CMATI

|
|
|
Compartir

Preguntas máis frecuentes

¿Como podo obter información sobre o comportamento ambiental dunha empresa?

Pode visitarse o sitio web da inspección ambiental de Galicia, onde se publican resumos dos informes realizados nas inspeccións ambientais a instalacións IPPC:

 

http://www.cmati.xunta.es/seccion-tema/c/Proteccion_do_medio?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Inspeccion_ambiental/seccion.html&sub=Introduccion/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Inspeccion_ambiental/Inspeccions_IPPC/listado_inspeccionsIPPC_central.html

 

Tamén pode obterse información acerca das condicións ambientais impostas ás instalacións IPPC na correspondente AAI, visitando o sitio web da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio:

 

http://www.cmati.xunta.es/busca-de-expedientes-dá-autorizacion-ambiental-integrada

 

Ou pode exercitar o seu dereito de acceso á información ambiental recoñecido na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE), seguindo as indicacións do seguinte sitio web:

 

http://siam.cmati.xunta.es/presentacion-solicitude-informacion

¿Que beneficios derívanse da implantación dun sistema de xestión ambiental (SGA)?

Ademais dos beneficios directos derivados da implantación dun SGA, tales como unha mellor xestión do risco da instalación, mellórase o factor de rendemento do operador ao avaliar o risco para calcular a frecuencia das inspeccións, de modo que un operador cun SGA será moi probablemente inspeccionado cunha frecuencia máis baixa, ao ter un dano potencial sobre o medio ambiente menor.

¿Que tipo de sancións poden xurdir se se detectan incumprimentos?

Se no desenvolvemento das inspeccións ambientais constátanse incumprimentos da normativa ambiental, estes poden dar lugar a sancións.

 

Ademais, cando se produzan danos aos recursos naturais, pódense esixir tamén ao responsable, a adopción das medidas necesarias para restituír o recurso natural danado ao estado anterior a producirse o dano.

¿Que valor teñen os feitos constatados durante as inspeccións ambientais?

Con arranxo ao disposto no artigo 137.3 da Lei 30/1992 e 17.5 do Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto:

 

“Os feitos constatados por funcionarios aos que se recoñece a condición de autoridade, e que se formalicen en documento público observando os requisitos legais pertinentes, terán valor probatorio sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios administrados”.

 

En consecuencia e, dado que os inspectores ambientais son funcionarios públicos, gozan da condición de axentes da autoridade no exercicio das súas funcións, e os feitos constatados por eles nas actas de inspección teñen presunción de veracidade.

¿Que tipo de información compróbase durante as inspeccións?

As inspeccións comezan nas propias oficinas da Administración e continúan nas instalacións do operador.

 

A inspección administrativa ou verificación administrativa implica a revisión de todos os documentos que integran o expediente administrativo para verificar o seu cumprimento.

 

A inspección in situ inclúe a inspección visual, a recompilación de probas e a toma de mostras, para determinar se os operadores cumpren as condicións da autorización e/ou a lexislación aplicable.

 

Ao levar a cabo unha inspección visual, os inspectores visitan os lugares crave e inspeccionan os dispositivos pertinentes (por exemplo, as fontes de emisións á atmosfera, á auga ou ao chan, filtros/depuradoras, instalacións de almacenamento de residuos).

 

No caso de instalacións IPPC a inspección tamén pode centrarse en equipos considerados como mellores técnicas dispoñibles (MTD), tales como dispositivos de eficiencia enerxética ou sistemas de reciclaxe.

 

As tomas de mostras seguen os procedementos e protocolos establecidos.

 

¿Con que frecuencia realízanse as inspeccións prefijadas?

As inspeccións prefijadas a instalacións IPPC realízanse periodicamente cunha frecuencia baseada nunha serie de parámetros:

 

§  A visita de inspección debe realizarse no prazo dun ano desde o inicio da actividade.

 

§  O período entre dúas visitas in situ baséase nunha avaliación dos riscos das instalacións correspondentes e non supera 1 ano nas instalacións que teñen os riscos máis altos e 3 anos nas instalacións que teñen riscos menores.

 

§  Se unha inspección constata un grave incumprimento das condicións da autorización ambiental integrada, nun prazo non superior a 6 meses realízase unha visita adicional á instalación.

 

Nos Programas de inspección ambiental establécese a frecuencia das inspeccións aos distintos tipos de instalacións controladas ou a unha serie de instalacións especificadas nos mesmos, baseándose nunha avaliación sistemática dos riscos ambientais das instalacións correspondentes, tendo en conta os seguintes criterios:

 

a)    O impacto potencial e real das instalacións sobre a saúde humana e o medio ambiente, tendo en conta os niveis e tipos de emisión, a sensibilidade do medio ambiente local e o risco de accidente;

 

b)    O historial de cumprimento das condicións da autorización.

 

c)    A participación do titular nun sistema de xestión ambiental.

 

¿Que tipos de inspeccións ambientais pódense realizar?

En función da existencia ou non dunha programación preestablecida, pódense realizar inspeccións prefijadas e inspeccións non prefijadas.

 

§  As inspeccións prefijadas son as realizadas como parte dun programa de inspeccións previsto e teñen por obxecto a revisión periódica do cumprimento ambiental de instalacións e actividades controladas.

 

§  As inspeccións non prefijadas son as realizadas con motivo de accidentes, incidentes e denuncias; ou para a comprobación do cumprimento das condicións impostas nas autorizacións con carácter previo ao comezo da actividade; ou á modificación substancial ou revisión dunha autorización ambiental integrada; así como as inspeccións ás instalacións e actividades que teñen lugar para facer efectiva unha autorización.

 

En función do momento no que se producen, pódense distinguir tres tipos de inspeccións ambientais:

 

§  Previas ao otorgamiento dunha autorización: teñen por obxecto comprobar a realidade dos extremos achegados nos estudos ou proxectos dos diferentes elementos preventivos (avaliacións e/ou autorizacións ambientais).

 

§  En virtude de denuncia: por feitos que poidan vulnerar as disposicións vixentes en materia de dereito ambiental.

 

§  As que se poden acordar de oficio durante o funcionamento dunha actividade, cando a Administración teña coñecemento polos seus propios medios da existencia de feitos que poidan vulnerar a normativa ambiental.

 

En función do tipo de instalación inspeccionada:

 

§  Inspección a instalacións IPPC

 

§  Inspección a instalacións NON IPPC

 

¿Que tipo de instalacións poden ser inspeccionadas?

As instalacións que poden ser obxecto de inspección ambiental son:

 

§  Instalacións IPPC, que son as incluídas no anexo 1 da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación e, por tanto, están sometidas a autorización ambiental integrada (AAI).

 

§  Instalacións NON IPPC, que son as non sometidas a AAI pero que están sometidas á normativa ambiental sectorial (produtores e xestores de residuos, actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera, actividades potencialmente contaminantes do chan, actividades sometidas á normativa de avaliación de impacto ambiental, actividades que poidan incumprir a normativa de ruídos e vibracións, actividades que realicen vertidos de augas residuais, operadores sometidos á normativa de responsabilidade ambiental).