CMATI

|
|
|
Compartir

Serra do Cando

Código ZEC

ES1140014

Rexión

Atlántica

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz.

Superficie

5.458 ha.

Situación

Na zona centro-sudoeste de Galicia, na denominada Dorsal Galega. Nesta serra atópase o nacemento dos ríos Verdugo e Almofrei (este último tributario do Lérez). Está relativamente próxima ao río Lérez e ao río Avia, afluente do Miño. Localidades de referencia: Cerdedo, Chamadoira, Limeres, Cavadosa e Meilide (Cerdedo); Caroi, Valongo e Augas Santas (Cotobade); Alfonsín, Devesa de Arriba, Pousada, Pardesoa e Sisto (Forcarei); Escuadra, Antas, Covelo, Cambeses, Gabián, Cernedo e A Barcia (A Lama); Xigarza e Doade (Beariz).

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Cando”, de 5.458 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
ß
Turbeiras altas activas
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
 
Cerambyx cerdo
Rutilus arcasii
 
Euphydryas aurinia
 
 
Geomalacus maculosus
 
 
Lucanus cervus
 
 
Oxygastra curtisii
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi
Galemys pyrenaicus
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
 
Myotis bechsteinii
 
Myotis emarginatus
 
Myotis myotis
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo VI Espazos das Áreas de Montaña Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir