CMATI

|
|
|
Compartir

Marco legal da avaliación ambiental

Os procedementos administrativos de avaliación ambiental que se tramitan actualmente son os seguintes:

texto alternativo, especialmente útil para a accesibilidade

 

Avaliación ambiental estratéxica de plans e programas

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental

Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente

Avaliación do impacto ambiental de proxectos

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental

Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro de 2011, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o ambiente

Avaliación da incidencia ambiental de actividades

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

LEXISLACIÓN SECTORIAL:

Ordenación do territorio

Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de ordenación do territorio

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de ordenación do litoral de Galicia

Planeamento urbanístico

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana 

Augas

Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das Concas Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Pedras

Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro

Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa

Real Decreto 18/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os Plans de xestión do risco de inundación das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar e da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta e Melilla

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia

Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de asolagamento

Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo

Conservación da natureza

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia

Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia

Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade

Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras

Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos

Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres

Contaminación acústica

Directiva 2002/49/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental

Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído

Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental

Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas

Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia

Paisaxe

Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

Patrimonio cultural

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia

Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do Estado os “hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en Asturias e Galicia

Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español