CMATI

|
|
|
Compartir

13 -Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

O departamento implicado na sustentabilidade territorial, neste grupo técnico de traballo, é a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. O grupo conta coa presenza da Secretaría Xeral de Avaliación Ambiental como órgano ambiental  e do Instituto Galego de Estatística, membros permanentes dos GTT, co obxectivo de validar o sistema de indicadores en coherencia coas obrigas establecidas no proceso de avaliación ambiental e na procura de acadar a oficialidade dos datos xerados. No que se refire o Instituto de Estudos do Territorio (IET) este asume o papel de coordinación, poñer as ferramentas e facer as propostas obxecto de estudo e validación no seo dos GTT, co fin de elevar a Comisión de Seguimento para a súa aprobación.

Cabe subliñar que este sistema de seguimento da sustentabilidade territorial lévase a cabo a través de tres ferramentas: os indicadores de desenvolvemento e implantación (IDI); os indicadores de sustentabilidade territorial (IST) e a enquisa de percepción territorial e urbanística (EPTU).

Neste grupo técnico de traballo, ademais dos indicadores de desenvolvemento e implantación (IDI), desenvolvéronse os seguintes indicadores de sustentabilidade territorial (IST), pertencentes ao bloque Ocupación do territorio, subloques Usos do solo, Distribución-dispersión e Intensidade: 

 • Número de PXOM aprobados que desenvolven o modelo territorial das DOT ou en elaboración
 • Porcentaxe de PXOM aprobados que desenvolven o modelo territorial das DOT ou en elaboración
 • Porcentaxe de superficie con PXOM aprobados que desenvolven o modelo territorial das DOT ou en elaboración
 • Desenvolvemento urbanístico
 • PTI aprobados ou en elaboración que desenvolven o modelo territorial das DOT
 • Número de PCA desenvolvidos
 • Número de Plans sectoriais aprobados ou en elaboración que desenvolven o modelo territorial das DOT
 • Índice saturación
 • Fragmentación urbana (grao de conurbación)
 • Crecemento previsto
 • Proximidade ós núcleos de carácter fundacional
 • Dinámica urbanística

As sesións de traballo celebráronse de acordo ao estipulado no Artigo 8. 2 do Decreto 156/2012, do 12 de xullo, polo que se crea a Comisión de Seguimento das Directride de Ordenación do Territorio de Galicia, levantándose acta de cada unha delas.

 

Documento/s relacionados
 • Enquisa de Percepción Territorial e Urbanística (EPTU) (formato PDF) Descargar  (1.388 KB)