CMATI

|
|
|
Compartir

Proxecto MIGRAMIÑO

LOGO

 


Proxecto: 0016_MIGRA_MIÑO_MINHO_1_E

O proxecto MIGRA MIÑO – MINHO expón como reto principal mellorar a protección e a xestión sustentable do espazo natural de fronteira que conforma a subconca internacional do río Miño, incluíndo os seus afluentes tributarios, e quéreo facer a través dunha mellora das condicións do hábitat fluvial e medidas que melloren o estado de conservación das poboacións de peixes migradores presentes no mesmo.

MIGRA MIÑO – MINHO busca mellorar a protección e conservación do hábitat fluvial da subconca do tramo internacional do río Miño desde o encoro de Frieira (provincia de Ourense) ata a súa desembocadura con actuacións de mellora do estado de conservación das canles fluviais e das especies de peixes migradores presentes no río Miño e nos seus afluentes.

Ademais da compoñente ambiental, este proxecto pretende dar resposta ás demandas político-sociais de protexer e mellorar o estado natural do tramo internacional do Río Miño, mediante a conservación dun da compoñentes clave máis ameazados, as especies de peixes migradores. Isto contribuirá á preservación e valorización das actividades pesqueiras tradicionais, así como ao desenvolvemento socioeconómico sustentable do territorio transfronteirizo, ao responder as necesidades prácticas das actividades comerciais coa pesca, o turismo ou o sector enerxético.

Obxectivos:

O proxecto MIGRA MIÑO – MINHO ten como obxectivo xeral mellorar a protección e conservación do hábitat fluvial da conca do río Miño no tramo internacional a través da implementación de actuacións de mellora das canles fluviais e do estado de conservación das especies de peixes migradores presentes no Baixo Miño e os seus afluentes tributarios.

Os obxectivos específicos son:

•Mellorar a mobilidade e accesibilidade dos peixes migradores no hábitat fluvial nos ríos tributarios do Miño.


•Mitigar as presións de orixe antrópico que están presentes nas canles fluviais e que afectan os hábitats e á dinámica das especies migradoras obxectivo.


•Reforzar e mellorar o estado de conservación das poboacións de peixes migradores, en concreto a anguía, o salmón e o sábalo


•Avaliar obxectivamente o impacto das estratexias conxuntas implementadas para a mellora do estado de conservación do hábitat e das especies de peces migradores na conca internacional do río Miño

 


Orzamento:

O proxecto conta cun custo total de 2.131.548,91 €. Este proxecto conta coa axuda financeira do Programa POCTEP (Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España – Portugal) a través do Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) da Unión Europea.

 

Calendario:

O proxecto desenvolverase ata o mes de setembro de 2019. O calendario segundo actividades é o seguinte:

Actividade 1: Máis mobilidade e Accesibilidade no hábitat fluvial: 4 Trimestre 2016 a 1 Trimestre de 2019

Actividade 2: Mitigación de presións de orixe antrópico en canles fluviais: 4 Trimestre de 2016 a 4 Trimestre de 2018.

Actividade 3: Reforzo e mellora das poboacións de peixes migradores: 2 Trimestre de 2016 a 3 Trimestre de 2019.

Actividade 4: Avaliación do impacto das actuacións. Explotación dos resultados: 1 Trimestre de 2017 a 3 Trimestre de 2019.

Actividade 5: Xestión e Coordinación: 4 Trimestre de 2016 a 3 Trimestre de 2019

Actividade 6: Comunicación: 4 Trimestre de 2016 a 3 Trimestre de 2019

 

Socios:

Os socios do proxecto son 7, de Galicia e Portugal:

• Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de Galicia. Beneficiario Principal


•Instituto dá Conservação dá Natureza e dás Forestas


•Confederación Hidrográfica do Miño-Sil


•Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.


•Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitorado de Investigación e Innovación. Estación de Hidrobiología “Encoro do Con”


•CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental


•Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira


 

Resultados:

•Un conxunto de obstáculos fluviais eliminados ou permeabilizados: demolición de azudes, pasos piscícolas ou azud desmontable. Permitirá dar continuidade lonxitudinal e lateral das canles, aumentando a accesibilidade dos afluentes do río Miño ás especies de peixes migradores. En liña co primeiro obxectivo específico.


•Novos dispositivos de franqueo deseñados, testeados e instalados en cursos fluviais tributarios da subcuenca internacional do Miño. Contribuirá á permeabilización de obstáculos para peces migradores e a fauna en xeral a través de solucións ad-hoc ás condicións dos obstáculos que limitan a continuidade fluvial.


•Normas de xestión de comúns de pesca fluvial establecidas e acordadas entre as correspondentes autoridades de xestión competentes na materia de Galicia e Portugal. Dáse un paso moi relevante na xestión conxunta dos recursos piscícolas asociados á subcuenca internacional do río Miño implicando ás entidades con competencias na xestión da pesca fluvial

Un plan de voluntariado internacional de apoio ao proxecto. Este produto permitirá concienciar e contribuír a mellorar as presións antrópicas que afectan o río Miño e os seus tributarios.

Ligazon/s relacionadas