CMATI

|
|
|
Compartir

Xubia - Castro

Código ZEC

ES1110013

Rexión

Atlántica

Data declaración LIC

29 de decembro de 2004.Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.

Data declaración ZEC

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Instrumentos de planificación

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014

Concellos

A Capela, Moeche, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas, As Pontes de García Rodríguez.

Superficie

2.074 ha.

Situación

Conca do río Grande de Xubia, que desemboca na ría de Ferrol, ao norte da provincia da Coruña. Localidades de referencia: Xubia, San Sadurniño, Moeche.

Outras figuras de protección

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Xubia – Castro”, de 2.074 ha.

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE

Código
Denominación
1130
 
Esteiros
3130
 
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
 
Lagos e estanques distróficos naturais
3260
 
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion
4020
ß
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
4030
 
Queirogais secos europeos
6220
ß
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
6230
ß
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
6410
 
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae)
6430
 
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
6510
 
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110
ß
Turbeiras altas activas
7120
 
Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural
7140
 
'Mires' de transición
7150
 
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
8220
 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230
 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Covas non explotadas polo turismo
91E0
ß
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230
 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora
Invertebrados
Peixes
Culcita macrocarpa
Elona quimperiana
Chondrostoma polylepis
Woodwardia radicans
Euphydryas aurinia
 
 
Geomalacus maculosus
 
 
Lucanus cervus
 

 

Anfibios/Réptiles
Mamíferos
Chioglossa lusitanica
Lutra lutra
Discoglossus galganoi
Myotis myotis
Lacerta monticola
Rhinolophus ferrumequinum
Lacerta schreiberi
Rhinolophus hipposideros

Documento/s relacionados
  • Información ambiental, valoración e zonificación do espazo natural. Anexo V Humidais e Corredores Fluviais Descargar
  • Información dos hábitats, do Anexo I da Directiva Hábitat, do espazo natural Descargar
Subir