CMATI

|
|
|
Compartir

Normativa

i. Ámbito comunitario

Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de novembro de 2010 sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación) (versión refundida)

 

Recomendación do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de abril de 2001 sobre criterios mínimos das inspeccións medioambientais nos Estados membros

 

ii. Ámbito estatal

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación

 

Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación

 

iii. Ámbito autonómico

Decreto 156/1995, do 3 de xuño, de inspección ambiental

 

Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia

Modificada/Correxida ou afectada por: Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

 

Orde do 30 de maio de 1996 pola que se regula o exercicio da inspección ambiental única e a tramitación de denuncias ambientais

Modificada/Correxida ou afectada por: Orde do 15 de novembro de 1999 pola que se modifica a Orde do 30 de maio de 1996, que regula o exercicio da inspección ambiental única e a tramitación de denuncias ambientais

 

Orde do 15 de novembro de 1999 pola que se modifica a Orde do 30 de maio de 1996, que regula o exercicio da inspección ambiental única e a tramitación de denuncias ambientais

Modificada/Correxida ou afectada por: Orde do 13 de marzo de 2000 pola que se modifica o anexo da Orde do 15 de novembro de 1999 para incluír novos datos nos modelos das actas de inspección co fin de recabar maior información nas inspeccións ambientais