CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Guías da Colección Paisaxe Galega

Aprendendo a mirar...

O documento de referencia para a elaboración do Estudo de Impacto e Integración Paisaxística (EIIP) concíbense como o documento técnico no que se avaliarán os impactos que os proxectos considerados poidan provocar na paisaxe e as medidas de integración paisaxística propostas polas entidades promotoras.

O EIIP incluirá unha diagnose do estado actual da paisaxe, a xustificación do proceso de incorporación das directrices, unha vez aprobadas, correspondentes á unidade da paisaxe na que se pretenda actuar. E, finalmente, os criterios e medidas adoptadas para acadar a integración paisaxística do proxecto.

Conforme ao establecido no artigo 11.1 da lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, todos os proxectos que deban someterse ao procedemento de Declaración de Impacto Ambiental, segundo se establece na lexislación sectorial vixente, as entidades promotoras deberán de incorporar no estudo de impacto ambiental un estudo de impacto e integración paisaxística, documento específico no que se avaliarán os efectos e impactos que o proxecto poida provocar na paisaxe e as medidas de integración paisaxística propostas.

O citado estudo deberá conter, como mínimo:

  1. Unha diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores paisaxísticos, visibilidade e fraxilidade da paisaxe.
  2. O impacto previsto do proxecto sobre os elementos que configuran a paisaxe
  3. Os criterios e as medidas que se deban adoptar para acadar a integración paisaxística

El EIIP debe ter un carácter operativo e flexible, con un contido específico que incida nos aspectos de maior impacto potencial, sen necesidade de repetir a análise de aquelas variables da matriz biofísica ou cultural que xa son obxecto de tratamento pormenorizado nos estudios derivados do procedemento de Declaración de Impacto Ambiental, recollido na normativa vixente.

Haberá que evitar descricións excesivas e a acumulación dos datos recollidos nos Estudos de Impacto Am­biental vinculados ap proxecto, de ser o caso.

O xeito adecuado de informar sobre a diagnose da paisaxe será, sobre todo, a través de documentación gráfica e cartográfica. A escala de cada uno dos elementos recollidos en dita cartografía será a necesaria para a comprensión dos parámetros descritos.

O índice de tales estudios deberá conter, a lo menos, os seguintes epígrafes:

  1. Análise e diagnose das compoñentes da paisaxe, caracterización sensorial e distribución territorial.
  2. Xustificación, descrición e alcance da actuación prevista.
  3. Determinación de impactos. Fraxilidade paisaxística e capacidade de acollida.
  4. Análise de visibilidade.
  5. Valoración de impactos e grado de afectación e reversibilidade.
  6. Valoración da estratexia de integración paisaxística, con expresión das alternativas analizadas.
  7. Xustificación do cumprimento das determinacións contidas na lexislación vixente, así como as derivadas dos instrumentos de protección, xestión e ordenación da paisaxe que lles sexan de aplicación.