CMATI

|
|
|
Compartir

Campos de actividade do Laboratorio

O principal obxectivo do laboratorio de Medio Ambiente de Galicia é promover e dar soporte á consecución dun medio ambiente máis saudable.

Para conseguir este obxectivo e dar cumprimento ás funcións e competencias asignadas o laboratorio ocúpase de:

  • Realizar estudos, informes técnicos e análises físicas, químicos, biolóxicos e edáficos sobre mostras de orixe ambiental, xa sexan da atmosfera, do medio acuático ou a xeración de residuos sólidos e a contaminación dos chans, co obxectivo de colaborar na avaliación, protección e vixilancia do medio ambiente e no control de actividades que xeran degradación do medio ambiente.
  • Xestionar a Rede de Calidade do Aire http://aire.medioambiente.xunta.es/
  • Comprobar e supervisar os sensores en continuo e en tempo real de que dispoñen as instalacións industriais para o control das súas emisións e inmisiones
  • Controlar o Rexistro Estatal de emisións e fontes contaminantes EPER
  • Realizar o seguimento das emisións á atmosfera das empresas situada no territorio de Galicia. Regade
  • Controlar o rexistro galego de emisións de compostos volátiles https://www.xunta.es:444/cov/
  • Informar o contraste analítico e de referencia para a aplicación dos tributos ambientais nos casos nos que lle sexa solicitado polos órganos substantivos con competencias sectoriais na xestión dos devanditos tributos.
  • Xestionar a Rede de Observación Ambiental de Galicia (ROAGA), que inclúe a rede de seguimento do estado ecolóxico das augas de Galicia. http://www.siam.medioambiente.xunta.es/roaga
  • Caracterizar verteduras urbanas e industriais, inmisiones e emisións de acordo coa normativa vixente.

Ademais, o LMAG participa en proxectos de investigación, en grupos de traballo e redes temáticas relacionadas son a súa área de coñecemento e colabora en programas de formación e practicas tuteladas.