CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Baixo Miño

Código da ZEC

ES1140007

Rexión

Atlántica.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004.Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.

Concellos

A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, A Cañiza, Padrenda.

Superficie

2.871 ha.

Situación

Ao longo do bordo meridional da provincia de Pontevedra (tocando o extremo sudoccidental de Ourense en Padrenda) e facendo fronteira con Portugal. As localidades de referencia no lado galego son A Guarda, Tui, Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente.

Outras figuras de protección

  • Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Baixo Miño” de 2.874 ha, e “Esteiro do Miño” de 1.688 ha.
  • Zona de Especial Protección para as Aves: ZEPA ES0000375 “Esteiro do Miño”, 1.688 ha).

 A área forma unha unidade co lado portugués, declarado ZEPA (PTZPE0001 Estuário dos rios Minho e Coura) e LIC (PTCON0019 Rio Minho).

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
1110
 
Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda
1130
 
Esteiros
1140
 
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar
1170
 
Arrecifes
1210
 
Vexetación anual sobre argazos
1230
 
Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
1310
 
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas
1320
 
Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)
1330
 
Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1420
 
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae)
2110
 
Dunas móbiles embrionarias
2120
 
Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)
2130
ß
Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)
2190
 
Depresións intradunales húmidas
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
3270
 
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
8330
 
Furnas mariñas
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0
 
Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes ríos (Ulmenion minoris)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
92A0
 
Bosques galería de Salix alba e Populus alba
9330
 
Sobreirais
 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Jasione lusitanica
Cerambyx cerdo
Alosa alosa
Narcissus cyclamineus
Geomalacus maculosus
Alosa fallax
Woodwardia radicans
Lucanus cervus
Chondrostoma polylepis
 
Oxygastra curtisii
Petromyzon marinus
 
 
Rutilus arcasii
 
 
Salmo salar

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Galemys pyrenaicus
Discoglossus galganoi
Lutra lutra
Emys orbicularis
Myotis myotis
Lacerta schreiberi
Rhinolophus ferrumequinum
Mauremys leprosa
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir