CMATI

|
|
|
Compartir

Río Tea

Código ZEC

ES1140006

Rexión

Atlántica

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño.

Superficie

356 ha.

Situación

Marxes do río Tea, tributario do río Miño, no extremo sudoccidental galego e preto de Portugal. O LIC ten ao noroeste a ría de Vigo, ao oeste o río Louro, ao sur o río Miño e Portugal e ao leste a serra do Suído. Localidades de referencia: vilas e aldeas adxacentes ao río Tea no Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño. Comarcas de Vigo, O Condado e A Paradanta, provincia de Pontevedra.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Tea”, de 357 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código

Denominación
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8130
 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
9180
ß
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Narcissus cyclamineus
Cerambyx cerdo
Chondrostoma polylepis
Woodwardia radicans
Elona quimperiana
Cobitis taenia
 
Euphydryas aurinia
Petromyzon marinus
 
Geomalacus maculosus
Rutilus arcasii
 
Lucanus cervus
Salmo salar
 
Macromia splendens
 
 
Margaritifera margaritifera
 
 
Oxygastra curtisii
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Galemys pyrenaicus
Discoglossus galganoi
Lutra lutra
Lacerta schreiberi
Myotis myotis
 
Rhinolophus ferrumequinum
 
Rhinolophus hipposideros

 

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir