CMATI

|
|
|
Compartir

Formularios de solicitude

Solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ORDINARIA

Formulario

Plans e programas que establecen o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental en materia de agricultura, gandaría, silvicultura, acuicultura, pesca, enerxía, minaría, industria, transporte, xestión de residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público marítimo terrestre, telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano e rural, ou do uso do solo (artigo 6.1.a da Lei 21/2013)

Plans e programas que requiran una avaliación ordinaria por afectar de forma apreciable (nos termos previstos na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da biodiversidade) a espazos da Rede Natura 2000 (artigo 6.1.b da Lei 21/2013)

Plans que deben someterse ao procedemento simplificado pero, a solicitude do promotor, o órgano ambiental determina sometelo ao procedemento ordinario (artigo 6.1.d da Lei 21/2013)

Plans xerais de ordenación municipal (artigo 46.1.b da Lei 2/2016)

Solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica SIMPLIFICADA

Formulario

Modificacións menores de plans e programas sometidos ao procedemento ordinario (artigo 6.2.a da Lei 21/2013)

formulario (5A)

formulario (5B)

Plans e programas que poidan afectar a espazos da Rede Natura 2000 (directa ou indirectamente)

Plans e programas que, cumprindo os requisitos necesarios para ser sometidos ao procedemento ordinario, establecen o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión (artigo 6.2.b da Lei 21/2013)

Plans ou programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non cumpren os demais requisitos necesarios para ser sometidos ao procedemento ordinario (artigo 6.2.c da Lei 21/2013)

Modificacións menores de planeamento xeral (PXOM / NNSS) (artigo 46.2.a da Lei 2/2016)

formulario (6)

Expedientes de delimitación de núcleo rural (artigo 46.2.b da Lei 2/2016)

Plans parciais ou plans especiais promovidos polo concello (artigo 46.2.b da Lei 2/2016)

Plans parciais ou plans especiais promovidos por particulares lexitimados para facelo (artigo 46.2.b da Lei 2/2016)

formulario (7)

Solicitude da DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

Formulario

Plans ou programas sometidos a avaliación estratéxica (Lei 9/2006) ou avaliación ambiental estratéxica ordinaria (Lei 21/2013)

formulario (8)

Planeamento urbanístico promovido polo concello

formulario (9)

Plans urbanísticos promovidos por particulares lexitimados para facelo

formulario (10)

 

Contacto/s relacionados