CMATI

|
|
|
Compartir

Ortigueira - Mera

Código ZEC

ES1110001

Rexión

Atlántica

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

Cariño, Ortigueira, Cerdido, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas.

Superficie

3.868 ha.

Situación

No extremo norte da provincia da Coruña, pertencente ás comarcas de Ortegal e Ferrol. Localidades de referencia: Santa Marta de Ortigueira, Cariño e Moeche.

Outras figuras de protección

  • Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Ortigueira – Mera”, de 3.868 ha, e “Ría de Ortigueira e Ladrido”, de 3.025 ha.
  • Humidal Protexido “Ría de Ortigueira e Ladrido”; 3.025 ha.
  • Zona de Especial Protección para as Aves, ZEPA ES0000086 “Ría de Ortigueira e Ladrido”, 3.025 ha.
  • Humidal Ramsar “Rías de Ortigueira e Ladrido, de; 2.920 ha).

A área correspóndese parcialmente coa IBA 006 Punta Candeeira-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
1110
 
Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda
1130
 
Esteiros
1140
 
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar
1150
ß
Lagoas costeiras
1160
 
Grandes calas e baías pouco profundas
1170
 
Arrecifes
1210
 
Vexetación anual sobre argazos
1230
 
Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
1310
 
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas
1320
 
Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)
1330
 
Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1420
 
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae)
2110
 
Dunas móbiles embrionarias
2120
 
Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)
2130
ß
Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)
2190
 
Depresións intradunales húmidas
2230
 
Dunas con céspedes do Malcolmietalia
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
5230
ß
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6420
 
Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7220
ß
Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
8330
 
Furnas mariñas
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Culcita macrocarpa
Elona quimperiana
Alosa alosa
Trichomanes speciosum
Geomalacus maculosus
Alosa fallax
Woodwardia radicans
Lucanus cervus
Petromyzon marinus
 
Margaritifera margaritifera
Salmo salar

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Caretta caretta
Lutra lutra
Chioglossa lusitanica
Rhinolophus ferrumequinum
Discoglossus galganoi
Rhinolophus hipposideros
Lacerta monticola
 
Lacerta schreiberi
 

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir