CMATI

|
|
|
Compartir

Recomendacións para a tramitación de proxectos sectoriais con incidencia supramunicipal

Os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal teñen por obxecto a regulación detallada e pormenorizada da implantación dunha infraestrutura, dotación ou instalación determinada de interese público ou utilidade social, ou de solo destinado a vivendas protexidas cando a súa incidencia transcenda do termo municipal no que se localice

Os proxectos sectoriais deberán axustarse ás determinacións do correspondente plan sectorial, aínda que poderán aprobarse proxectos sectoriais en ausencia de plan sectorial.

Documentación

A documentación que os proxectos sectoriais deben achegar é a seguinte

rd1513-2005

Tipos de expedientes para tramitar:

  • Parques eólicos
  • Parques empresariais
  • Liñas eléctricas
  • Gasodutos
  • Acuicultura
  • Parques tecnolóxicos
  • Outros de incidencia supramunicipal