CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2165/2019 MP das NNSS e complementarias de planeamento para delimitación do núcleo rural de Bichicán, Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2164/2019 MP nº2 do Plan xeral de ordenación municipal en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, Paradela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2163/2019 Plan especial de dotacións, centro de día “Sor Rosario Fernández Pereira”, Gondomar Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2162/2019 Proxecto sectorial PS-6 nos terreos da ETEA en Vigo Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
2161/2019 Proxecto sectorial PS-1 nos terreos da ETEA en Vigo Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
2160/2018 MP do PXOM relativo nas determinacións normativas en solo de núcleo rural, Pontedeume Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2159/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en solo rústico no núcleo de Bardaio, Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2158/2018 PE de infraestruturas e dotacións para parcela sita na Carballeira, nº 30 A Somoza, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2157/2018 MP das Normas subsidiarias e complementarias de planeamento no núcleo rural de Pedrouzos, Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2156/2018 Plan especial de reforma interior para vivenda de promoción pública, Oímbra Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.