CMATI

|
|
|
Compartir

Illas Estelas

Código ZEC

ES1140012

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Concellos

Nigrán.

Superficie

725 ha.

Situación

Na marxe norte da ría ou enseada de Baiona, no extremo sudoeste da ría de Vigo. Localidades de referencia: Panxón, Baiona,

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, “Illas Estelas” de 725 ha

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
1110
 
Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda
1140
 
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar
1160
 
Grandes calas e baías pouco profundas
1170
 
Arrecifes
1210
 
Vexetación anual sobre argazos
1220
 
Vexetación perenne de coídos
1230
 
Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
2110
 
Dunas móbiles embrionarias
2120
 
Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8330
 
Furnas mariñas

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
 
 
Alosa alosa
 
 
Alosa fallax

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
 
Phocoena phocoena
 
Tursiops truncatus

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo IV Espazos da Área Litoral Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir