CMATI

Vostede está en:
  • Portada
  • >
  • Recursos
  • >
  • Preguntas e suxestións da coordinación e información territorial
|
|
|
Compartir

Debe cubrir todos os campos obrigatorios

Para poder prestarlle un mellor servizo, agradecémoslle os seus comentarios e suxestións.

Propoña todo tipo de ideas.

Pregunte ante calquera dúbida ou calquera cousa que non lle quede o suficientemente clara.

Caixa de suxestións

Debe aceptar a política de privacidade

 Acepto a política de privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Finalidades do tratamento
Xestionar as solicitudes de información e comunicacións presentadas ante o Delegado ou Delegada de Protección de Datos competente.

Lexitimación para o tratamento
Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento ou dunha misión realizada en interese público: Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e demais normativa concordante.

Destinatarios dos datos
Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Información adicional
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais