CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Veiga de Ponteliñares

Código ZEC

ES1130006

Rexión

Atlántica e Mediterránea.

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

Rairiz de Veiga e A Porqueira.

Superficie

160 ha.

Situación

Veigas do río Limia no seu curso alto, situadas na chaira da Limia, ao sudoeste da antiga lagoa de Antela. Comarca da Limia, provincia de Ourense. Localidades de referencia: A Saínza, Ordes, Penelas e Congostro (Rairiz de Veiga); Toxal, A Forxa, Filgueira (A Porqueira).

Outras figuras de protección

  • Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, “Veiga de Ponteliñares”, de 160 ha, e “A Limia” de 6.939 ha.
  • Zona de Especial Protección para as Aves ZEPA ES0000436 “A Limia”, de 6.939 ha.
  • Reserva da Biosfera “Área de Allariz” (parcialmente)

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3110
 
Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Eryngium viviparum
Euphydryas aurinia
Chondrostoma polylepis
 
Lucanus cervus
 
 
Oxygastra curtisii
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi
Galemys pyrenaicus
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
 
Myotis myotis
 
Rhinolophus euryale
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir