budiño

Código ZEC

ES1140011

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Concellos

O Porriño, Salceda de Caselas e Tui.

Superficie

727 ha.

Situación

No val do río Louro, no extremo sudoccidental galego, preto do río Miño e de Portugal, e non lonxe da ría de Vigo e do río Tea. Localidades de referencia: Orbenlle, O Casal e Centeáns (O Porriño); Budiño (Salceda de Caselas); Bouzón, Ribadelouro e Mallón (Tui). Comarcas de Vigo e Baixo Miño, provincia de Pontevedra.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Gandaras de Budiño” de 727 ha

Refuxio de Fauna (PO-5).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
7230
 
Turbeiras baixas alcalinas
91D0
ß
Turbeiras boscosas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Narcissus cyclamineus
Cerambyx cerdo
Chondrostoma polylepis
 
Elona quimperiana
Rutilus arcasii
 
Geomalacus maculosus
 
 
Lucanus cervus
 
 
Oxygastra curtisii
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Galemys pyrenaicus
Discoglossus galganoi
Lutra lutra
Emys orbicularis
Myotis myotis
Lacerta schreiberi
Rhinolophus ferrumequinum
Mauremys leprosa
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir