CMATI

|
|
|
Compartir

Funcións da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo exercerá as funcións inherentes á dirección, planificación, impulso, xestión e coordinación das competencias que, en materia de urbanismo, ordenación do territorio e do litoral, así como as autorizacións e os informes na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre e no solo rústico que ten atribuídas a consellería e, en particular, corresponderanlle:

 • a) A materialización e posta en práctica da política territorial e de utilización racional do solo coa finalidade de favorecer o desenvolvemento equilibrado e sustentable do territorio; contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación e protexer e potenciar o patrimonio natural e cultural, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos.
 • b) O exercicio das funcións que a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, ou norma que a substitúa, lle atribúe á persoa titular da dirección xeral competente en materia de urbanismo.
 • c) O fomento da formación e da investigación, e a elaboración e divulgación de estudos e proxectos en materia de urbanismo, ordenación do territorio e litoral.
 • d) O fomento, seguimento e control da actividade urbanística, sen prexuízo das competencias dos municipios e o requirimento de anulación de actos de aprobación de instrumentos de plan e xestión urbanística.
 • e) O fomento da participación cidadá na formulación, tramitación e xestión do plan territorial e urbanístico.
 • f) O apoio e asesoramento necesario á Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
 • g) A elaboración de proxectos e anteproxectos de disposicións normativas en materia de urbanismo, ordenación do territorio e litoral.
 • h) A coordinación dos servizos territoriais de urbanismo.
 • i) A tramitación e proposta de resolución dos procedementos de responsabilidade patrimonial no ámbito das súas competencias.
 • j) As funcións inherentes á xestión económica, execución, seguimento, control e xestión da execución dos contratos administrativos e actividades de fomento no ámbito da súa competencia por razón da materia.
 • k) A xestión dos expedientes de contratación menores de competencia da dirección xeral por razón da materia.
 • l) O exercicio de calquera competencia en materia de urbanismo que a lexislación vixente atribúa á Administración autonómica, sen especificar o órgano que deba exercela.
 • m) A realización de actuacións de mellora de contornas urbanas, de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e de equipamentos públicos que teñan por finalidade a revitalización do territorio e o reequilibrio territorial.
 • n) O outorgamento de autorizacións administrativas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, segundo o establecido na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, con excepción do establecido na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, para as cortas de árbores; e a emisión de informes preceptivos en materia de costas, nos seguintes supostos:
  1º. A emisión do informe autonómico nos procedementos de deslinde do dominio público marítimo-terrestre e as súas modificacións ou revisións e, en xeral, en todos aqueles que poidan derivar nunha delimitación ou modificación das liñas do dominio público marítimo-terrestre ou das súas servidumes de protección.
  2º. A emisión de informe autonómico aos plans e normas de ordenación territorial e urbanística, así como as súas modificacións e revisións, cando incidan sobre as zonas de servidume de protección e de influencia do dominio público marítimo-terrestre.
  3º. A emisión de informe nos proxectos de obra promovidos pola Administración xeral do Estado ou a Administración autonómica que afecten o dominio público marítimo terrestre ou ás servidumes de protección ou tránsito.
  4º. En xeral, a emisión dos informes autonómicos requiridos en execución da normativa de costas, cando se refiran ao dominio público marítimo-terrestre ou ás súas zonas de servidume, que non estean previstos expresamente neste decreto e sempre que non estean atribuídos a outro órgano da Administración autonómica.
 • ñ) A preparación dos informes que conforme a lexislación de carácter sectorial lle corresponda emitir ao órgano autonómico competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo.
 • o) A análise e a proposta de informe dos expedientes de solicitude de autorización de execución de grandes establecementos comerciais sobre a súa adaptación ao plan vixente e en tramitación, para a posta en coñecemento da súa viabilidade á Comisión Consultiva de Equipamentos Comerciais.
 • p) Informe de recursos interpostos contra resolucións ditadas pola persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo nas materias da súa competencia.