CMATI

|
|
|
Compartir

Orzamentos da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

  • Táboa

Na táboa que se amosa a continuación resúmense os orzamentos da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para o ano 2010.

O capítulo I corresponde aos gastos de persoal, o capítulo II aos gastos en bens correntes e servizos, o capítulo VI corresponde aos investimentos reais e ao capítulo VII correspóndenlle as transferencias de capital orzadas pola Secretaría Xeral.

CAPÍTULO I4.748.461 €
CAPÍTULO II194.856 €
CAPÍTULO VI18.425.988 €
CAPÍTULO VII24.352.799 €
TOTAIS I+II+VI+ VII47.722.104 €