CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2225/2019 Proxecto sectorial de creación de solo industrial para as instalacións da mercantil ASERPAL, S.A. Industria  Ver proxecto Enviar comentario
2224/2019 Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, revisión terceiro ciclo (2021-2027) Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto Enviar comentario
2223/2019 Plan especial infraestruturas do vial entre Cerdedo e Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2222/2019 Modificación puntual núm.4 do PXOM de Valga en solo de núcleo rural, concello de Valga Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2221/2019 PEID para uso de aparcadoiro en parcela para o equipamento sanitario, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2220/2019 PE de infraestruturas e dotacións para a construción dun albergue de peregrinos, Paderne Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2219/2019 PE de infraestruturas e dotacións para construción de campamento turístico en solo rústico, O Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2218/2019 MP do plan parcial para a inclusión de uso dotacional sanitario (Plan parcial Areal-1), Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2217/2019 MP das NNSSPP referida a regulación da implantación novas gasolineiras ámbito do SU e NR, Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2216/2019 PE de dotacións e infraestruturas para equipamento en solo rústico: Aula da Natureza, Ortigueira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.